מאבק מדיני - 1942 - דף פתיחה
שם הספר  מאבק מדיני א'
שם הפרק  מאבק מדיני - 1942 - דף פתיחה


משה שרת

 

מאבק מדיני - 1942

 

ינואר-מאי

 

 

קובץ נאומים ומסמכים

איסוף, תחקיר והערות: שפרה קולת

עורך הסדרה: יעקב שרת

 

כרך א - חלק ראשון

 

  

Moshe Sharett

Political Struggle 1942

January-May

 

An Anthology of Speeches and Documents

Assembly and historical notes: Shifra Kolat

Series Editor: Yaakov Sharett

 

Vol. 1  -  Part 1

The Society to Commemorate Moshe Sharett

30 Ben Gurion Blvd., Tel Aviv 64588, Israel


 

גרפיקה: עדי חן

עימוד: רנה שרת

עטיפה: סטודיו יוסי ג׳יברי

דפוס א.י.ל.

2009

 

מסת״ב: 7-2-5111978-965-9

העמותה למורשת משה שרת

שד' בן גוריון 30, תל-אביב 64588

טל: 972-3-5227615 :Tel. פקס: 972-3-5279607 :Fax

msharett@017.net.il | www.sharett.org.il

 

 

ספר זה רואה אור בסיוע:

המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלה, משרד ראש הממשלה

ההסתדרות הציונית העולמית

קרן לפיתוח ולקדמה (עמנואל רסין)

ובחסות בנק לאומי

 

העתקת קישור