98. מכתב אל מנהל חברת אשלג משה נובומייסקי, ירושלים - מגבית ״התעשייה לחייל״ - 9.8.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  98. מכתב אל מנהל חברת אשלג משה נובומייסקי, ירושלים - מגבית ״התעשייה לחייל״ - 9.8.1942

98

מכתב אל מנהל חברת אשלג משה נובומייסקי,[1] ירושלים

9.8.1942

מגבית ״התעשייה לחייל״

 

 מר נובומייסקי היקר,

 

אף על פי שהייתה לי הזדמנות להסביר לך בעל פה ובמפורט את מצב היחסים עם הרוויזיוניסטים בשאלות ביטחון ומגבית ההתגייסות, הנני לענות, למען הסדר, בכתב על מכתבך מ-17 ביולי הנוגע בשאלת שיתופם במגבית.

1. מגבית "התעשייה לחייל" נקבעה לכתחילה במסגרת תרומת ארבעה ימי עבודה [בשנה] מצד ההכנסה וסיפוק צורכי החייל ומשפחתו מצד ההוצאה. אולם בקשר עם מפעל ההתגייסות הכללית נתרחבה המסגרת משתי הבחינות גם יחד:

מצד ההכנסה - 12 ימי עבודה בשנה במקום 4 ימים.

מצד ההוצאה - נוסף על סיפוק צורכי החייל ומשפחתו גם עזרה לנוטר ולמשפחתו וגם הוצאות מפעלי הכשרה מיוחדים ומפעל ההתגייסות בכללו.

הגדלת ההכנסה וההוצאה באו כרוכות זו בזו. נותני העבודה והפועלים הסכימו להגדיל את תרומותיהם בכוונה תחילה, כדי לתת לנו את האפשרות לכלכל בעזרת המגבית המורחבת פעולות נוספות, ולא רק כדי להרחיב את העזרה לחייל.

2. לפני שחלה הרחבת המגבית כמבואר בסעיף הקודם, הגעתי לידי הסכם עם הסתדרות העובדים הלאומית על השתתפות חבריה במפעל "התעשייה לחייל" וסידרתי להם נציגות במוסדות המתאימים. ההרחבה בתפקידי המגבית עוררה מחדש את שאלת השתתפותם של הרוויזיוניסטים, כיוון שאין הם משתתפים בפעולות ההכשרה הנעשות במסגרת הארגון היישובי וגם את מפעל ההתגייסות הם מנהלים לחוד ולא יחד עם כל חוגי היישוב. כדי להסתגל למצבם המיוחד הצעתי להם סידור, שעל פיו כל תרומות חבריהם הפועלים וכן תשלומי נותני העבודה המקבילים לתרומות אלו יוקדשו אך ורק למטרות המוסכמות, זאת אומרת לעזרת החייל ומשפחתו בלבד, ולא יוצאו לשום פעולה שאין להם חלק בה. הרוויזיוניסטים לא הסכימו לסידור זה, אלא דרשו שסכומים ידועים מהכנסות המגבית יימסרו לרשותם לכלכלת פעולותיהם הנפרדות. כיוון שפעולות אלו אינן נמצאות תחת פיקוחנו, לא היה ביכולתנו לקבל עלינו אחריות להוצאות ומוכרחים היינו לדחות את דרישת הרוויזיוניסטים. כתוצאה מזה עזבו הרוויזיוניסטים את המוסדות שהיו מיוצגים בהם קודם והודיעו על התנגדותם למגבית.

3. מפעל ״התעשייה לחייל״ נתמזג עכשיו בתוך ״מגבית ההתגייסות״ הכללית, אך תרומת חברת האשלג וחברת החשמל מוקדשות כמקודם אך ורק לעזרת החייל.

עד כאן תשובתי למכתבך. בינתיים נמשך המשא ומתן עם הרוויזיוניסטים על שיתופם ב״מגבית ההתגייסות״, ויש יסוד להניח שנגיע לידי הסכם איתם בימים הקרובים ביותר.[2]

 

בברכה,

מ. שרתוק

 

הערות:

[1] משה נובומייסקי (1961-1873). יוזם ומייסד מפעל האשלג בים המלח.

[2] להסברי מ״ש על המשא ומתן עם הרוויזיוניסטים במסיבת עיתונאים שנערכה בתל אביב, 12.8.1942, ר' להלן מסמך 108, עמ' 259.

 

העתקת קישור