ראיון עם הנציב העליון, סר ארתור ווקופ - ירושלים, 19.1.1936
שם הספר  יומן מדיני 1936
שם הפרק  ראיון עם הנציב העליון, סר ארתור ווקופ - ירושלים, 19.1.1936

 

 

ראיון עם הנציב העליון, סר ארתור ווקופ[1]                                        ירושלים, 19.1.1936

 

 

נתבקשתי לבוא אל בית הממשלה ביום א' בשעה 5.30 אחר הצהרים. הנציב העליון הזמינני לכוס תה עמו ועם קרואיו למסיבה. בשעת התה גלגלנו קצרות בכמה עניינים, ובראשם הקונצרט של אמש וביקורו של הנציב בבית-הספר לאמנות "בצלאל", שם נתרשם במיוחד מעבודתו של הפסל זאב בן-צבי. פרט יחיד בעל חשיבות ציבורית שהועלה בשיחה היה מצב הדברים בעיריית תל-אביב.[2]

אמרתי, שבראיון האחרון שהיה לי עם הוד-מעלתו הייתי אופטימי מדי כשמסרתי שהעניינים בעירייה קרֵבים לסידורם. עדיין אין הסכם בין שני הגושים, אף הוגשו בינתיים ערעורים על כשֵרותן של כמה מתוצאות הבחירות. הנציב העיר, שהדבר עלול להביא שוב לידי דיחוי בהגשת התקציב השנתי.

לאחר התה לקחני אל חדר-עבודתו והשיחה שם ארכה כשעה ורבע.

 

המועצה המחוקקת

 

הנציב פתח ואמר, שקיבל תשובותיהן של מפלגות ערביות שונות להודעתו בדבר תוכנית המועצה המחוקקת [ראו להלן הע' 16]. עדיין לא היה סיפק בידו לקרוא את כולן עד גמירא, אך מסתבר לו שמשמעות כולן קבלת ההצעה, אם כי בפנים חמוצים.

לא אמרתי מאום לעניין זה. החריש שניות אחדות כמחכה לתגובה כלשהי, ואחר שאל מה ידוע לי על עמדת הערבים.

עניתי שאין אני יודע אלא מה שהיה בעיתונות. עד עתה נתפרסם במלואו רק אחד מארבעת התזכירים, והוא של "המפלגה הערבית הפלשתינאית".[3] תוכנו – תביעה למועצה שכולה נבחרת, ול"ממשלה לאומית" שתיבָּחר על-ידי המועצה.

כאן שיסע בהערת-ביניים סרקסטית: "הנה, זה ודאי הדבר שהערבים בטוחים בו שישיגוהו..."

המשכתי ואמרתי, כי יש בתזכיר גם דרישה להוציא את זכות הווטו של הנציב העליון, והצעה להסדיר את מעמדו בחוזה שייחתם בין ממשלת הוד-מלכותו ובין "הממשלה הלאומית של פלשתינה". הם גם רוצים שהמועצה תבחר לה יושב-ראש מקרב חבריה ולא איש מן החוץ.

כאן העיר הנציב, שיש להניח שג'מאל חוסייני[4] לא היה מסרב לקבל לעצמו משרה זו, ובמיוחד אם תהיה בצדה משכורת הגונה.

אמרתי עוד, כי שמעתי שתשובת "מפלגת הנוער"[5] גם היא באותה מגמה, ואילו תשובותיהן של מפלגת ראג'ב ביי [נשאשיבי][6] ושל "מפלגת הרפורמה"[7] נוטות לחייב את התוכנית. הקבוצה החמישית, שמרכזה בשכם, המכנה עצמה "הגוש הלאומי",[8] עדיין לא גילתה קלפיה.

הנציב העיר, שעבד אל-לטיף צלאח, מנהיג קבוצת שכם, הוא איש מעניין למדי, לשעבר בעל עמדה גבוהה בסנאט התורכי. לבסוף חזר ואמר, שלפי דעתו מקבלים הערבים את המועצה.

 

הגבלות בענייני קרקע

 

הנציב העלה נושא זה, בזיקה לשיחות שהיו לנו בעבר, בדבר כוונתו להחיל על איכרים בעלי-קרקע את ההגנה החוקית שניתנה לאריסים. ברצונו שאדע, כי הוא עומד לפעול בכיוון זה. הרעיון הוא להבטיח לפלח שטח מחייה. יש בדעתו לקיים כמה יוצאים מן הכלל. החוק לא יחול על נפת באר-שבע, אף לא על אדמה עירונית או על אדמת מטעי הדר. אם יש לנו הצעות נוספות של יוצאים מן הכלל, או של שינויים, כדי לעשות את החוק פחות פוגע בנו – יעיין בהן ברצון רב. עז חפצו, שפגיעתן של הגבלות אלה במפעל היהודי תהא מועטת ככל האפשר. למעשה הוא משוכנע, שלא יצמח לנו מהן כל קושי רציני. אף-על-פי-כן הוא מוכן לקבל הצעות מעשיות כדי להתקרב ככל האפשר לנקודת המבט שלנו.

