Quotes of Moshe Sharett
Show search details  
Results 1-92 From 92

  רץ Date source  
               
1 Zionism is Jewish activism 6/5/1942 22nd Zionist Congress  
39 The political objective of our contact with the Arabs should be emphasizing our strength 6/1/1942 iIn the Zionist Executive  
16 Vision is non-negotiable 23/5/1936 Mapai political committee  
1 Our nation cannot survive without an Allied victory. But this alone does not guarantee our resurrection. It only enables us to continue the struggle. 10/8/1943 Message to Europe  
1 I have returned home, but my country has left me 9/12/1956 Personal Diary  
1 If we act like madmen, the world will treat us like madmen 6/11/1956 Personal Diary  
32 The Arabs exist, within us and around us, and we must first of all consider them, and only after that the Turks, Persians, etc. 12/3/1937 Political Diary  

בפעם הראשונה בפרוע פרעות לישראל – יש בית לפליטי החרב העומד הכן לקבלם. יש רק לפתוח את שעריו לרווחה. 10/8/1943 איגרת לאירופה  

רק אם אנו נמלא חובתנו כלפי עצמנו נוכל לתבוע וגם להשיג את מילוי חובת אחרים כלפינו 10/8/1943 איגרת לאירופה  

ייאוש פירושו ניצחון השטן – ולכן לא יקום ייאוש ולא יהיה. "סטרומה" היא התפרצות יצר החיים של יהודים – התפרצות מעבר לכל ייאוש 9/10/1942 באסיפת נבחרים  

מאימתי חדל המצפון להיות אינטרס? מצפון זה אינטרס! 9/10/1942 באספת נבחרים  
14 The Jewish world needs a strong blow to wake it up 28/7/1936 בוועדה מדינית, מפא"י  

בקרב המוני הערבים יש פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על היישוב הערבי 28/7/1936 בוועדה מדינית, מפא"י  

יצר ההתקוממות היה מהבהב אצל הערבים כל הזמן. 28/7/1936 בוועדה מדינית, מפא"י  

אין יוצרים מסגרת צבאית היום על-מנת לפרק אותה מחר. יצירת מסגרת צבאית פירושה אוריינטציה פוליטית מסוימת 24/8/1938 בוועדה פוליטית, מפא"י  

אני משוכנע שבקרב המוני הערבים בארץ קיים גורם של פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על הגזע הערבי בארץ 28/7/1936 בוועדה פוליטית, מפא"י  

מרכז הכובד איננו בשאלה מה יהיה, אלא בשאלה מה עלינו לעשות 12/6/1941 בוועידה ה-5 של מפא"י  

אנשים משונים, שהתרגלו לחשוב כי אי-אפשר לשמור על רוח הצבא מבלי שניתן לו מזמן לזמן חופש להקיז דם 24/1/1955 ביומן אישי  

החברים פוחדים לומר לב"ג את האמת בפניו. אני מתעב את הפחד הזה שהשתרר בחיינו 24/3/1953 ביומן אישי  

הציבור כולו שותף להכרה כי המדינה ניצלה מסכנת כליה או לפחות מאסון של חורבן איום, וכי היא חייבת את הצלתה לתכנונו, חזונו ועוז רוחו של אדם יחיד. ה 2/12/1956 ביומן אישי  

כאיש מדיני נפלתי חלל במערכה הזאת, וגם אבדה זאת יש לרשום 2/12/1956 ביומן אישי  

כל הרפתקנות מטורפת הופכת מייד לגבורה עילאית וכל הפקרות נפשעת מורמת על נס לגילוי מרהיב של לאומיות צרופה 22/3/1957 ביומן אישי  

נניח שגיבלי פעל על דעת עצמו כלום לא מוטלת גם אז האחריות המוסרית על לבון, אשר הטיף בלי הרף למעשים של טירוף דעת 10/1/1955 ביומן אישי  

דווקא בימי הרעה יש להגביר את הפעולה 13/10/1936 ביומן מדיני  

מלחמה זה שימוש בכוח כדי לפתור דברים שאינם ניתנים להיפתר בדרך אחרת. מדוע מוכרח הדבר להיפסק בשעה שהוא נוגע לתיקון עוול היסטורי לגבי העם היהודי 17/12/1941 ביומן מדיני  

