166. מכתב אל ג'ון מקפרסון, ירושלים - הקצאת נייר לספרים עבריים - 11.11.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  166. מכתב אל ג'ון מקפרסון, ירושלים - הקצאת נייר לספרים עבריים - 11.11.1942
כותרת משנה  אנגלית

166

מכתב אל ג'ון מקפרסון, ירושלים

 

(אנגלית)

11.11.1942

הקצאת נייר לספרים עבריים

 

אדוני,

 

אני מתכבד להתייחס לשיחתנו ב-4 בספטמבר בנושא הפיקוח על הנייר ותחולתו על פרסומים בעברית, ולתכתובת שהתנהלה מאז בעניין זה בין מר [רוברט] סקוט וד"ר [ליאו] כהן.

2. במהלך שיחתנו ב-4 בספטמבר העליתי את ההצעות הבאות בתחום הפיקוח על הנייר, שאותן קיבלת כסבירות בעיקרן:

א. על הציבור להיות מיוצג בוועדה המחליטה על חלוקת הנייר לשימושיו העיקריים כגון עיתונים, ספרים, וצורכי משרד, וכי יש להיוועץ בסוכנות היהודית בבחירת הנציג או הנציגים היהודים בוועדה.

ב. לאחר שתיקָבע כמות הנייר שתוקצה להדפסת ספרים, תהיה ההחלטה לגבי הספרים שהדפסתם תוּרשה נתונה בידי ועדה מורכבת מיהודים בלבד, שחבריה ימונו בידי הממשלה לפי המלצת הסוכנות היהודית.

3. ממכתבו של מר סקוט לד"ר כהן מ-20 באוקטובר התחוור, כי הממשלה מינתה תת-ועדה, מורכבת מיהודים בלבד, שתייעץ למפקח על הקצאת הנייר לגבי הדפסת ספרים ופרסומים, וכי חבריה הם ד"ר שלמה גויטיין ממחלקת החינוך הממשלתית כיושב ראש, פרופ' הוגו ברגמן מהאוניברסיטה העברית ומר מ' ארנון ממחלקת החינוך של הוועד הלאומי.

4. יש להצטער על שהממשלה לא מצאה לאפשרי

(א) לשתף את הציבור בתהליך ההחלטה על חלוקת הנייר בין שימושיו השונים;

(ב) להיוועץ בסוכנות היהודית לגבי הרכב הוועדה המטפלת בהדפסת ספרים,

ו(ג) להסמיך ועדה מורכבת מיהודים בלבד להחליט, ולא רק להמליץ, על בחירת הספרים שיודפסו.

אשר ל(ב), אף שהאובייקטיביות של החברים הנוכחיים בוועדה אינה מוטלת בספק, אנו סבורים כי הוועדה צריכה להיות ייצוגית יותר. הוועדה הנוכחית נוטה יתר על המידה לתחום הפדגוגי ואי אפשר לראותה כמוסמכת לשפוט בתחום הצרכים הספרותיים של הציבור, וכן גם איש מבין חבריה אינו מעורב בתחום המעשי של הוצאה לאור. במיוחד לא יעלה על דעת הסוכנות היהודית, כי אגודת הסופרים העבריים, או מועדון ״פן״ העברי הארץ-ישראלי,[1] לא יהיו מיוצגים בוועדה שלהחלטותיה תיוודע השפעה מכרעת על ההוצאה לאור של ספרות עברית.

5. הסוכנות היהודית מבקשת להדגיש, כי פה מדובר באינטרסים החיוניים ביותר של העם היהודי, וזאת לא רק בארץ-ישראל לאור מעמדה המרכזי הנוכחי בחיי הרוח היהודים בעולם כולו. כתוצאה מהחקיקה שהתקבלה באחרונה נראה, כי איסור מוחלט הוטל בשלושת החודשים האחרונים על הדפסת ספרים עבריים למעט מספר ספרי לימוד לבתי הספר. מצב זה אינו מקובל כלל. המשך הוצאה לאור של יצירות ספרות יפה, מחקר מדעי, ספרות דתית וכו׳ הוא צורך חיוני של הציבור גם בנסיבות המלחמה. הסוכנות היהודית אינה מוצאת שום הצדקה, אפילו בתקופת מלחמה, לשיתוק כה מוחלט של ההוצאה לאור של ספרות זו עקב החלטות מנהליות. הסוכנות היהודית אינה מעלה בדעתה כי אכן זו הייתה כוונת הממשלה, וכן אין היא סבורה כי מצב האספקה מחייב מדיניות כה קיצונית. לאור המידע שברשותה, ישנם מאגרי נייר זמינים המאפשרים הוצאה לאור של ספרים בהיקף הנוכחי, פחות או יותר, ולזמן ממושך למדי. הסוכנות היהודית מבקשת להדגיש, כי הממשלה נקטה מדיניות ליברלית הרבה יותר בהקצאת נייר לעיתונים ולכתבי עת. היא התירה לאלה להמשיך לצאת לאור כבעבר, בכפוף לתוצאות הבירורים המתבצעים עתה. הסוכנות היהודית הודיעה לוועדה המייעצת שמונתה למטרה האחרונה, כי כמות הנייר שהוקצתה לעיתונים ולכתבי עת הוקטנה מ-382 ל-321 טונה, הפחתה ב-16% בלבד. אנו מציעים כי הפחתה דומה תחול על הדפסת ספרים עבריים, וחוזרים על הצעתנו כי חלוקת כמות הנייר תינתן בידי ועדה יהודית ייצוגית, שהרכבה ייקבע בהתייעצות עם הסוכנות היהודית. צורך חיוני, לדעתנו, הוא שהוועדה תכלול נציגים של אגודת הסופרים העבריים, מוסד ביאליק, מכון הרב קוק ונציגי ענף הדפוס.

6. הסוכנות היהודית, לבסוף, מציעה כי כדי לספק את הצרכים ולאפשר את השלמת ההוצאה לאור של ספרים, שנקטעה בשל האיסור שנקבע באחרונה, יוקצו 50 טונה נייר למטרה זו לאלתר, על חשבון השנה הנוכחית.

 

בנאמנות,

משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] איגוד בינ״ל של משוררים, מסאים וסופרים (PEN - Poets, Essayists, Novelists).

 

העתקת קישור