אמרתי שאני מצטער מאוד לשמוע כל זאת. הוד מעלתו יודע מה עזה התנגדותנו לחוק זה. רכישת קרקע קשה עלינו מאוד גם עכשיו, מבחינה משפטית ומדינית כאחת. ההגבלות החדשות יעשו אותה בלתי-אפשרית ממש. ודאי שקיימת שאלת הפלח, אבל אני מציע להוד-מעלתו לשקול כנגד ההגנה שחוק זה יושיט, לפי דעתו, לפלח, את ההפסד שיצא לאותו פלח עצמו מהגבלת קניית קרקע על-ידי יהודים. עד כה היה הכסף ששילמו יהודים בעד קרקע ערבית המקור העיקרי להון העומד לרשות הפיתוח של המשק הערבי. כל חוק שיגביל קניית קרקע וירתיע השקעת הון יהודי בפיתוח, בהכרח הוא שיפגע בקידום החקלאות הערבית.

הוא מודה לגמרי – אמר הנציב – שהערבים נמצאו דרך-כלל נשכרים מעבודת הפיתוח היהודית. עם זאת, נוכח שבהרבה כפרים יש אנשים שבידם שטחי קרקע קטנים מאוד ומן הדין להגן עליהם מפני עצמם. עניתי, שהשאלה לדיוקה היא אם החוק האוסר על מכירת קרקע מתוך שטח שלמטה ממינימום מסוים אומנם ישמש הגנה. רווחתו של הפלח אינה תלויה בשטח הקרקע שבידו, אלא ביכולתו להפיק ממנו את מיטב התועלת לעצמו. אם לא יהיה לו הון לפיתוח, יוסיף להיות שרוי בעוני גם על שטח קרקע גדול. יכול אני לשער לעצמי מה היה אילו הועלתה שאלה זו בראשיתה של פעולת ההתיישבות היהודית או, נאמר, מייד אחרי המלחמה. ודאי היו באים לכלל מסקנה, שאם רוצים להבטיח לכל הערבים היושבים על אדמתם את שטחי הקרקע הדרושים להם, אין בארץ מקום להתיישבות יהודית בכלל. ולו הלכו בדרך זו היו הערבים ודאי מחזיקים בידם את מלוא שטח אדמתם, אך גם ודאי שלא היו מתקדמים כמלוא הנימה. המון הפלחים היה נשאר שקוע בדלות. אם ביסודן של ההגבלות המוצעות מונחת השיטה הפשטנית, שיש לחלק את כל אדמת הארץ הראויה לעיבוד לסך כל המשפחות הערביות היושבות בכפרים – חלוקה שתיתן לכל משפחה שטח קרקע מועט מאוד – התוצאות יהיו כוזבות, כי הנתונים הרשמיים שעליהם נשענת השיטה הזאת לוקים באי-דיוק מרובה. יש לנו טעמים להניח, שהמספרים הרשמיים בנוגע לאדמה שאינה ראויה לעיבוד, או שאיכותה גרועה ביותר, מוגזמים לאין שיעור. הסקר שנערך למיון הקרקעות לסוגיהן, לצורכי מס רכוש חקלאי, נעשה בידי פקידים זוטרים שנשענו בכל מקום על עדויותיהם של המוכתרים ושל זקני הכפרים. אלה השתדלו, כמובן, לדחוס רוב שטחים ככל האפשר לסוג הקרקעות הגרועות, או שאינן ראויות לעיבוד כל-עיקר, כדי להקל את עומס המיסים שיוטל על הכפר. זה הביא לידי כך, ששטח אדמה שסווגה כבלתי-ראויה לעיבוד, וכן שטחה של אדמה ראויה לעיבוד מן הסוגים 16 או 17[9] תפח ועלה מעבר לכל שיעור אמיתי. הצעתי, שייבחן הדבר במספר כפרים לדוגמה, ובטוח אני שיימצא כי שטחי אדמה מרובים, שסווגו כבלתי-ראויים לעיבוד, הם למעשה מעובדים או, על-כל-פנים, יכלו להיות מעובדים.

הנציב אמר, שהוא מוכן להסכים שמספרי הממשלה בנקודה זו אינם מדויקים. אבל הוא אינו מבסס מסקנתו על שיטת החלוקה שעליה דיברתי. יודע הוא שחלוקה כזאת תביא עד אבסורד. הוא נשען בעיקר על ידיעתו את התנאים למעשה. בכל כפר יש מעטים שבידם שטחי קרקע גדולים למדי, ויש בעלי משקים בינוניים, אך יש גם בעלי נחלות זעירות מאוד. גורלם של אלה הנזכרים לאחרונה הוא שמדאיג אותו.

