דברים בישיבת מרכז מפא"י - תל אביב, 16.4.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  דברים בישיבת מרכז מפא"י - תל אביב, 16.4.1936

 

 

דברים בישיבת מרכז מפא"י                                                           תל אביב, 16.4.1936

 

 

אנסה לתאר בקצרה את השינויים שחלו בזמן האחרון במצב הפוליטי.

אנו עדים לשתי תופעות, ששורשיהן נעוצים במצב הבינלאומי העלול להביא לידי מלחמה

מצד אחד מגביר הסבך הבינלאומי את הלחץ הערבי על הממשלה, ומוליד אצלה חששות להתפתחות הדברים בעתיד במקרה של הסתבכות עד כדי מלחמה, ולכן היא מעוניינת להאיץ את תהליך הקונסולידציה של עמדותיה, להשכין שלום במזרח, ולהבטיח על-ידי כך את האינטרסים שלה.

מצד שני, משפיעים על דעת הקהל הבריטית והעולמית הקטסטרופה של יהודי גרמניה ומצב היהודים בפולין ובארצות אחרות. שני גורמים אלה באו עכשיו לידי התנגשות.

בכל פעם, כשהיינו עומדים בפני הלחץ הערבי, אמרנו שאין לנו משקל אחר כנגדו אלא היהדות העולמית, ואין לנו אמצעי אחר אלא לגייס את הלחץ הזה ולהטילו במרכז ההכרעה – בלונדון. והנה, עלה בידנו בזמן האחרון לרכז במידה לא מעטה לחץ כזה. הפעולה שנעשתה בלונדון לאחרונה על-ידי חברינו, על-ידי ההנהלה ועל-ידי וייצמן, ההתעוררות שחלה שם כתוצאה מהמצב הכללי של היהדות ועקב הקונגרס האחרון [ה-19, אוג'-ספט' 1935 לוצרן], וכן שיבתו של וייצמן להנהלת הנשיאות[1] – שבו ונטעו אמונה בלב האנשים שעזרו לנו גם בשעה שווייצמן היה מחוץ לעניינים. הפעולה הזאת נשאה פרי והגיעה לשיא מסוים בוויכוח הגדול שהיה בבית הנבחרים. אולם, מצד שני, חלו מסביבנו בזמן האחרון דברים חמורים, המעמידים אותנו בפני חזית קשה: המשא-ומתן בין בריטניה ומצרים, המשא-ומתן בין המנהיגים הסורים לבין ממשלת צרפת, החרפת הרגשות הערביים בארץ-ישראל, ציפייתם למלחמה וכוונתם לנצל כל הסתבכות של בריטניה להגברת דרישותיהם ולהגשמת שאיפותיהם.

[---]

מילים אחדות על הוויכוח בבית הנבחרים. בתולדות הוויכוח הזה יש חלק רב לשליח מפלגתנו. כאשר דב הוז[2] היה בלונדון, הייתה לו שורה של פגישות עם אנשים שונים מ"מפלגת העבודה" ומחוגים אחרים. כתוצאה מפגישות אלה הציע דב הוז להביא את שאלות ארץ-ישראל לדיון בפני בית הנבחרים, וחברי "מפלגת העבודה" קיבלו על עצמם להגשים את הדבר. שני אנשים, הנרי סנל ותום וויליאמס,[3] פעלו בעניין זה פעולה נאמנה והשיגו סמכות מהמפלגה לדרוש ויכוח כזה בשם האופוזיציה. אבל הוויכוח לא התנהל בין האופוזיציה והממשלה דווקא, אלא השתתפו בו מכל הסיעות, גם מסיעת הממשלה. הממשלה עצמה נמצאה בעניין זה במצב שאינו מזהיר ביותר. לא היה לה תוקף פנימי להגן על עמדתה. יש חשיבות מרובה בדבר, שהצטרפו בעניין זה כמעט כל ראשי המפלגות בבית הנבחרים. [---]

