We must meet the Arabs on a basis of reality
מס' חדשה רצה
5
Quote
We must meet the Arabs on a basis of reality
Date
22/5/1936
Full Text
אם קובעים שאין באים במשא-ומתן עם הנהגה זו [...] מפני שהיא איננה באת-כוח העם הערבי, אזי צריכים להסתלק בכלל מקשרים פוליטיים עם הערבים. יכולנו להחזיק בעמדה כזו לפני עשר שנים, בשעה שעוד לא היינו לגבי הערבים גורם מציאותי כמו עכשיו. עכשיו אנחנו גורם מציאותי חזק, ואנו מוכרחים להיפגש עם הערבים על רקע המציאות – והרקע הוא שזוהי הנהגתם.
source
בישיבת הנהלת הסוכנות
Copy Shortcut