השבתי, שלפי ידיעתי את המצב למעשה עלי לכפור בכך שיש בקרב הערבים שאלה של חוסר קרקע, שאין לתקנו אלא בהגבלות על מכירה ליהודים. במישור החוף, שבו קנו היהודים בשנים האחרונות הרבה אדמה, לא נוטש אף כפר ערבי אחד. כל הערבים שמכרו קרקעות ליהודים, לא בלבד שנשארו יושבים במקום מגוריהם, אלא אף שיפרו את מצבם במידה ניכרת מאוד. גם כאן ניתן הדבר להיבחן לפי מספר דוגמאות אקראיות. בטוח אני, שהשוואה בין כמה מקרים דומים תוכיח, כי מצבו של כפר, שתושביו מכרו חלק מאדמתם ליהודים, טוב ממצבו של כפר שלא מכר, ומשני כפרים שמכרו מאדמתם, מצבו של הכפר שהקדים למכור, שכבר השקיע אותו בפעולות-השבחה, טוב משל הכפר שמכר לפני זמן מועט ולא הספיק עוד להפיק את מלוא התועלת מן הכסף שהגיע לידו מן המכירה.

הנציב הסכים, שבמקומות מסוימים במישור החוף ייתכן שיש כדבר הזה, אך הוא שאל אם סבור אני, כי בדרך כלל השקיעו הערבים את הכנסתם ממכירת אדמתם במשהו נושא פרי ולא בזבזו אותה. המוכן אני לחלוק על מי שאומר, שהכסף שקיבלו האיכרים הערבים בעד אדמתם נתבזבז בידם יותר משהושקע באורח מועיל לעצמם?

עניתי, שאתנגד בכל תוקף לאמירה כזאת. נלחמנו בטענה זו ונילחם על כל במה פומבית ובעיתונות. מכירת קרקע ליהודים הייתה הגורם הכספי האיתן ביותר בפיתוח החקלאות הערבית. ובכך לא אמרתי שלכסף היהודי יש תכונה מאגית מיוחדת להביא תועלת לבעליו. כל כסף יש בכוחו להביא לאותן תוצאות. עיקר העניין הוא בזה, שכסף אחר איננו בנמצא, ושהיהודים בלבד הם המוכנים לשלם מחירים טובים כאלה בעד אדמה ערבית בארץ-ישראל.

שאל הנציב, אם סבור אני שהדברים אמורים לגבי כל חלק של הארץ. במישור החוף ייתכן שהערבים השקיעו את הכסף במטעי הדר. תמה הוא, מה יכלו הערבים לעשות בכסף הזה באזורים אחרים, כגון באזורי ההר.

עניתי, שבדרך-כלל קנינו באזורי ההר כל-כך מעט, שלא נתעוררו כל בעיות, אבל, לפי דעתי, בכל מקום שהיינו קונים היה חוזר אותו תהליך. במקום שהפלח אינו יכול לגדל תפוחי זהב היה לפחות מקטין את חובותיו בעד תשלומי ריבית, משביח את משק החי שלו, נוטע עצי פרי אחרים, מיטיב את אמצעי ההשקיה, ומה לא? אם הנציב שואל לתנאי הקרקע מחוץ לאזור החוף, הריני מזכיר לו את הבזבוז שנהגה הממשלה בחלוקת אדמות הכתר בבית-שאן.[10] מקבלי הקרקע שם לא ידעו לעשות בה שום דבר מועיל, כי לא היו להם האמצעים לפתח דרכי השקיה. שום שינוי לא חל במצבם הכלכלי מאז קיבלו את האדמה, אף אי-אפשר היה שיחול שינוי כלשהו, אלא אם כן היו משיגים הון לפיתוח. גם כאן הפיתרון היחיד הוא להעמיד לא על שיעור פוריותה של הקרקע בפועל, אלא על פוריותה בכוח, ואת עודף הקרקע להעמיד לרשות ההתיישבות היהודית. מה שהיהודים ישלמו בעד הקרקע יספיק להבטיח את שיטת העיבוד הדרושה, כדי לאפשר לפלח לקיים עצמו על שטח קטן יותר.

הנציב העיר, כי עד שלא יוכח על-ידי פיתוח שיטות השקיה, שאפשר להתקיים על שטח קטן יותר, קשה לקבל שטח כזה בחזקת שטח מחייה.

אמרתי, שהחוק החדש ייצור מעגל קסמים: לא ירשה לנו לקנות אדמה מתוך יחידת שטח המחייה, וכל עוד לא נוכל לעשות כן, נמנעת האפשרות להקטינו אי-פעם. הטענה שקניית קרקע על-ידי יהודים נוטלת מן הערבים את השטח הדרוש להם למחייתם אפשר שהייתה מתקבלת על הדעת אילו העלו אותה לפני חמישים שנה. בימים ההם הייתה הארץ ענייה יותר, החקלאות מפגרת, ולקיומה של משפחה היו דרושים שטחים גדולים הרבה יותר מאשר בימינו. אך אילו היו הגבלות מן הסוג העומד לפנינו כיום נהוגות לפני חמישים שנה, לא הייתה ההתקדמות שחלה מאז בארץ באה לעולם, והערבים היו נשארים במקום שעמדו בימים ההם. חופש הפעולה שניתן לפיתוח היהודי, הוא בלבד הביא התקדמות זו. מומחה שהיה נשאל על כך לפני חמישים שנה, ספק אם היה רואה מראש התקדמות זו. סר ג'ון הופ-סימפסון[11] הוציא גזר-דינו בשנת 1930, שאין בארץ הזאת מקום למתיישבים חדשים. והנה, הוד-מעלתו יודע בעצמו כמה יישובים חדשים נוסדו מאותה שנה ואילך. החוק הזה, מלבד השפעתו השלילית על ההתיישבות היהודית, יעלה ערעורים קשים מצד היותו פוגע בחירותו של היחיד לעשות בקנייניו כרצונו. תוהה אני אם לחוק הזה, שהוד-מעלתו חושב עליו, יש תקדים מבורך באיזו ארץ שהיא. ודאי יודע הוא, שחוק חמשת הפידאנים[12] המצרי איננו עניין לכאן. אגב, חוק זה חדל לפעול מכל בחינה מעשית שהיא.

