הערות
מזהה  350
שם הספר  2101 פרשת חקירתה ומסקנותיה של ועדת אונסקו״פ בארץ ישראל, 1947
מספר פרק  04
שם הפרק  הערות

הערות

 1. על הלך הרוחות בקרב הבריטים, הציונים והאמריקנים לאחר ההודעה על העברת עניין ארץ ישראל לאו״ם ראה י. פרוינדליך, המדיניות הציונות לקראת הקמת המדינה, אוגוסט 1946 - מאי 1948, עבודת דוקטורט שלא פורסמה, ירושלים תשמ״ו עמ׳ 59-57, 78-75.

2. המחקר המקיף ביותר על הדיונים והעמדות במהלך העצרת המיוחדת הראשונה הוא ספרו של היועץ המשפטי של המשלחת הציונית לעצרת, J. Robinson, Palestine and the 1947 United Nations: Prelude to Solution, Washington

3. למשל, דבריו של נציג סוריה, פארס אל־חורי, בפתיחת הדיון במליאת העצרת הכללית:

United Nations, Official Records of the First Special Session of General Assembly, Plenary ,Meetings L..J Verbal Records, 28 April - 15 May 1947,.(GAOR , 1st Spec. Sess., Vol. I - להלן) New York, Vol I, pp. 17-18 ,4.

4. ראה, למשל, את דבריו של אבא הלל סילבר, בוועדה הראשונה (המדינית) של העצרת 1114 עמ׳ ,IV שם, כרך

5. הפגישה ה-79, 15 במאי 1947, שם, כרך 1, עמ׳ 175. (הדגשת המחבר).

6. השגריר הבריטי בוושינגטון אל משרד החוץ בלונדון, 14 באפריל 1947 Foreign Office (להלן: Records Office, 371/61771/2891 .(FOPublic  (להלן: PRO).

7. הצעה זו הובאה לאו׳׳ם על ידי פולין. ראה: United Nations, Resolutions adopted by the General Assembly During the First Special Session, New York 1947, p6 (מסמך או״ם 309/A).

8. למשל, Evan Wilson, Decision on Palestine, How the U.S. Came to Recognize Israel, Stanford 1979, p.108; וילסון מבסס את מסקנתו על שיחה עם לוי הנדרסון ב״1976.

9. ראה: Memorandum of Conversation of the Acting Secretary of Foreign Relations of the ,23 United States באפריל 1947 1073 .1947, Vol. V, p (להלן: FRUS); בן גוריון אל שרתוק, גולדה מאירסון אל שרתוק, 27 באפריל 1947, ארכיון ציוני מרכזי(להלן - אצ״מ), .S25/3965

10. תזכיר של אבא אבן, Impressions of the Special Assembly of the UNO on the Palestine Problem,  14 במאי 1947, שם, S25/5365; סקירת שרתוק בהנהלת הסוכנות בירושלים, 15 ביוני 1947, שם.

11. הבריטים ניסו למנוע את בחירתם של גרסיה גרנדוס מגואטמלה ושל פבריגט מאורוגוואי ולהביא לבחירתו של לאוואל מפרו; ראה סר א. קדוגן אל משרד החוץ בלונדון, 14 במאי.PRO, FO 371/61777/E4043 ,1947

 

 

15. ראה הערכות של אבא אבן, 1977 An Autobiography, Jerusalem, ושל וייצמן (מכתב אל פרנקפורטר, 22 ביוני 1947, גנזך וייצמן), אך השווה גם להערכה שונה של מנחם כהני (דין וחשבון אל הנהלת הסוכנות היהודית, 27 במאי 1947, ג״מ 93.03/2267/15).

16.מברק הנציב העליון אל שר המושבות, 29 במאי 1947, United Nations Special Committee on Palestine, Verbatim Records (להלן: אונסקו״פ, סטנוגרמות), פגישה חמישית (סגורה), 6 ביוני 1947, ארכיון האו״ם, DAG-13/3.0.0., Box l.

17. שרתוק אל יושב ראש ועדת אונסקו״פ, 28 ביוני 1947, אצ״מ S25/3580.

18.א.ה. סילבר אל ו.הו, 19 במאי 1947, ג״מ 93.03/2269/22.

19. סר א. קדוגן אל משרד החוץ הבריטי, 28 במאי 1947, PRO, FO 371/61779/E4562; אונסקו״פ, סטנוגרמות, פגישה ראשונה (סגורה), 26 במאי 1947, ארכיון האו״ם, dag-13/3.0/0 box 1

20. שרתוק אל גולדה מאירסון, 7 בספטמבר 1947, אצ״מ S25/5991.

