49. מכתב אל מועצת ארגוני נשים, תל-אביב - ניהול גיוס נשים - 18/2/1942
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  49. מכתב אל מועצת ארגוני נשים, תל-אביב - ניהול גיוס נשים - 18/2/1942

49

מכתב אל מועצת ארגוני נשים, תל-אביב

18/2/1942

ניהול גיוס נשים

 

ג. נ.

 

הנני לענות לערעורכן על הרכב ההנהלה המצומצמת של הגיוס ולדרישתכן להכניס לתוכה את הגייסת הארצית.

תיתכן אחת משתי הנחות-יסוד לגבי הרכב מוסדות הגיוס מבחינת השתתפות הנשים בהם:

או שגיוס הנשים מהווה רשות נפרדת בהקבלה לגיוס הגברים - כי אז יש להקים הנהלה מיוחדת לגיוס הנשים במוסדות המטפלים בגיוס הגברים;

או שגיוס הגברים והנשים גם יחד מהווה חטיבה אחת - כי אז יש להקים הנהלה אחידה, המנהלת את גיוס הגברים והנשים כאחד, מבלי שים לב אם חבריה גברים או נשים.

למעשה, בחרנו בהנחה השנייה שהינה ודאי גם בהתאם לרצונכן. אך חוששני שבדרישתכן להכניס את הגייסת הראשית להנהלה המצומצמת אתן מנסות לאחוז בחבל בשני ראשיו.

ריכוז ענייני הגיוס במסגרת אחידה מחייב פיקוח הגייס הארצי על כל ענייני הגיוס, לרבות גיוס הנשים. הטענה, שיש לשתף בהנהלה המצומצמת גם את הגייסת הארצית יכולה להיות מבוססת רק על ההנחה של רשויות נפרדות, שהסכמנו לדחותה. למעשה נקבע שהגייסת הארצית תוזמן לכל ישיבות ההנהלה המצומצמת שבהן יהיו נדונים במיוחד ענייני גיוס הנשים.

 

בכבוד רב,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור