קיצורים וסימולים - 2009
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  קיצורים וסימולים - 2009


קיצורים וסימולים

 

 

אב״ג - ארכיון בן-גוריון.

אגו׳׳י - אגודת ישראל.

אח׳׳כ - אחר כך.

א.ט.ס. - חיל הנשים.

א׳׳י - ארץ-ישראל.

אכ״א - אגף כוח אדם.

אנצ' - אנציקלופדיה.

אפ״ב - אנגלו פלשתינה בנק.

אצ׳׳ל - ארגון צבאי לאומי.

אצ׳׳מ - ארכיון ציוני מרכזי.

ארה׳׳ב - ארצות הברית.

 

ב״ג - בן-גוריון.

ביה״ס - בית ספר.

ביח״ר - בית חרושת.

בריה׳׳מ - ברית המועצות.

 

דצ' - דצמבר.

דר' - דוקטור.

 

הג״א - הגנה אווירית.

הנה״ס - הנהלת הסוכנות.

הסת' - הסתדרות.

הע' - הערה.

 

וה׳׳ל - הוועד הלאומי.

והפ׳׳צ - הוועד הפועל הציוני.

 

ח׳׳ו - חיים וייצמן.

חי״ל - חטיבה יהודית לוחמת.

ח׳׳כ - חבר כנסת.

 

יו״ר - יושב ראש.

י-ם - ירושלים.

 

לח׳׳י - לוחמי חירות ישראל.

 

מו׳׳מ - משא ומתן.

מזה׳׳ת - המזרח התיכון.

מזכ״ל - מזכיר כללי.

מח' - מחלקה.

מי"ע - משטרת היישובים העבריים.

מל״ע-1 - מלחמת העולם הראשונה.

מל״ע-2 - מלחמת העולם השנייה.

ממ׳׳ד - המחלקה המדינית, הנה"ס.

מפא׳׳י - מפלגת פועלי ארץ-ישראל.

מפ׳׳מ - מפלגת פועלים מאוחדת.

מ׳׳ש - משה שרת.

 

נוב' - נובמבר.

 

סה׳׳ל - הספר הלבן.

סוה"י - הסוכנות היהודית.

ספט' - ספטמבר.

 

עבה׳׳י - עבר הירדן.

ע״י - על-ידי.

עמ' - עמוד.

עפ״י - על-פי.

 

פב' - פברואר.

פוע״צ - פועלי ציון.

פ.פ. - "פלסטיין פוסט".

פרופ' - פרופסור.

 

צה״כ - ״הציונים הכלליים״.

 

קבה״א - הקיבוץ הארצי.

קבה״מ - הקיבוץ המאוחד.

 

ר׳ - ראה/ראו.

רה״מ - ראש הממשלה.

 

שוה״צ - ״השומר הצעיר״.

 

ת״א - תל-אביב.

 

 

העתקת קישור