הנציב ענה, שידוע לו שחוק חמשת הפדאנים איננו תקדים. אבל חוקים מסוג זה פועלים בהודו. אמרתי, שככל שידוע לי, התחוקה בענייני קרקע בפונג'אב מבקשת רק להבטיח קניין קרקע שבטי בתחומים מסוימים, אך אינה מתערבת בהעברת קרקע מיחיד ליחיד בתוך השבט.

הנציב חזר ואמר, שהגיע לידי מסקנה כי סכנה צפויה שחלקים מסוימים ממעמד הפלחים עשויים בימי מצוקה לרדת למטה מרמת הקיום, אם ההגנה שניתנה לאריסים לא תתפשט גם על מעוטי-קרקע. ידוע לנו, שהצורך בחוק המדובר קיים במחשבתו זה כשנה. אילולא התחלפו מיניסטרי המושבות היה זה מכבר מקבל סמכות לפעול. אין הוא רוצה לומר בזה, שמישהו ממיניסטרי המושבות התנגד לחוק, אלא פשוט, כל אימת שאיש חדש נכנס לכהונה, הוא נצרך לשהוּת כדי לרכז בידו את כל החוטים ולהיות מוכשר להמשיך בעניינים התלויים ועומדים. וכפי שכבר אמר, ההגבלות לא יהיו מוחלטות, אלא מלווות כמה סייגים. וכבר הזכיר שיש להוציא מן הכלל את מחוז באר-שבע ואת אדמת מטעי ההדר.

שרבבתי שאלה: מאי משמע אדמת מטעי הדר – אדמה נטועה הדר או ראויה למטעי הדר?

ענה, שהוא נוטה לחשוב, בלי התחייבות על כך, שמשמעה אדמה ראויה למטעי הדר. עניין יחידת המחייה הדרושה לטובת הפיתוח, שעוררתי אני, ניתן אף הוא ליישבו על-ידי מתן סמכות לנציב העליון לקבוע מקרים היוצאים מכלל הוראות החוק.

חקרתי אם פירוש הדבר שבכל מקרה יחיד יהיה צורך לפנות אל הנציב, או שמושל המחוז יפעל מטעמו?

השיב, שהסמכות ודאי תיאצל לשלטונות המחוז. וחזר ואמר, שאם, מלבד הסייגים שיש בדעתו לקבוע, יש לנו להציע סייגים נוספים, יקבל הצעות אלה בברכה, כי שאיפתו היא שפגיעתו של החוק בענייננו תהא מועטת ככל האפשר. כך, למשל, הוא מבין, שהאיסור על מכירת שטח מחייה עלול להביא לידי כך, שיחידות קרקע ערביות יהיו פזורות על-פני שטח שנרכש בידי יהודים, והוא קושי חמור בשבילנו. אך גם על כך אפשר להתגבר.

אמרתי, שאם נעמוד למעשה לפני חוק המטיל הגבלות, נילחם על כל שעל אדמה, אבל אנו מתנגדים לעצם הרעיון של הגבלות, שאין להן, לדעתנו, כל צידוק שהוא. יש לו אופי של חוק אנטי-יהודי מובהק, והשפעתו על דעת-הקהל היהודית בארץ-ישראל ובחוץ תהיה מדכאה ביותר. המועצה המחוקקת, הגבלות העלייה והחוק החדש הזה הוא צירוף שיביא בהכרח למסקנה בדעת-הקהל, שרוח חדשה, קרה, התחילה מנשבת מן ההר הזה שעליו עומד בית הממשלה [ארמון הנציב העליון]. הנציב השיב במשיכת כתפיים, שלערבים כבר אמר שלא חל כל שינוי במדיניות. האם הוא צריך להגיד זאת גם ליהודים?

 

הגבלות על העלייה

 

אמרתי, שאני שמח שניתנה לי הזדמנות להעלות את שאלת העלייה. נדהמתי לשֶמע החדשות, שיש בדעת הממשלה להגדיל את סכום ההון הנדרש מאת העולים מסוג 1, בעלי-ההון, מ-1,000 לירות ל-2,000 [ראו להלן הע' 15].

הנציב העיר, שעדיין לא הוחלט דבר בעניין זה והוא הצטער מאוד לראות שידיעה כזאת הופיעה בעיתונות.