21. דיווח ברל לוקר בהנהלת הסוכנות, 15 כיוני 1947, א5׳׳מ.

22. העדויות הבריטיות ניתנו בדלתיים סגורות. ראה: United Nations, Official Records of the Second Session, Supplement No. 11, United Nations Committee on 18-32 ,1-13

GAOR, II Sess., UNSCOP).

23. הופעת הנציב העליון בפני ועדת אונכזקו״פ, 17 ביולי 1947, אצ״מ .S25/5430

24. וייצמן אל ג/מ. מרטין, 10 ביולי 1947, גנזך וייצמן; שיחת מ. סנה עם טרפורד סמית, 2 ביולי 1947, ג״מ 93.02/164/10.

25. אונסקו״פ, סטנוגרמות, פגישה 41 (סגורה), 28 ביולי 1947, ארכיון האר׳ם, /13-DAG 2 3.0.0., Box

26. נוויל בטלר אל ג/מ. מרטין, 16 ביולי 1947, 371/61782/6090 PRO, fo.

27. דיון בפגישות ה-7, ה-22 וה-23 של אונסקו״ם, אונסקו״פ, סטנוגרמות, ארכיון האו״ם, 1 DAG-13/3.0.0., Box.

28. ״במחנה הערבי״ 30 ביולי 1947, אצ״מ S25/3300.

29. דיווח א. לוצקי על סיור בלבנון עם חברי או״ם, 24 באוגוסט 1947, שם, S25/3960.

30. ,The Jewish Agency for Palestine, Some Legal Aspects of the Jewish Case 1947'

31. GAOR. II Sess., UNSCOP, Report, Vol III, pp. 22, 226 ,31.

32. דברי הורוביץ, שם, עמ׳ 29-26.

33. The Jewish Agency for Palestine, Zionism and the Arab World, Jerusalem 1947; דברי p גוריון, 20-23 .GAOR, II Sess., UNSCOP, Report, Vol. III. pp .

34. שם, עמ, 23, 48, 51; ראה גם תזכיר של איתן אל חברי הנהלת הסוכנות, 2 ביולי 1947, אצ״מ S25/9583; שיחה של הורוביץ עם רנד, 6 ביולי 1947, ג״מ 93.03/2266/24; שיחה של הנ״ל עם ליסיצקי, 24 באוגוסט 1947, שם 93.03/2266/35; קומיי אל שרתוק על שיחה עם הוד, 30 ביולי 1947, אצ״מ S44/695.

35. דן שיפטן, אופציה ירדנית; היישוב ומדינת ישראל אל מול המשטר ההאשמי והתנועה הלאומית הפלסטינית, תל אביב 1986, עמ, 43-41.

36. התכתבות וטיוטות, יולי 1947, אצ/,מ S25/4015 ,S25/3909.

37. מכתבו של ז. שרף אל שרתוק על שיחה עם יעקב שמעוני, יולי 1947, שם S25/3966.

38. ראה הערה 25 לעיל; שיחת אבן עם היושב ראש סנדסטרום, 1 באוגוסט 1947, ג״מ 93.03/2270/1; תזכיר של כהני אל שרתוק ואחרים, 13 באוגוסט 1947, שם, 2267/15/ 93.03.

39. ששון אל ז. שרף, 23 באוגוסט 1947, אצ״מ S25/3960.

40. שיבת הנהלת הסוכנות, 18 ביוני 1947, אצ״מ.

41. בקבוצה זו נכללו גולדמן, גרינבוים וקפלן (ראה שם). התקיף ביותר בדרישה זו היה גרינבוים, שלאחר הישיבה נזקק להודעה מנומקת ומפורטת בדבר תמיכתו בהקמת מדינה בחלק מארץ ישראל. ראה הודעה של גרינבוים, 22 ביוני 1947, שם S25/1502.

42. החלטה מם׳ 4 בישיבת הנהלת הסוכנות(ראה הערה 40 לעיל). היחס בהצבעה היה 7 כנגד 5, והתומכים היו גולדמן, גרינבוים, דובקין, לוקר, גולדה מאירסון, קפלן ושרתוק. בן גוריון לא השתתף בהצבעות, אך הודיע כי הוא תומך בנוסחה זו.