אין אנו רשאים להקריב את ארץ-ישראל למען ירושלים 22/4/1937 בישיבת הוועד הפועל הציוני  

כל אחד מאיתנו מביע את אמונתו בסגנונו הוא 22/4/1937 בישיבת הוועד הפועל הציוני  

בכל מצב גרוע יש גם צד לטובה 6/7/1936 בישיבת הוועדה המדינית, מפא"י  

לאיים מותר רק בשעה שאפשר לקיים את האיום. 6/7/1936 בישיבת הוועדה המדינית, מפא"י  
5 We must meet the Arabs on a basis of reality 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  

אי-אפשר לטעון, כי מאחר שמנהיגות זו [הערבית] לא נבחרה בבחירות כלליות אין זו מנהיגות. (1936) 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  

אינני מאמין שנשיג הסכם עם הערבים לשם גידול כוחנו בארץ 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  

כשנבנה פה פעם מדינה יהודית, ילכו ויתחזקו הקשרים בין ארץ-ישראל ושכנותיה. 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  

פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי. 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  

קיומנו הלאומי, היותנו לעם, תלויים בארץ-ישראל. 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  

שאלות ללא פתרון אלו שאלות שרק הזמן יפתרן, אך אין רואים בדיוק מה יהיה הפתרון. 22/5/1936 בישיבת הנהלת הסוכנות  

אני רוצה לומר לך חבר [דב] יוסף: קרח חם לא ייתכן – או קרח קר או מים רותחים 24/8/1952 בישיבת ממשלה  

בחרנו מקום לא נוח בזמן לא נוח 28/10/1951 בישיבת ממשלה  

כאשר המחוקק אמר "עין תחת עין" הוא חשב על העין של האיש שהוציא את העין 21/3/1954 בישיבת ממשלה על הפיגוע במעלה עקרבים  

תהי יד אחת מחזקת בשלח ואחת מושטת לשלום 2/1/1956 בכנסת  

בחיים המדיניים לא הכוונה קובעת, כי אם התוצאה הממשית 1/1/1955 בלשכת שר החוץ  

ייתכן שצריך גם את המשקפיים הטובות לשפשף קצת יותר כדי לראות את האמת כמו שהיא 1/1/1955 בלשכת שר החוץ  

מדינת ישראל אינה כאותו כלי על לוח השחמט של ההיסטוריה, שמותר להקריבו בשעת-דחק 1/1/1955 בלשכת שר החוץ  

ע"י הכרזת העיקרון של עצמאות במדיניות עדיין אינה נפתרת שום בעיה 1/1/1955 בלשכת שר החוץ  

הקבוצה היא שלב מכריע בתהליך הגשמת הסוציאליזם העברי, ואינו מבייש אותנו בעולם 12/10/1952 במועצת איחוד הקבוצות והקיבוצים  

אין דבר שאין לו משקל בחיים המדיניים 22/3/1937 במועצת מפא"י  

חיינו הם בכלל שלשלת אחת בלתי פוסקת של מערכות 22/1/1937 במועצת מפא"י  

שום גזרה איננה מילה אחרונה של ההיסטוריה 22/3/1937 במועצת מפא"י  

שום דבר איננו הולך לאיבוד, לא בטבע ולא בפוליטיקה 22/1/1937 במועצת מפא"י  

החלום הפך למציאות אך המציאות עודנה כחלום בעינינו 11/5/1951 במצעד צה"ל  

ההיסטוריה אינה הגשמת תוכנית. היא ניצול הזדמנויות או החמצתן 5/2/1933 במרכז לענייני עבר הירדן בנושא התיישבות שם  

אם כזהו המצב, שהאישה היא יצור שמחייב הגנה מיוחדת, שאין לסמוך עליה – אז בבקשה, אל נתבע גיוס לצבא! 8/1/1942 במרכז מפא"י  

הם [היהודים בגולה] אינם מתפעלים משום דבר עד אשר הגרזן יורד על ראשם ממש 3/8/1936 במרכז מפא"י  

