112. לחברי הנה״ס, הוה״ל, ו' הביטחון ונשיאות מגבית ההתגייסות, ת"א - הסכם עם הצ״ח - 16.8.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  112. לחברי הנה״ס, הוה״ל, ו' הביטחון ונשיאות מגבית ההתגייסות, ת"א - הסכם עם הצ״ח - 16.8.1942

112

לחברי הנה״ס, הוה״ל, ו' הביטחון ונשיאות מגבית ההתגייסות, ת"א

16.8.1942

הסכם עם הצ״ח[1]

 

הנני ממציא לכם בזה את נוסח ההסכם עם הצ״ח בדבר ההקצבה לפעולת הגיוס שלהם ויחסם למגבית ההתגייסות. לפי בקשתם, לא נזכר בהסכם דבר על שיתופם בפעולות הכשרה מסוימות,[2] כי יש ברצונם לבוא בהצעות חדשות בנידון זה, שתחייבנה בוודאי משא ומתן נפרד.

הוסכם שהנוסח המלא של ההסכם לא יימסר לפרסום. במסיבת העיתונאים שנתקיימה מטעם המחלקה המדינית ביום 12 בח״ז מסרתי לפרסום את עיקרי ההסכם.

 

זיכרון דברים

 

1. בהתאם להכרזת הצ״ח על חובת הגיוס לצבא, מביעה הצ״ח את הסכמתה לעקרונות שלפיהם מתנהל הגיוס לצבא בקרב היישוב.

2. במשך קיומה של מגבית ההתגייסות וכל עוד תימשך השתתפות הצ״ח בפעולת הגיוס, יקבל משרד הגיוס של הצ״ח - באמצעות המרכז להתגייסות היישוב של הסוכנות היהודית והוועד הלאומי - את חלקו מהקצבות מגבית ההתגייסות לפעולת הגיוס לצבא.

3. ההקצבות למשרד הגיוס של הצ״ח תשולמנה מדי חודש בחודשו. לתקופת החודשים אוגוסט וספטמבר 1942 נקבעה ההקצבה החודשית בסך 800 לא״י לחודש לכל היותר, בהתאם לתקציב המפורט שיוגש למפרע למרכז ההתגייסות לאישור. אם יתברר, כי מכספי מגבית ההתגייסות הוקצבו סכומים לפעולת מרכז ההתגייסות בחודש יולי, יקבל משרד הגיוס של הצ״ח סכום מתאים גם בעד חודש זה.

4. בסוף כל חודש יגיש משרד הגיוס של הצ״ח למרכז ההתגייסות דין וחשבון מפורט על ההוצאות שנעשו על ידו בגבולות התקציב. משרד הגיוס של הצ״ח יאפשר למרכז ההתגייסות פיקוח על הוצאותיו וביקורת מלאה עליהן על ידי הגשת חשבונות ומסמכים, כפי שידרוש מרכז ההתגייסות.

5. בסוף ספטמבר תיבָּחן מחדש שאלת חלקו של משרד הגיוס של הצ״ח ולתקציב הכללי של מרכז ההתגייסות המתכסה מהכנסות מגבית ההתגייסות. סכום ההקצבה החודשית למשרד הגיוס של הצ״ח, שייקָבע כתוצאה מבחינה זו ועל יסוד קביעת התקציב החודשי שיוצע על ידי הצ״ח, יהיה כוחו יפה לשלושה חודשים ומאז ואילך ייבָּחן המצב מחדש בכל שלושה חודשים.

6. מרכז ההתגייסות קובע כי כמקודם, כן להבא ובלי כל קשר עם ההסכם הנוכחי, יהא נוהג שוויון גמור לגבי ההנאה מהקצבות מגבית ההתגייסות לעזרת משפחות המגויסים, לטיפול בחייל שבשירות ולדאגה לחייל המשוחרר, ללא כל אפליה שהיא לפי מפלגות וזרמים.

7. הצ״ח תהיה מיוצגת בישיבות המשותפות של המוסדות הנוגעים בדבר, שבהן יוחלט על חלוקת כספי מגבית ההתגייסות המוקדשים לצרכים הסוציאליים (עזרה למשפחות המגויסים וכו׳) בין ענפי הפעולה השונים. כן תינתן לצ״ח נציגות בוועדה המרכזית לעזרת משפחת החייל ותיקָבענה פגישות בין הוועדה הבין-מוסדית לטיפול בחייל המשוחרר לבין נציגות הצ״ח. על פי סידור מוקדם בכל פעם ופעם עם יושב ראש נשיאות מגבית ההתגייסות, יוזמן נציג הצ״ח לישיבות הנשיאות.

8. עם חתימת ההסכם הזה תפרסם הצ״ח הודעה על אי-התנגדותה למגבית ההתגייסות. הצ״ח תיתן הוראה לחבריה לחדש את השתתפותם המלאה במפעל ״התעשייה לחייל״ המתנהל עתה במסגרת מגבית ההתגייסות ולהשתתף במפעלים אחרים של המגבית. הצ״ח מקבלת עליה לא להכריז פומבית על שום מגבית אחרת במשך תקופת ההסכם ולא לנהל שום מגבית נפרדת לטובת פעולת הגיוס. כן תימָנע עיתונות הצ״ח מהתקפות על פעולות מרכז ההתגייסות.

9. משרד הגיוס של הצ״ח יבוא לידי סידור עם המרכז להתגייסות היישוב, שיהא מכוון להבטיח את התגייסות כל חברי הצ״ח החייבים גיוס ויסדיר את עניין תעודות השחרור.

 

מ. שרתוק       י. בוקשפן

א. שוסטק       מ. ארבר

 

הערות:

[1] הצ״ח - ״הסתדרות ציונית חדשה״ - הסתדרות הציונים הרוויזיוניסטים. הוקמה ב-1935 בראשות זאב ז׳בוטינסקי לאחר פרישת חבריה מההסתדרות הציונית העולמית. התפרקה עם חזרת חברי הצ״ח להסתדרות הציונית העולמית ב-1946.

[2] הכוונה לאימונים של אנשי ה״הגנה״ ואצ״ל.

 

העתקת קישור