43. ראה 62 ,56 ,22 . GAOR, II Sess., UNSCOP, Report, Vol. III. pp ; ד. הורוביץ, בשליחנו מדינה נולדת, תל אביב 1951 (להלן: הורוביץ), עמ׳ 206.

81-83 .44  .GAOR, II Sess., UNSCOP, Report, Vol. 3, pp

45. שם, עמ׳ 226.

46. שיחת שרתוק עם ויז׳ייה, 8 באוגוסט 1947, ג״מ 93.03/2270/1.

47. שתוק אל גולדה מאירסון, 11 באוגוסט 1947, אצ״מ S25/3895: ג. רפאל אל ז. שרף, שם, S25/500.

48. שרתוק אל יושב ראש ועדת אונסקו״פ, 23 באוגוסט 1947, ג״מ 93.03/2269/21.

49. פרשת סיורם, פגישותיהם ורשמיהם של חברי הוועדה חורגת ממסגרת מאמר זה. אפשר לעקוב אחריה בספרו של הורוביץ, ובספר ;J. Garcia-Granados, The Birth of Israel 1949 The Drama as I Saw It, New York (להלן: גרנדוס).

50. הורוביץ, עמ׳ 202; גרנדוס, עמ׳ 92: שיחות צבי לוקר עם היוגוסלבי בריליי, 23 ביוני ו־2 ביולי 1947, אצ״מ S25/5374.

51. דין וחשבון של אבן על ועדת אונסקר׳ם, 4 באוגוסט 1947, ג״מ 93.03/2266/38.

52. דין וחשבון של מ. טוב על פגישה של ועדת אונסקו״פ, 6 באוגוסט 1947, שם, 93.03/2270/1.

53. י. קנן אל א. לוריא, 11 ביולי 1947, שם, 93.03/2267/16; שיחת הורוביץ עם ליסיצקי, 2 באוגוסט 1947, אצ׳׳מ S25/5991.

54. עדות זאב הדרי (וניה פומרנץ), 22 בנובמבר 1947, המכון ליהדות זמננו, המחלקה לתיעוד בעל פה, רשומה

55. ברכה חבס, הספינה שניצחה: קורות "יציאת אירופה תש"ז", תל אביב תש"ט.

56. דין וחשבון של יסקי על ביקור במחנות המעפילים, 18 ביולי 1947, ג״מ 93.03/2270/1; שיחות הורוביץ עם ליסיצקי, 2 באוגוסט 1947, אצ״מ S25/5991; שיחת הורוביץ עם ליסיצקי, 2 באוגוסט 1947, אצ״מ S25/5991; י. קנן אל ארתור לוריא, [21] ביולי 1947,שם, Z5/475.

57. אונסקו״פ, סטנוגרמות, פגישות 42-41 (סגורות), 30-28 ביולי 1947, ארכיון האו״ם,.DAG-13/3.0.0., Box 2

58. ג. רפאל אל מ. שרתוק. 14 ביולי 1947, ג״מ 93.03/65/1.

59. ראה תזכירים אלה בארכיון האו״ם, 3 DAG-13/3.0.0., Box, ובאצ״מ S25/5378.

60. נעדרו נציגי העקורים באזור הכיבוש הצרפתי. ראה: Minutes of a Meeting of 15 Representatives of the Central Committee of Liberated Jews ביולי 1947, אצ״מ .S25/5456

61. שאלונים אלה מצויים בארכיון האו״ם, 3 DAG-13/3.0.0., Box.

62. ראה: 27 ,UNSCOP, Sub-Committee 3 Second Report באוגוסט 1947

63. גרנדוס, עמ׳ 23-13: הורוביץ, עמ׳ 194.

64. מקגילווריי אל ג׳.מ. מרטין, 7 ביולי 1947, PRO, FO 371/61782/E6243.

65. הורוביץ, עמ׳ 214-213: דין וחשבון של מקגילווריי מג׳נבה, 21 ביולי 1947, E7852/ 371/6186 PRO, FO.

66. דין וחשבון מפגישה של אונסקו״פ, 16 באוגוסט 1947, ג״מ 93.03/2270/1. מקרה חריג היה זה של הנציג הקנדי, שבאחד השלבים הראשונים של הדיונים בג׳נבה השתעשע ברעיון של המשך שלטון המנדט הבריטי תוך אוטונומיה לשני העמים. להצעה זו לא נמצאה תמיכה והוא נטש אותה במהרה (ראה דין וחשבון מפגישה של אונסקו״פ, 6 באוגוסט 1947, אצ״מ S25/5970).