אמרתי, שזה היה באמת יותר מדי בשבילנו אילו החליטה הממשלה לעשות מעשה כזה, ואף בלי שנתנה לנו הזדמנות להביא לפניה טענותינו שכנגד. משתמע, על-כל-פנים, שהעניין נמצא כעת בעיון. האחראית לפרסום בעיתונות היא הסוכנות הטלגרפית היהודית. אנחנו איננו אלא סוכנות יהודית, ואין אני יכול לתבוע לעצמנו את היקף האינפורמציה העומדת לרשותה של הסוכנות הטלגרפית היהודית. אך מובן מאליו, שאין זה מחזק את עמדתנו בעיני הקהל, אם אין בפינו תשובה ברורה לשאלות הזורמות אלינו בדבר מידת האמת שבידיעה מעין זו. למחרת פרסומה צלצלתי אל מר [אריק] מילס[13] לשאול מהן העובדות, אך לא היה בידו להגיד לי דבר והפנה אותי אל מזכירות הממשלה. העניין נראה לי חמור, ומשום כך שלחתי מכתב אל המזכירות ושאלתי מה הן העובדות לאמיתן. פשוט לא יכולנו להאמין, שהממשלה תראה אפשרות לעצמה לעשות מעשים כאלה כיום הזה. אבל תגובתו של המזכיר הראשי לא הכילה שום הכחשה לידיעה שהופיעה בעיתונות.

הזכרתי לנציב גם את ההגבלות שעומדים להטיל על עלייתם של קרובים תלויים, ואת צמצום תקופת תוקפם של הסרטיפיקטים שניתנו לסוגי עולים מסוימים. אשר לקרובים, זכינו לפחות שיתייעצו עמנו, אבל בדבר תוקפן של הוויזות שוב היינו מופתעים מאוד, שראו אפשרות לחוקק תקנה כזאת ללא חילופי-דברים עמנו. שמעתי אחר-כך מפי מר מילס, שהיה לו הרושם שהודיע לי על כך בעל-פה באחד הימים של הקיץ האחרון. אני אינני זוכר זאת, אך מניח אני שכך היה. מכל-מקום, מר מילס מוכן לדון איתנו בנושא זה בתקווה לשינויים אפשריים.

הנציב אמר, שהוא שמח לשמוע שאנו עומדים לדון בשאלה זו עם מר מילס. אשר לקרובים, הריהו חושב באמת שהכניסו לארץ מסוג זה יתר על המידה וההגבלות הן דבר שבהכרח. ואילו בנוגע לעליית בעלי-ההון – לא הוחלט כלום, אם כי אין הדבר בלתי-ידוע לו.

המשכתי לטעון כנגד העלאת שיעור ההון הנדרש מעולים בעלי-הון. הדגשתי שזו תהא מכת מוות לעלייה מגרמניה. רשימת המחכים לעלייה היא עצומה ובקצב ה"העברה"[14] של היום זה עניין לשנים, וזאת בשעה ששיעור ההון הנדרש הוא 1,000 לירות. המצב יהיה לחסר-תקווה אם יכפילו סכום זה. אנו משתדלים עכשיו למצוא דרכים לזירוז העלייה על-ידי החשת העברת הכסף מגרמניה. סר הרברט סמואל,[15] לורד בירסטד, ומר סיימון מרכס נסעו עתה לאמריקה בשליחות להשיג עזרה ליהודי גרמניה הרוצים לצאת ממנה. כל המאמצים הללו עלולים להיכשל אם אותה שעה ממש תנקוט הממשלה כאן אמצעים בכיוון ההפוך, ותעשה את העלייה מגרמניה קשה כפליים או בלתי-אפשרית כל עיקר. רובם של בעלי ההון היכולים ורוצים לעלות לארץ-ישראל הוא מן הטיפוס של בעלי 1,000 לירות וכדומה. רק מעטים מהם בעלי סכומים גדולים מזה. העלאת הסכום פירושה צמצום עליית בעלי הון עד למינימום מבוטל כמעט. יש גם שאלת הספקת הון להשקעה בארץ-ישראל. הוד-מעלתו יודע, שהמקורות שמהם קיווינו להשיג סכומים ניכרים בשביל ארץ-ישראל הכזיבו. הלוואת חברת הביטוח הבריטית "פרודנשל" לעיריית תל-אביב לא תתממש, כנראה. אנחנו עצמנו התחלנו לשאת-ולתת עם קבוצה פיננסית חשובה, מייד לאחר הקונגרס בלוצרן [ב-1935], בתקווה להשיג מילווה גדול שני לעבודתנו, אבל המצב הבינלאומי מנע, לפי שעה, כל התקדמות בעניין זה. הוד-מעלתו סיפר לי על הקשיים שיש לו בהשגת אישורו של האוצר [הבריטי] למילווה ארץ-ישראלי. אם לעת כזאת ייסתמו גם צינורות ההספקה של הון פרטי – וכן יהיה אם יתגשמו ההגבלות החדשות – יביא הדבר לתוצאות הרות אסון ממש. השינוי יפגע בשורשי כושר הקליטה של הארץ וישפיע גם על סוגי עלייה אחרים. ואחרון אחרון, ההשפעה המוסרית על המוני היהודים ועל דעת-הקהל בכללה. אם אנו עומדים בוויכוח עם הממשלה על גודל "שדיול"[16] העובדים. אפשר שהקהל יבין כי הממשלה יש לה השקפה אחרת על הסיכויים הכלכליים, וייתכן שהיא זהירה יותר, או מלאת תקווה פחות משהננו אנחנו. אולם שינוי בחוק לרעת העלייה היהודית הוא עניין אחר לגמרי. משינוי זה הכל יסיקו שממשלת ארץ-ישראל פשוט אינה רוצה ביהודים. מעשה זה – כמוהו כנעילת שערי הארץ בפני היהודים. הנציב חזר ואמר, שאין לו בעניין זה כל כוונות מוגדרות. מכל-מקום, תינתן לנו הזדמנות לדון עמו בדבר, אם תתגבש הצעה כלשהי.