השלום הפנימי הכרחי בשעה של רתיחת מלחמה 9/7/1936 במרכז מפא"י  

סבל זה [של הערבים בארץ ישראל] איננו מחליש את ההתנגדות אלינו אלא מגביר אותה 9/6/1936 במרכז מפא"י  

עם, אשר ארצו נכבשה ונשארה לו מצודה אחרונה להגנה, ובשעה שקומץ המגינים עומדים על חומות ירושלים, יש מלחמת-אחים – עם כזה לא יבנה מדינה! 8/8/1934 במרכז מפא"י  

תפקידנו עכשיו הוא לחטוף וליישב. 7/6/1937 במרכז מפא"י  

ניצחון בעלי הברית היה מחטיא אחת ממטרותיו העיקריות אילו כתום מלחמת העולם השנייה נשאר העם היהודי בן בלי בית, ללא ארץ משלו. 11/5/1949 בנאום בכורה בעצרת האו"ם  

מדינת ישראל קמה יען הייתה לצורך עולם, כפי שאמר עליה תיאודור הרצל 11/5/1949 בנאום בכורה בעצרת האו"ם, ניו-יורק  

אנו עם אשר לא ייכנע ללא מלחמה, עם המוכן לשפוך דם על עצמאותו 6/5/1942 בקונגרס הציוני הכ"ב  

יש לנו מה להפסיד ועלינו לחשב היטב את חשבון ההישג מול ההפסד 6/5/1942 בקונגרס הציוני הכ"ב  

בכל מלחמה יש סכנות, אך הימנעות ממלחמה בכלל נראית לנו כסכנה החמורה ביותר. 10/5/1936 בשיחה עם הנציב העליון ווקופ  

שאלת השלום בין יהודים לערבים יכולה להיפתר רק ביצירת עובדות 10/5/1936 בשיחה עם הנציב העליון ווקופ  

אני דוּד סגור הרותח בפנים ללא מוצא בשביל הקיטור 25/11/1964 גלויה לאסתר הרליץ בניו יורק מחופשה באילת  

ישנו עם ועם זה הוא העם הערבי. זה אולי לא מוצא חן בעינינו... אבל עלינו להתייחס לעניין ברצינות... אל נהיה ילדים בעניינים אלה. 9/10/1942 דברים באסיפת הנבחרים  

עוד לא התייאשתי מלהוכיח דברים שבהיגיון 14/11/1937 דברים בהנהלת הסוכנות  

הערבים היו טוענים: "אתם חושבים, שאם אתם מסתדרים עם האנגלים פתרתם את השאלה? אנו פה!" עכשו אנו צריכים לתפוס עמדה זו: "אתם תסתדרו עם האנגלים? אנו פה 6/1/1942 הוועד הפועל הציוני המצומצם  

כיבוש הארץ מחדש שלא בדרך השמדת התושבים, פירושו – הצבת חיל מצב בכל כפר וכפר 24/8/1938 ועדה פוליטית, מפא"י  

היום היתרנו "חילול שבת" על ימין ועל שמאל, למגינת לבו של שר הדתות, אשר לא עצר כוח לבלום את כניעת המושג הגלותי על השבת. 16/3/1955 יומן אישי  

ההיסטוריה גזרה על ארץ-ישראל להיות מולדתו וארץ עתידו של העם היהודי 18/9/1937 יומן עבודה ב"יומן מדיני", כרך ב', עמ' 322  

לשלוח מחאות לסיפוק עצמי? בשביל זה אפשר לכתוב מאמר טוב 19/3/1951 ישיבת ועדת חו"ב של הכנסת  

אצל אומות אחרות הבינתיים אינו מכריע. אצלנו הוא קובע גורל 12/11/1953 מיומן אישי  

בחרתי במזכירה הראשונה משום שהיא עברית יותר מהשנייה, שירתה בצבא, בעוד שהשנייה בילתה כל השנים הללו בחו"ל, גם משום ספרדיותה, להמשך המסורת 13/2/1954 מיומן אישי  

