147. מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה אֶריק מילס, ירושלים - דרישה ל-5,000 רישיונות עלייה - 11.10.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  147. מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה אֶריק מילס, ירושלים - דרישה ל-5,000 רישיונות עלייה - 11.10.1942
כותרת משנה  אנגלית

147

מכתב אל מנהל מחלקת ההגירה אֶריק מילס, ירושלים

 

 (אנגלית)

11.10.1942

דרישה ל-5,000 רישיונות עלייה

 

אדוני,

 

1. בשם הנהלת הסוכנות אנו מתכבדים לפנות אליך בנושא הביקוש לידיים עובדות לתקופה אוקטובר 1942 עד 31 במרס 1943, ולבקש רישיונות עלייה ל-5,000 עובדים.

2. המספר שלעיל אינו ממצה את כלל הערכת הסוכנות היהודית לגבי יכולת הקליטה של עובדים יהודים בימים אלה, ואין הוא אלא הערכה חלקית. בנסיבות המיוחדות של המצב הנוכחי החליטה הסוכנות היהודית שלא לערוך מחקר מפורט, כנהוג עד כה, לגבי תחזית התעסוקה. הצורך הדוחק בתוספת ניכרת של עובדים לעבודות שונות הקשורות במאמץ המלחמה, גלוי וידוע. בתוקף תפקידך כמפקח על כוח-אדם בארץ הודעת לנו באחרונה, על יסוד מידע שקיבלת מהשלטונות הצבאיים, כי עד מהרה יידרשו להם כ-30,000 עובדים לא-מקצועיים נוספים וכ-5,000 בעלי מקצוע נוספים, שכולם יועסקו כאזרחים. בעת ובעונה אחת, רחוקות דרישות הצבא למגויסים מלבוא על סיפוקן. המחסור בעובדים בענף החקלאות גובר והולך וגורם לצמצום תנובה בכל תחום כמעט.

מדד הייצור התעשייתי עלה מיוני 1941 עד יוני 1942 מ-125 ל-165.

מדד התעסוקה הממשלתי לתקופה מאי 1941 עד מאי 1942 עלה ב-75 אחוז.

לאור ממצאים אלה ברור כי גורמים המגבילים את ההגירה הם זמינותם של מהגרים מתאימים ואמצעים להבאתם, ולאו דווקא יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ.

משום כך הגבלנו את הבקשה הנוכחית למספר אשר, אם יתממשו תחזיות מסוימות, יתברר כמציאותי לגבי שני סוגי העובדים שצוינו לעיל, ובמרוצת תקופת המכסה הנוכחית, בשלב מאוחר יותר, בדעתנו להגיש בקשה לרישיונות הגירה לעובדים נוספים ככל שהתנאים יצדיקו זאת. אם תמצא הממשלה לראוי לנהוג לפי המדיניות שנקטה בשתי התקופות הקודמות, כלומר קביעת מכסות הגירה לשלושה חודשים כל אחת, כי אז ברצוננו להציע כי מכסת ההגירה לעובדים לתקופה אוקטובר-דצמבר 1942 תיקָבע לפי המספר הכולל של רישיונות שצוין לעיל, וזאת כדי לעמוד בכל המצבים שעשויים להתרחש, וכי המצב ייבָחן בסוף דצמבר.

3. המקור העיקרי להשגת כוח אדם חדש לארץ-ישראל הוא הציבור העצום של פליטים יהודים מפולין הנמצאים עכשיו בברית-המועצות. בשלב הנוכחי נדרשים רק כמה מאות רישיונות הגירה עבור אותם פליטים שכבר הגיעו לטהרן, שלהם לא נותרו רישיונות עלייה מן המכסה האחרונה. אולם עכשיו, כידוע, מתנהל משא ומתן בין שלטונות פולין וברית המועצות על יציאת המוני פליטים פולנים נוספים מברית-המועצות, ויש להניח בוודאות כי מספר היהודים שביניהם יהיה ניכר. יתר על כן, הסוכנות היהודית כבר פנתה אל ממשלת הוד מלכותו בבקשה להגיש פנייה מיוחדת לממשלת ברית-המועצות לשחרר יהודים פולנים, שאינם משתתפים כלל במאמץ המלחמה הסובייטי, ואשר יוכלו להרים תרומה רבת ערך למאמץ המלחמה של בעלות הברית אם יועברו לארץ-ישראל.

לבד ממקור עיקרי זה, ישנם סיכויים מסוימים להביא יהודים מצרפת הלא-כבושה, משם הם נשלחים עכשיו בכפייה לגרמניה ולפולין הכבושה בידי הגרמנים לשם השמדה או להעסקה כעובדי כפייה בידי הנאצים.

לבסוף, קיימים מאגרים של מהגרים-בכוח בארצות המזרח התיכון ובייחוד בתימן. ברצוננו לציין, כי יהודי תימן הוכיחו את עצמם כעובדים מעולים, בייחוד בענף החקלאות, וכי הניסיון לימד כי מסעם לארץ-ישראל בתנאים הנוכחיים אינו כרוך בקשיים מיוחדים.

4. בשם הסוכנות היהודית אנו ערבים בזה למחייתם של המהגרים, אשר ייקָבעו על ידי הנהלת הסוכנות, משך שנה, במקרה של חוסר תעסוקה.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק, י. גרינבוים

הנהלת הסוכנות היהודית

 

העתקת קישור