כאשר נודע שהוויכוח בבית הנבחרים עומד להתקיים, עורר הדבר ספקות אצל אנשינו. גם וייצמן, שבבואו ללונדון מצא את עניין הוויכוח מוכן, פקפק אם לתת לו את ברכתו. נימוקיו היו שאין לדעת במה יכול ויכוח כזה להסתיים, אם הממשלה תתעקש ותעשה מעניין המועצה המחוקקת שאלה של אמון. שכן אם מתנגדיה ידרשו הצבעה, כי אז מוכרח הדבר להיגמר בכישלון בשבילנו, משום שאין להניח כי יפילו את הממשלה בגלל עניין ארץ-ישראלי. אלא שהדברים כבר הרחיקו לכת, בייחוד אחרי הוויכוח בבית הלורדים, והיה ברור שהוויכוח בבית הנבחרים מוכרח להתקיים.

בוויכוח הזה הייתה מבחינתנו נקודה אחת חלשה, אך לעומתה היו בו כמה צדדים אשר הוסיפו תוקף לעמדתנו. הנקודה החלשה היא, שהוויכוח התרכז והיה מכוון בעיקר לעניין המועצה המחוקקת, ולא נגלו בו במידה מספקת שאלות היסוד של התקדמותנו בארץ ומדיניות הממשלה ביחס למפעלנו; כלומר, לא הועלו בהיקף הרצוי שאלות העלייה, הקרקע, ההתיישבות וכו'. למשל, נאומו של ווגְ'ווּד[4] ראשיתו הייתה נבונה. הוא התחיל מן הרקע של שאלת היהודים בעולם, ותיאר את מצבם הנואש ואת מקומה של ארץ-ישראל כפתח הצלה יחיד, אבל כאשר הגיע למסקנות, פרט את הדבר למעות קטנות והתרכז רק בעניין המועצה המחוקקת. גם משתתפים אחרים בוויכוח הסתייעו אומנם בחומר שקיבלו מאיתנו, אשר נגע בכל השאלות היסודיות שלנו, אולם גם הם כיונו בעיקר לשאלת המועצה המחוקקת. בעצם קשה היה להימנע מכך, משום שמוכרחה הייתה להיות בוויכוח איזו אחיזה פורמלית באקט קונסטיטוציוני מסוים שהממשלה עומדת לעשות. [---] לכן נאחזו בעניין המועצה המחוקקת. [---] לוּ רצינו לעורר ויכוח בבית הנבחרים על המדיניות הכללית של הממשלה ביחס לארץ-ישראל, הרי ספק אם היינו מוצאים את האנשים לכך, משום שהדבר הוא כללי וסתמי יותר מדי.

לעומת נקודת תורפה זו בוויכוח, אפשר לציין בו שלוש תופעות חיוביות:

א. שאלת היהודים הוצגה על במת המוסד העליון של האימפריה הבריטית בכוח רב ומתוך יחס של כבוד ואהדה;

ב. ארץ-ישראל הוצגה במרכז השאלה היהודית כאפשרות יחידה של פיתרון;

ג. במצב זה של העם היהודי, ונוכח תפקידה זה של ארץ-ישראל - לא ייתכן לקבוע קונסטיטוציונית את היהודים כמיעוט בארץ-ישראל.

מצד שני נואמים חשובים בוויכוח, שניהם מיניסטרים לשעבר, ארצ'יבלד סינקלר[5] ואמרי,[6] נשמעה הצעת "פריטי" (parity)[7] בהרכב המועצה המחוקקת, כסמל של יחס צודק לכוחות הנמצאים בארץ-ישראל.

עניין המשלחת הערבית הוא תוצאה ישירה מהוויכוח בבית הנבחרים. שתי פנים לצעד הזה, ובכך כל פיקחותו. אחרי הוויכוח בבית הנבחרים היה מצבה של הממשלה קשה והיא באה, כנראה, לידי מסקנה שעניין המועצה המחוקקת – אם אינו "קבור" (כמו שחושבים אחדים מאנשינו), הרי מכל מקום קשה יהיה להוציאו לפועל. יש אפוא לעשות משהו לחיזוק הפוליטיקה הזאת. מצד שני, אם הפוליטיקה הזאת באמת נתונה בסכנה, הרי שצריך להתכונן לסגת ממנה.

