Vision is non-negotiable
מס' חדשה רצה
16
Quote
Vision is non-negotiable
Date
23/5/1936
Year
1936
Full Text
על חזונות גדולים אפשר לשוחח, אבל חזון איננו עניין למשא-ומתן. האנגלים יסרבו לנהל משא-ומתן כזה. בשיחות איתם צריך לדבר על עניינים ממשיים, אלה או אחרים, ובלבד שיהיה ברור להם כי אנו חושבים על דברים גדולים. וצריך להגיד להם כי כל מה שאנו רוצים יקום. זאת היא שאלה של קצב בלבד, אך שאיפתנו תתגשם בין אם ירצו ובין אם לא ירצו.
source
Mapai political committee
Copy Shortcut