 

ושוב הגבלות הקרקע

 

אמרתי, שבסיכומו של דבר נדמה כאילו קמו לתחייה רוחות הרפאים של "הספר הלבן" משנת[17].1930

הנציב השיב, שהוא שמח מאוד שנקטתי ביטוי זה. רוחות הרפאים של 1930 אומנם חיות וקיימות. הוא מבקש להזכיר לי, כי מה שהוצע ב-1930 היה לאסור בכלל על מכירת קרקע ליהודים. סכנה זו עדיין קיימת. הוא משוכנע שהוא-הוא ששיתק רוחות רפאים אלה של 1930 בהגבלות החלקיות שלו, ושאילולא עשה כן, אפשר שהרוחות היו קמות לתחייה וגורמות נזק גדול הרבה יותר.

ביקשתי רשות לשאול שאלה.

השיב שרשאי אני לשאול כל שברצוני, ובלבד שאבין כי ייתכן שלא יהיה בידו לענות.

שאלתי אם המניע האמיתי להגבלות הקרקע הוא כלכלי או מדיני. האם הנימוק הוא שהנציב העליון הגיע באמת לידי מסקנה, שהחוק דרוש לטובת הפלחים, או הנימוק הוא שלנוכח התסיסה המדינית הכללית והחששות המסעירים את רוחות הערבים, הכרח הוא, לדעתו, לעשות משהו להרגעתם. השיב שהוא עושה זאת רק למען טובת הפלחים.

אמרתי: אם כך הדבר, הרי זה מצער אותי עוד יותר. הייתי מבין אילו אמר לי שהוא רואה את המצב המדיני כה חמור עד שנראה לו הכרח לעשות משהו מיוחד כדי לרפות את המתיחות. אין זאת אומרת שהייתי מסכים לדרכו זו, כי רואה אני כדבר מסוכן מאוד את ההליכה לקראת ויתורים שסופם אך לחצים נוספים. אף-על-פי-כן, הייתי מבין להגיונו של דבר. אך אם אומרים לי, שהדבר נחוץ לטובתו של האיכר הערבי, עלי לחלוק על כך לחלוטין. אני משוכנע כי בסופו של דבר יהיה בזה נזק למעמד האיכרים הערבים.

הנציב חזר וביקש להביא הצעות של סייגים נוספים.

עניתי שנושא מלחמתנו הוא החוק בכללו וביקשתי הזדמנות להרצות השקפתנו בנושא זה בכתב וביתר הרחבה לפני שיינקטו צעדים ברורים.

הנציב הרהר קמעה, ואחר אמר שאם יש ברצוני לשלוח לו משהו בכתב, מוטב שאמהר בזה. כמה זמן דרוש לי להכנת תזכיר? ביקשתי זמן של שבוע ימים.

אמר: פירושו שהמכתב יגיע לידו ביום א' הבא. לא. אין ביכולתו להמתין זמן ארוך כזה. אין מנהגו להניח מכתבים שהוא מקבל מידי הסוכנות היהודית בלי שיקרא אותם. מנהגו דווקא לעיין בהם בקפידה. היש בידי להביא את המכתב ביום שישי?

ודאי שאעשה זאת, אמרתי, אם הדבר דחוף כל-כך; אבל הנחתי כדבר המובן מאליו, שאחרי שאמסור את המכתב עדיין תינתן לנו הזדמנות לשוב ולדון בדבר.

אמר שעכשיו הוא מטפל בעיקרי היסוד של החוק, ועדיין יש פנאי לדון בפרטים. אשר למכתבי, הרי מכיוון שהעניין הוא סוד כמוס, היה מבקש שאביא אותו אליו בעצמי ולא על-ידי שליח. הוא גם מחויב לבקש שלא אגלה תוכנה של שיחה זו לשום אדם. יש טעמים מיוחדים המחייבים אותו לדרוש סודיות מוחלטת. עם זאת, הוא רואה כדבר המובן מאליו שאודיע על כך מייד לד"ר וייצמן.

הסברתי לו שאני פועל בשם ההנהלה ועלי להיוועץ בחברי.

הסכים שיש להביא את הדברים גם לידיעתם של בן-גוריון וד"ר רופין.[18]

 

העלייה הבלתי-לגלית

 

כשקם ללוותני אל מחוץ לחדר עבודתו נטלתי לעצמי הזדמנות לשאול אם יש לו עוד שהות לעיין בבקשה דחופה מאוד, והיא לרשום מספר משתקעים בלתי-לגלים כאזרחים.