נסיגה פירושה, קודם כל, מצב קשה לנציב – האם יוכל להחזיק מעמד לאחר נסיגה ממדיניות הקשורה בשמו? ברור, שראש הממשלה הקודם (רמזי מקדונלד) תבע מהנציב בכל תוקף להגשים את המועצה המחוקקת, בשעה שהנציב ביקר בלונדון בפעם הראשונה; ואילו מילא את ההוראות שניתנו לו אז ככתבן וכרוחן, צריך היה להתחיל בעניין המועצה המחוקקת עוד לפני זמן רב. ברור גם, שהנציב בא לידי מסקנה כי המועצה המחוקקת היא הכרח מבחינת הביטחון, וקבע שעליו להגשימה. פעולתנו לא הייתה אפוא בכדי, משהו עוררה, משהו שינתה, והניעה את הממשלה להכין לעצמה קו התבצרות נוסף למקרה שתצטרך לסגת מן הקו הראשון.

מצד שני, מבשר עניין המשלחת התקפה נגדנו.

עדיין איננו יודעים מה יתחולל בארץ כתוצאה מהזמנת המשלחת הערבית ללונדון. לא מכבר נשמע ברדיו פריס נאום, אשר ציין שיחד עם הזמנת משלחת סורית למשא-ומתן בצרפת, הזמינה בריטניה משלחת ערבית ללונדון. הערבים עצמם אומרים, שהמשא-ומתן בין סוריה לצרפת החל לאחר שבסוריה היו מהומות, שביתה, הרוגים ופצועים. גם למשא-ומתן המתנהל עכשיו בין מצרים לבין בריטניה קדמו מהומות ושביתות; אבל בארץ-ישראל לא קרה שום דבר דומה לזה – מכאן חולשת המשלחת הערבית. אולי – חושבים הם – יש לחזקה במשהו... "חיזוק" כזה אין צורך שיבוא דווקא לפני צאת המשלחת; הוא יכול לבוא גם בשעה שתשהה בלונדון. מכל מקום, אין להוציא מכלל חשבון גם אפשרות כזו, ומקרה הרצח על-יד טול-כרם[8] הוא אות לכך.

על כל פנים, כבר השיגו הערבים הרחבת סמכותה של המשלחת, והובטח להם כי יוכלו לדבר גם על ענייני קרקע ועלייה. אומנם, הודעת הנציב על דבר המשלחת מבחינה בין הדברים הנוגעים למועצה מחוקקת לבין הדברים ביחס לעלייה וקרקעות (וכבר ציין זאת בן-גוריון). על עניין המועצה המחוקקת נאמר בהודעה שהמיניסטר "ידון" עם המשלחת, בעוד שביחס לקרקעות ועלייה נאמר כי "יוכלו להשמיע את דעותיהם" על עניינים אלה, ולא נאמר שיהיה דיון איתם. הממשלה הבריטית מנסחת הודעות רשמיות ניסוח זהיר ביותר, וההבדל הנ"ל אינו דבר שבמקרה. יש מקום לשער, שהנציב איננו מעוניין שהערבים ישיגו קונצסיות חדשות בענייני עלייה וקרקע. העיקר בשבילו, שהמועצה המחוקקת תינצל מהסכנה הנשקפת לה. אבל כדי שדבר זה יושג, יש צורך שהמשלחת תיסע ללונדון, וכדי שהיא תיסע ראתה הממשלה צורך להבטיח לערבים שיוכלו לדבר גם על ענייני עלייה וקרקעות.