67. דין וחשבון מפגישה אל אונסקו״פ, 6 באוגוסט 1947, שם, שם.

68. שם; אונסקו״פ, סטנוגרמות, פגישה 46 (סגורה), 27 באוגוסט 1947, ארכיון האו״ם 2 DAG-13/3.0.0., Box.

69. הרצאת רנד בישיבת אונסקו״פ, שם; שרתוק אל סנה, 18 ביולי 1947, אצ״מ .S25/1695

70. שיחת הורוביץ ואבן עם נציג אוסטרליה, 18 באוגוסט 1947, ג״מ 93.03/2270/1.

71. דיווח של שרתוק בהנהלת הסוכנות, 15 ביוני 1947, אצ״מ; מכתב של ז. שרף אל מ. שרתוק, 25 ביולי 1947, שם, S25/3960.

72. אונסקו״פ, סטנוגרמות, ישיבה 51 (סגורה), 31 באוגוסט 1947, ארכיון האו״ם,•DAG-13/3.0.0, Box 2

73. דין וחשבון של אבן על ביקור בלונדון, 4 באוגוסט 1947, ג״מ 93.03/2266/38.

74. ו. אוסין אל ג. מרשל, 22 ביולי 1947, 1086-88 .FRUS, 1947, pp.

75. מרשל אל אוסטין, 13 כיוני 1947, שם, עמ׳ 1105-1104.

76. ראה פגישות של ועדת אונסקו״פ, 5 באוגוסט 1947, אצ״מ 7 :S25/3890 ביולי 1947, ג״מ

77. ישיבותיה של אונסקו״פ, 16 ו־18 באוגוסט 1947, שם.

78. אונסקו"פ, סטנוגרמות, ישיבה 46 (סגורה), 27 באוגוסט 1947 ארכיון האו״ם,.DAG-13/3.0.0., Box 2

79. הורוביץ, עמ, 234.

80. תעודה זו נושאת את התאריך ״אפריל 1947״. אצ׳׳מ 763/72/17.

81. ראה הנימה הגלויה, הכמעט ברוטלית, שבה התנהלו השיחות עם באנץ׳ ממזכירות הוועדה, 15-14 במאי 1947, שם, 93.03/2700/1.

82. פגישה של אונסקו״פ, 18 באוגוסט 1947, שם.

83. פרטי הדברים מוצגים לעתים בדרמטיות רבה. ראה גרנדוס, עט׳ 246-244; הורוביץ, עמ׳ 246-244: וכן במכתבו של שרתוק אל גולדה מאירסון, 7 בספטמבר 1947, אצ״מ S25/5991. גרסתו של שרתוק נראית לי כאמינה ביותר.

GAOR, II Sess., UNSCOP, Report, Vol. 46 .84.

85. הבהרות ברוח זו מסר היושב ראש. ראה אונסקו״פ, סטנוגרמות, ישיבה 47 (סגורה), 27 באוגוסט 1947, ארכיון האו״ם, 2 DAG-13/3.0.0., Box

86. למשל, כהני אל הנהלת הסוכנות, 4 ביוני 1947, ג״מ 93.03/2267/15; דיווח שרתוק בהנהלת הסוכנות, 15 ביוני 1947, אצ״מ. נימת הדבלים בעיתונות העברית הייתה בדרך כלל מאופקת וספקנית. ראה מאמרי מערכת ב״הארץ״, 9 במאי ו־13 ביוני 1947: וב״משמר״, 14 במאי 1947 (״הכוונה היא לעיכוב הפתרון, או לאי הגשמתו, אם יימצא״).

87. דין וחשבון של דורותי אדלסון אל הנהלת הסוכנות על הודעת משלחת ערביי ארץ ישראל באר׳ם, 16 בספטמבר 1947, אצ״מ Z5/45811.

88. ראה החלטות הוועד הפועל הציוני, ציריך, 3 בספטמבר 1947, שם, S25/1807.

89. למשל, הצעת החלטה של לאחדות העבודה והשומר הצעיר, שם.

90. מ. יערי אל מזכירות המפלגה והקיבוץ, 1 בספטמבר 1947, ארכיון השומר הצעיר.

91. החלטות מרכז המפלגה [השומר הצעיר] על המצב המדיני, 16 באוקטובר 1947, אצ״מ S25/2081: נתן [פלדי] אל חברים במרכז השומר הצעיר, 24 באוקטובר 1947,שם.

העתקת קישור