השיב, שהגיע לידי מסקנה שאין בידו לעשות מאומה לפי שעה, כלומר, כל עוד נמשכת ההשתקעות האסורה של תיירים.

אמרתי, שהפסקה זו יוצרת מצב חמור מאוד, מאחר שעלינו יהיה להגיד לאנשים אלה שמאמצינו העלו חרס ומצבם הוא ללא תקווה.

ענה, שהוא מצר מאוד לגורלם של אנשים אלה. לבו יוצא אליהם, אבל בתפקידו כנציב עליון אין ביכולתו לעזור להם.

 

הערות


[1]  סר ארתור גרנפל ווקופ (Wauchope) (1874–1947). הנציב העליון הבריטי הרביעי בא"י. נתמנה  בנובמבר 1931 אחרי סר ג'ון צ'נסלור. בתקופת נציבותו הגיעה העלייה לארץ לממדים גדולים. מדיניותו באה עד משבר עם פרוץ המאורעות  ב-1936. עם השינוי במדיניות הבריטית כלפי היישוב הוחלף ווקופ במרס 1938 בסר הרולד מק-מייכל.

[2]  הכוונה לקשיים בהקמת קואליציה בעיריית תל-אביב לאחר הבחירות ב-15.12.1935, שבהן זכה גוש ההסתדרות עם הפרוגרסיבים ברוב יחסי של 40.2% לעומת 39.6% של הגוש הימני.

[3]  "המפלגה הערבית הפלשתינאית" – מפלגתו של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, הגדולה במפלגות הערביות. נוסדה  במרס 1935.

[4]  ג'מאל חוסייני (1893–1982) – בן משפחתו של חאג' אמין אל-חוסייני. החל את הקריירה הפוליטית שלו בסוף שנות ה-20 כמזכיר "הוועד הפועל הערבי" וכמזכיר "המועצה המוסלמית העליונה" שבראשה עמד המופתי. ב-1936 חבר "הוועד הערבי  העליון". הועמד בראש "המפלגה הערבית הפלשתינאית". היה פעיל בארגון מאורעות 1936.

[5]  "מפלגת הנוער" – מפלגה קטנה בהשפעת החוסיינים. נוסדה בסוף 1933 בראשותו של יעקב ע'וסיין (משפחת ע'וסיין הייתה רבת-קרקעות בסביבות רמלה).

[6]  "מפלגת ההגנה הלאומית" – מפלגת האופוזיציה לחוסיינים בראשותו של ראע'ב נשאשיבי. משפחת נשאשיבי הייתה ותיקה ותקיפה בירושלים, ובינה לבין משפחת אל-חוסייני שררה יריבות, שנמשכה כל שנות המנדט הבריטי. השלטון הבריטי נטל מידי החוסיינים את ראשות עיריית ירושלים ומינה את ראע'ב נשאשיבי כראש העירייה (1920). ואילו את "המועצה המוסלמית העליונה" וענייני ה"ווקף" (הקדש) השאיר לשליטתם של החוסיינים. ראע'ב נשאשיבי תמך באמיר עבדאללה נגד המופתי. בתחילת 1936 שיתפה "מפלגת ההגנה הלאומית" פעולה עם החוסיינים בהסתה למאורעות של 1936 ואף התבלטה בהנהגתם, אולם החיכוכים בין הנשאשיבים והחוסיינים נמשכו, וכתוצאה מכך הסתלקו הנשאשיבים בקיץ 1937 מהנהגת המאורעות. בתחילת 1938 אף הקימו את "כנופיות השלום", שפעלו נגד הטרור הפנימי שהפעילו החוסיינים במחנה הערבי.

[7]  "מפלגת הרפורמה" – נוסדה ביוני 1935 בראשות ד"ר חוסיין ח'אלדי, שהציג ב-1934 את מועמדותו לראשות עיריית ירושלים כנגד ראע'ב נשאשיבי, ונבחר בעזרת קולות היהודים. היה פעיל בארגון מאורעות 1936.

[8]  "מפלגת הגוש הלאומי" – נוסדה באוקטובר 1935 בשכם על-ידי עבד אל-לטיף צלאח. לא הייתה לה השפעה ניכרת בציבוריות הערבית.

[9]  אדמות חוליות או אדמות-טרשים, שלא שולם עליהן בימי המנדט מס קרקעות.

[10]  ממשלת ארץ-ישראל, כיורשת זכויותיו של הסולטאן התורכי, החזיקה בבעלות על קרקעות רבות בעמק בית-שאן. ב-1921 חולקו קרקעות אלה של המדינה, בפקודת הנציב העליון הראשון הרברט סמואל, ל-2,539 פלחים ערבים תושבי עמק בית-שאן – 92 דונם לאיש.