תתפלאו, אולי, שאני מדבר על עניין המשלחת הערבית כעל עובדה קיימת בשעה שעדיין לא כל המפלגות הערביות הגיעו לידי הסכם בעניין זה. עובדה היא, שעדיין אין הסכם בין המפלגות הערביות אם יש להכריז על קבלת תוכנית המועצה המחוקקת לפני נסיעת המשלחת, או יש להימנע מהודעה כזו. בדבר זה מחולקות המפלגות, ומפלגה אחת עומדת בעניין זה נגד כל המפלגות האחרות. אולם אחת זו – מפלגת המופתי – שקולה אולי כנגד כולן. היא איננה מקבלת את התוכנית הנוכחית של המועצה המחוקקת, ויש בדעתה לדרוש בלונדון שינויים יסודיים בסמכותה של המועצה המחוקקת. יתר המפלגות מוכנות להצהיר לפני הנסיעה, כי הן מקבלות את תוכנית המועצה המחוקקת, ובלונדון ידברו על עניינים אחרים. אבל למרות חילוקי דעות אלה יש להניח שהמשלחת תיסע, ואפילו אם תצא מכאן בלתי-מאוחדת, ואפילו אם תצאנה שתי משלחות, הרי בלונדון, בפני המיניסטר, יופיעו הופעה מאוחדת. ברור, שהמשלחת הערבית תנצל את בואה ללונדון לא רק לשם שיחה עם הממשלה, אלא גם לפגישות עם העיתונות ועם ראשי הציבור, והממשלה עצמה תצטרך לעזור לה בכך, משום שהמשלחת היא אורחתה של הממשלה.

 

הערות


[1]  ד"ר חיים וייצמן חזר ונבחר לנשיא ההסתדרות הציונית בקונגרס הציוני ה-19 בלוצרן. אוג'–ספט' 1935.

[2]  דב הוז (1984–1941). ב-1906 עלה עם הוריו ארצה. בוגר המחזור הראשון של הגימנסיה "הרצליה" בתל-אביב. ממייסדי "ההסתדרות המצומצמת" של בוגרי "הרצליה", שיצאו לתפקידים חלוציים. במלחמת-העולם הראשונה שירת בצבא התורכי ואח"כ בגדוד העברי. מיוזמי הקמת ה"הגנה" ומפעיליה המרכזיים. מיוזמי הטיס העברי. נציג ההסתדרות ומפא"י בלונדון. ב-1935 – סגן ראש העיר תל-אביב. נהרג בתאונת-דרכים. על שליחויותיו ללונדון ראו: יעקב גורן, "דב הוז – מדינאי בטרם מדינה", יד טבנקין 1999.

[3]  תום וויליאמס (1888–1961) – חבר פרלמנט מטעם הלייבור. מראשי התומכים בציונות במפלגתו.

[4]  קולונל יאשיה וג'וווּד – ציר בית הנבחרים הבריטי מ"מפלגת העבודה". התפרסם במלחמתו הנמרצת למען מדיניות בריטית פרו-ציונית פעילה. באחרית ימיו הטיף להפיכת ארץ-ישראל ל"דומיניון שביעי".

[5]  סר ארצ'יבלד סינקלר (Sinclair) – מדינאי בריטי וידיד הציונות. נולד ב-1890. מזכיר פרטי של צ'רצ'יל כמיניסטר-המלחמה 1919–1921. שר המושבות 1921–1922. חבר הפרלמנט מטעם המפלגה הליברלית וראש הסיעה 1922–1945, ומנהיגה בשנים 1935–1945. שר לענייני סקוטלנד 1931–1932. שר האווירייה בממשלת צ'רצ'יל 1940–1945.

[6] ליאופולד ס. אמרי – חבר פרלמנט מטעם השמרנים. לוחם פוליטי חריף. מבעלי בריתו של צ'רצ'יל. הוא שקרא בפרלמנט ב-1940 לנוויל צ'מברליין (במילותיו של קרומוול): "היפרד והנח לנו להיפטר ממך. בשם אלוהים, לך!"

[7]  "פריטי"- Parity (=שוויון) – הכוונה לייצוג שווה של ערבים ויהודים במוסדות השלטון שיוקמו בא"י, שלא על יסוד היחס המספרי בין אוכלוסיותיהם.

[8]  ב-15.4.36 בערב, ימים אחדים לפני פרוץ המהומות ביפו, עיכבו ערבים מזוינים כ-20 מכוניות בקרבת הכפר ענבתא, בין שכם לטול-כרם. בין הנוסעים נמצאו 3 יהודים, והערבים ירו בהם. ישראל חזן נהרג במקום, השנים האחרים נפצעו ואחד מהם, צבי דננברג, מת מפצעיו.

 

העתקת קישור