PIC
0140
מעטפה
8
מספר תמונה במעטפה
31
שם תמונה
המחלקה המדינית של הסוכנות
משתתפים
מימין: אהרון חיים כהן, דב יוסף, לא מזוהה, משה שרת, אליהו דובקין, שניים לא מזוהים, יוסף וייץ
העתקת קישור