[11]  סר ג'ון הופ-סימפסון – נתמנה בשנת 1930 על יסוד הדוח של ועדת-חקירה בראשותו של סר וולטר שוֹ (מחודש מרס אותה שנה) "לערוך חקירה מדעית בדבר האפשרויות להכשרת ('פיתוח') הקרקע בארץ-ישראל תוך התחשבות בריבוי הטבעי של האוכלוסייה החקלאית של הארץ". לדו"ח שלו הייתה השפעה רבה על עיצוב המדיניות האנטי-ציונית שב"ספר הלבן" מאוקטובר 1930. אחת ממסקנותיו המרכזיות הייתה כי "אם יחולק כל השטח הראוי לעיבוד בין עובדי-האדמה הערבים הקיימים, לא יהא בו כדי יצירת משק ממוצע שיספיק לקיום רמת-חיים הוגנת". ההנהגה הציונית ביקרה חריפות את הערכתו של סר ג'ון הופ-סימפסון בדבר גודלו של השטח הראוי לעיבוד. (ראו להלן הערה 8 למסמך מס' 3).

[12]  חוק מצרי שפורסם ב-1912 ביוזמתו של לורד קיצ'נר, אז הנציב הבריטי במצרים, ונכנס לתוקף בינואר 1913. החוק אסר הפקעת קרקע מפלחים בעלי-חוב שאין בבעלותם יותר מ-5 פדאנים (1 פדאן=4.2 דונמים מטריים). החוק לא השיג את מטרתו מאחר שקצרה יד השלטון לפקח על מניפולציות של מלווים בריבית קצוצה, כמו "מכירה על תנאי".

[13]  אריק מילס – סגן ראשון למזכיר הראשי בימי נציבותו של הלורד פלומר 1925–1928 ותחילת נציבותו של סר ג'ון צ'נסלור. בשנת 1931 נתמנה מפקח עליון על מפקד האוכלוסייה, ופרסם תוצאות מחקרו בשני כרכים מקיפים: "הדו"ח על מפקד האוכלוסייה בארץ-ישראל". לאחר-מכן שימש מנהל מחלקת העלייה, ובתפקיד זה סטה במידה רבה ממסורת הנוקשות כלפי עולים יהודים שקודמו (היהודי) אלברט מ. חיימסון נהג על-פיה. עם הסתלקותו של שלטון המנדט בארץ נתמנה "מחסל מנגנון המימשל".

[14]  חברת "העברה" נוסדה ב-1933 ע"י בנק אפ"ק בארץ-ישראל ובנקים יהודיים בגרמניה, על סמך הסדר עם מיניסטריון-הכלכלה הגרמני. תפקידה היה להתגבר על התחיקה שמנעה הוצאת הון מגרמניה ולעודד הגירת יהודים מגרמניה על-ידי העברת סכומים הדרושים לביסוסם בארץ. הסדר זה אפשר הצלת רכוש יהודי רב מגרמניה והשקעתו בארץ-ישראל.

[15]  לורד הרברט סמואל (Samuel) (1870–1963) – הנציב העליון הבריטי הראשון בא"י 1920–1925. במינוי יהודי לתפקיד זה ניכר הרצון הטוב הבריטי כלפי הבית הלאומי היהודי בראשיתו. יושב ראש המפלגה הליברלית 1927–1929. שר הפנים 1931–1932.

[16]  שֶדיול (Schedule) =מכסה. העלייה היהודית לארץ נחלקה ל-4 קטגוריות: א. בעלי-הון; ב. נתמכים; ג. עלייה עובדת; ד. קרובים. אחת לחצי-שנה הייתה נקבעת מכסה לעלייה עובדת. למכסה זו נהגו לקרוא במונח  "שדיול". מרבית העולים נכללו בקטגוריה זו. לקראת קביעת כל "שדיוּל" הייתה המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית מגישה לממשלה את המלצותיה ותביעותיה בנדון.

[17]  "הספר הלבן" של לורד פספילד (הוא סידני ווב, סופר והוגה סוציאליסטי נודע) נתפרסם ע"י ממשלת בריטניה באוקטובר 1930, כאשר לורד פספילד היה שר המושבות. הגורם ל"ספר הלבן" היו מאורעות תרפ"ט (1929). "הספר" כלל מסקנות שליליות ביותר לגבי מדיניות הבית הלאומי, היתנה המשכה של העלייה היהודית לארץ בהסכמת הרוב הערבי, והציע הקמת מועצה מחוקקת נבחרת ובה רוב ערבי. ההסתדרות הציונית שללה את "הספר הלבן", ונשיאה, ד"ר חיים וייצמן, התפטר מנשיאות הסוכנות וההסתדרות הציונית כמחאה על מדיניות זו.

[18]  ד"ר ארתור רופין (1876–1944) – כלכלן, סוציולוג ומנהיג ציוני. עלה לארץ מגרמניה ב-1908. יסד וניהל את "המשרד הארץ-ישראלי" של ההסתדרות הציונית ביפו. היה הראשון שאישר ותמך בהתיישבות עצמית של עובדים (דגניה). מ-1920, להוציא תקופות קצרות, היה חבר ההנהלה הציונית ואח"כ הנהלת הסוכנות. משך רוב התקופה עמד בראש מחלקת ההתיישבות. מאז 1933 התמסר ליישוב יהודי גרמניה בארץ. יו"ר הנהלת הסוכנות בירושלים 1925–1933. ספריו העיקריים: "הסוציולוגיה של העם היהודי", "מלחמת היהודים לקיומם", "ההתיישבות החקלאית של ההסתדרות הציונית א"י.

 

העתקת קישור