שבת, 23/4/1955
שם הספר  יומן אישי 1955
שם הפרק  שבת, 23/4/1955

 

 

[במקום זה נפסקה כתיבת היומן. במצורף נמצאו ראשי הפרקים שהכין מ"ש ליום זה המובאים להלן:]

 

 

שבת,  23/4/1955

 

ספינה נתפסה ["נורית", ספינת משא ישראלית, ביקשה בסערה מחסה בנמל טריפולי שבלבנון] – תגובתי.

3 שבלבנון לדין? הוחמר עניין הארבעה, מכתבים לב"ג על ההסדר ועל מסיבת עיתונאים.

 

אל: שר הביטחון                                         כמוס                                 

מאת ראש הממשלה ושר החוץ                                                                 23 באפריל 1955

                                                                                                                328/55

 

אני מציע את הקווים הבאים להסדר העניינים בתחום הטיפול בוועדות שה"ן והמגע עם ראש מטה או"ם:

1) הפיקוח על עניינים אלה יהיה בידי משרד החוץ ויהיה כפוף להנחיותיו ולהכרעותיו של ראש הממשלה;

2) ראש הממשלה יתייעץ תמיד עם שר הביטחון בכל שאלה עקרונית הנוגעת למדיניות הממשלה בענייני שה"ן ולגבי כל צעד מעשי חשוב שיש לנקוט;

3) שר הביטחון יוכל לערער על הכרעותיו של ראש הממשלה לפני הממשלה כולה;

4) ראש הממשלה יוכל להזמין אליו את הרמטכ"ל להתייעצות או להימלך בדעתו בכל שאלה שהיה באורח אישי או על-ידי שליח, אלא אם כן יחליט שר הביטחון על נוהל אחר של התייעצויות עם הרמטכ"ל;

5) המנגנון הצבאי הקיים בתחום הטיפול בענייני שה"ן, כולל הייצוג בוועדות שה"ן, יישאר על כנו;

6) פיקוד צה"ל יוסיף לפעול כמקודם בתחום הטיפול בתקריות גבול, חקירתן יחד עם משקיפי או"ם והערכתן הצבאית;

7) בכל הנוגע למדיניות שה"ן, כולל העמדות שיש לנקוט כלפי מנגנון או"ם ובישיבות הוועדות המעורבות וועדות הערעורים, יפעל המנגנון הצבאי הממונה על ענייני שה"ן בהתאם להנחיות ולהוראות של ראש הממשלה שיימסרו לקצין צה"ל הממונה על הדבר באמצעות מנהל ענייני שה"ן במשרד החוץ;

8) דובר צה"ל יוסיף כמקודם לדווח לעיתונות על תקריות גבול והפרות צבאיות אחרות של שה"ן ולהנחותה בהסברת טיבם וריקעם הצבאי של אירועים אלה;

9) שר הביטחון והרמטכ"ל יודיעו לראש הממשלה, באורח ישיר או ע"י עוזריו, על כל תמורה וחידוש שיחולו בשיטותיו ובתכסיסיו של צה"ל לגבי שמירת הגבול והגנתו;

10) שר הביטחון ייתן הוראה כי מחלקות המטכ"ל ידאגו לשיתופם של נציגי משרד החוץ בידיעות הנוגעות למצב בגבול, לפעולות צה"ל וכו', ובמידת האפשר ישתפו נציגים אלה בהתייעצויות על בעיות אלו;

11) ראש הממשלה ימנה לו עוזר מיוחד לשם הידוק הקשר ושיתוף הפעולה עם שר הביטחון והרמטכ"ל בכל ענייני שה"ן והגנת הארץ;

12) מזמן לזמן תתקיימנה התייעצויות בענייני ביטחון ומדיניות שה"ן שעל כינוסן והרכבן יוסכם בין ראש הממשלה ושר הביטחון.

 אבקש הערותיך להסדר המוצע לפרטיו. הצעה זו באה לאחר שהצעתי הקודמת, בדבר מסירת העניין הנדון לפיקוחו של שר הביטחון, לא נתקבלה על דעתך משום הסיוגים שראיתי עצמי נאלץ ללוותה בהם. תקוותי חזקה כי ההסדר המותווה בזה, בהיותו מופעל במלוא הרצון הטוב ושיתוף הפעולה – ואני יודע כי זהו רצונך – יאפשר לנו לפתור את הבעיה פיתרון ממלכתי מניח את הדעת.

 

*

אישי וכמוס

אל: שר הביטחון

מאת: ראש הממשלה ושר החוץ                                                                           23 באפריל 1955

                                                                                                                           329/55

 

אני מבין כי הרמטכ"ל עומד לקיים השבוע מסיבת עיתונאים שבה תנכח גם אתה. במקרה אם תוצג במסיבה זו שאלה בדבר השינויים שחלו בסידרי הפיקוח על ענייני שה"ן, הנני מציע כי בתשובה יודגש כי בימים אלה לא חל בנידון זה שום שינוי עקרוני, אלא אושר המשך המצב הקיים זה חודשים תוך הסקת מסקנות ממנו לגבי חלוקת הסמכויות וסידרי שיתוף הפעולה.

 

אחר הצהרים תה לאירופים, קמחי, אצל דותן, עם ש.ר. על שיחתי עם מרשל,

הספינה שוחררה.

העתקת קישור