מכתב לחיים מ. קלווריסקי - ירושלים, 14.12.1937
שם הספר  יומן מדיני 1937
שם הפרק  מכתב לחיים מ. קלווריסקי - ירושלים, 14.12.1937

 

 

מכתב לחיים מ. קלווריסקי                                                              ירושלים, 14.12.1937

 

לכבוד

מר ח. מ. קלווריסקי

כאן

 

מר קלווריסקי יקר,

 

הנני לענות על מכתבך מ-3.12.37.

קראתי בעניין רב את פרטי שיחתך עם שני הערבים והתייעצתי בעניין זה עם מר בן-גוריון. הננו רואים את הקושי הרב הנובע מתוך אופיים הבלתי-רפרזנטטיבי של אנשי שיחך לגבי הסקת איזו מסקנה מעשית מהעניין. במצב דברים זה חושבים אנו לנחוץ לברר, קודם כל, עד כמה רציני הוא יחסם של שני האדונים לעניין ואם ברורות להם כל המסקנות הנובעות מהתנאים שהם מוכנים כאילו להסכים להם.

מובן מאליו, שבירור זה צריך להיעשות לפי שעה בלי לחייב את הסוכנות באיזו מידה שהיא, ועל כן הצעתנו היא שתתקיים עוד פגישה אחת עם שני אלה בהשתתפות כבודו וד"ר ב. ג'וזף, כדי לשוחח על כל השאלה. אם כב' מסכים להצעה זו, אבקשו להתקשר עם ד"ר ג'וזף. [---]

ד"ר ג'וזף מכיר את מר ברגותי כעורך-דין.

אשר לשאלה הכללית של פעולת כב' בימים האלה, הנני להודיעו כי מסרתי בישיבת ההנהלה את הצעתו, והוסכם שאודיע לו כי רשאי כב' לנהל שיחות עם אישים ערבים בארץ-ישראל על-מנת שתהיינה בלתי-רשמיות בהחלט, מנוהלות על-ידי כב' כאיש פרטי ולא כנציג איזה מוסד, בלתי-מחייבות באיזו צורה ובאיזו מידה שהיא את הסוכנות ומכוונות אך ורק לבירור האפשרויות.

סבורני שכב' יקבל באהבה את כל הסייגים האלה, אשר, אם אינני טועה, הוא עצמו נתכוון להם. אשר להרחבת שדה הבירור מחוץ לתחומי ארץ-ישראל, הנני מציע שנשוב לדון בזה לאחר שיגיע כב' לאיזה סיכום בארץ-ישראל גופא.

 

                           בכבוד רב

                           משה שרתוק

 

העתקת קישור