סימולים וקיצורים
מזהה  64
שם הספר  244 מלחמת ברירה-הדרך לסיני וחזרה - 1957-1956
מספר פרק  0.2
שם הפרק  סימולים וקיצורים

 

 


סימולים וקיצורים


 

אבידן - מ׳ אבידן, ״היבטים עיקריים ביחסי החוץ של ארה״ב וישראל״, ירושלים 1982.

אבן-המערכה - ״המערכה המדינית באומות המאוחדות ובארה״ב בעקבות מבצע סיני״, אוקטובר 1956-מרס 1957 (גנזך המדינה).

אח״ק - ארכיון חבר הקבוצות.

אידן-זיכרונות - אנתוני אידן, ״מעגל שלם, זיכרונות״, ישראל 1963.

אל״א - ארכיון לאומי אמריקני, וושינגטון.

א״ע - ארכיון העבודה.

אק״א - ארכיון הקיבוץ הארצי (ארכיון השומר הצעיר).

אק״מ - ארכיון הקיבוץ המאוחד.

אשד-הוראה - חגי אשד, ״מי נתן את ההוראה״, י-ם, 1979.

אשד-מוסד - חגי אשד, ״מוסד של איש אחד״, ת״א 1987.

ב״ב - ארכיון מפא״י, בית ברל.

ב״ג - בן-גוריון.

בורנשטיין -M. Bornstein, From Revolution to Crisis: Egypt-lsrael Relations

182 ,154 .1952-1956. Dissertation, Princeton University 1986, pp.

ב״ז-ב״ג - מיכאל בר-זוהר, ״בן-גוריון״, ת״א 1977.

בר-און-ביטחון - בר-און, מרדכי, ״מדיניות הביטחון של ישראל בשנים 1955-1957״, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית י-ם, דצמבר 1988.

גולני - גולני, ד״ר מוטי, ״מלחמת סיני 1956, היבטים צבאיים ומדיניים״, עבודת דוקטור, אוניברסיטת חיפה, 1992.

גזית - מרדכי גזית, ״שרת, ב״ג ועסקת הנשק הגדולה עם צרפת״, ״גשר״, 1/108, 1983.

ג״מ - גנזך המדינה (ישראל).

ג״מ/מ״ח - גנזך מדינה/מדור משרד החוץ.

״גשר״ - מיכאל בר-זוהר, ״גשר מעל הים התיכון״, ת״א 1964.

דיין-אבנֵי - משה דיין, ״אבני דרך״, עידנים/דביר 1976, ת״א.

הורן - 1988 A. Horne, Harold Macmillan, New York and London.

״הסיפורים״ - אבנר בר און, ״הסיפורים שלא סופרו״, י-ם 1981.

ז״ק - משה ז״ק, ״40 שנות דו-שיח עם מוסקבה״, ת״א 1988.

יומ״א - משה שרת, יומן אישי, מעריב 1978.

יוב״ג - יומן דוד בן-גוריון, המכון למורשת ב״ג, שדה בוקר.

מדינית - ועדה מדינית של מפא״י.

מחמ״ד - משרד החוץ האמריקני (״מחלקת המדינה״).

מיק׳ - מיקרופילם ממב״ג - המכון למורשת ב״ג.

משה״ב - משרד הביטחון.

משרד - משרד החוץ הישראלי, י-ם.

ספ״ק - ספריית הקונגרס.

וושינגטון, ״סגריר״ - יוסף עברון, ״ביום סגריר״, ת״א 1968.

פוראו״פ - משרד החוץ הבריטי (״פורֵין אופיס״).

פרו״ס - תעודות מדיניות החוץ, ארה״ב: (.Foreign Relations of the U.S. (FRUS

צור - יעקב צור.

צור-יומן - יעקב צור, ״יומן פריס״, ת״א 1969.

רפאל-בסוד - גדעון רפאל, ״בסוד לאומים״, י-ם 1981.

שג׳ - שגריר.

שה״ח - שר החוץ.

שלו - אריה שלו, ״שיתוף פעולה בצל עימות״, משרד הביטחון, 1989.

שמיר-אלפא -Shimon Shamir, The Collapse of Project Alpha, in (ed.) Wm. Roger

93-94. .Louis and Roger Owen, Suez 1956, Oxford 1989, pp

Declassiffied Documents - Dec, Doc,ספריית הקונגרס, וושינגטון.

FRUS - ר׳ פרו״ס לעיל.

PRO - ארכיון המדינה הבריטי ((Public Record Office.

 

העתקת קישור