האומנם גרועים אנו מכל עם? או טרם למדנו לחיות איש עם רעהו ואנו מוכנים לשבור לרסיסים מדינה זו, שזכינו בה, כנפץ ילד פותה צעצוע יקר? 3/1/1955 מיומן אישי  

לדידי יש במעשה קיביה יסוד אחד שיישאר קיים ועומד: העובדה כי אנו מסוגלים למעשה הרג נחרתה עמוק בזיכרון ולא תימחה 19/11/1953 מיומן אישי  

מתעוררת שאלה רצינית אם יכול אדם לנשום את האווירה של המפלגה הזאת ולהישאר איש מכבד את עצמו 3/3/1957 מיומן אישי  

לבון לחץ את ידי ואמר "אל תדאג, הכל יהיה כשורה ובלבד שהגויים לא יפריעו". אמרתי: "העיקר שהיהודים לא יפריעו" 23/11/1953 מיומן אישי, בעת הצעת מ"ש לראש ממשלה במקום ב"ג  

ראה אראה אותו אחראי לפרשת הזוועה, ממש כשם שאיבן קַרַמַזוב היה אחראי לרצח אביו לא במעשים שעשה אלא בדעות שהפיץ 3/1/1955 מיומן אישי, על פרשת לבון  

מזדמן לנו רק לעיתים רחוקות להשמיע איש באוזני רעהו דברים שבלב 4/7/1937 מכתב לבן גוריון  

כולנו עייפים ולכולנו אין כוח, אך כולנו "עבדים היינו" והוֹיִים ונהיה מי יודע כמה 8/1/1921 ממכתב לדב הוז  

הארץ עוד אינה נושא אותנו. היא קטנה ודלה ואנו יצורים יותר מדי מורכבים ועדינים בשבילה 17/1/1923 ממכתב לדוב הוז ואליהו גולומב  

השקלא יש בכוחה להרגיע את סער המוח ואין ביכולתה להשקיט את סער הלב 2/5/1918 ממכתב לדוד בית הלחמי בהיותו בצבא התורכי  

עלינו לשמור על נפש כל יהודי, שלא יראה בַרובֶה את אלוהיו 20/4/1942 נאום בוועידת הסתדרות העובדים  

כשאנו עומדים עכשיו בפני האפשרות להיות כוח גדול בארץ בלי שנקבל לרשותנו את כל מצבות העבר שלנו, צריך שיימצא בנו האון המוסרי להחלטה 9/8/1937 נאום בקונגרס הציוני ה-  

הברירה היא בין מדינת שוד לבין מדינת חוק 14/1/1955 פרשת התאבדות אורי אילן בכלא הסורי  

איזו משתי הנשמות המתרוצצות בין דפי התנ"ך תנצח את יריבתה בקרב העם הזה? 8/3/1955 פרשת מאיר הר-ציון  

איזו משתי הנשמות המתרוצצות בין דפי התנ"ך תנצח את יריבתה בקרב העם הזה? 8/3/1955 פרשת מאיר הר-ציון  

רצונו של העם היהודי הוא שיחוג את ניצחונו על כל המכשולים, כי עימו כוחות היצירה. 13/5/1937 ראיוון עם ג'ון הוטורן הול, המזכיר הראשי של ממשלת המנדט  

במה המדינה מעוניינת? בשלום או באי-שלום? ביציבות או באנדרלמוסיה? 1/9/1954 ראש הממשלה משה שרת בכנסת  

השאלה הראשונה ביחס לערבים היא, קודם כל, שאלה לא ערבית, כי אם שאלה יהודית 28/9/1942 שורשי העימות הערבי-יהודי, הרצאה בסמינר ארצי ראשון למפקדי ה"הגנה", כפר אזר  

עד מה מהירות תנודותיה של המטוטלת הריגשית בעם היהודי. 25/5/1936 שיחה עם הנציב העליון  

לא לי לנהל מדינה זו, שניהולה כנראה לא ייתכן מבלי להזדקק להרפתקנות ולתרמית 6/11/1956 שרת מגלה בהודו כי פרץ מבצע סיני: יומן אישי 1956