71. מכתב אל הוועד הפועל של ההסתדרות, תל-אביב - מסֵי נוטרים ושוטרים - 12.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  71. מכתב אל הוועד הפועל של ההסתדרות, תל-אביב - מסֵי נוטרים ושוטרים - 12.7.1942

71

מכתב אל הוועד הפועל של ההסתדרות, תל-אביב

 

12.7.1942

מסֵי נוטרים ושוטרים

 

א.נ.

 

פנו אלינו נוטרים ושוטרים ממקומות שונים בארץ בעניין תשלום מסיהם לקופת חולים ולהסתדרות הכללית.

בזמן האחרון החלו לשכות המס לגבות מסים מוגדלים מנוטרים ושוטרים. לדעתנו אין להגדלה זו כל הצדקה. למותר להסביר לכם את קשי מצבם הכלכלי של הנוטר והשוטר העברי. אומנם הם קיבלו בזמן האחרון תוספת זעירה למשכורתם וייתכן שבגלל זה החלו לשכות המס לגבות מהם מסים מוגדלים, אולם אין לנהוג לגביהם כשם שנוהגים לגבי יתר סוגי העובדים שקיבלו תוספת יוקר, מטעמים דלהלן:

א) אין התוספת שקיבלו הנוטרים והשוטרים דומה למכסת תוספת היוקר שקיבלו שאר סוגי העובדים, ואף כמוה כאפס לגבי הצרכים והאמרת המחירים;

ב) בהכריזנו על שוויון בין חייל ונוטר עלינו לעשות כל מה שביכולתנו להקטנת ההבדלים ביניהם לגבי הזכויות וההנאות.

הנני להזכיר, כי הוועידה החמישית של ההסתדרות קבעה בפירוש, בין שאר החלטותיה, את חובת ההנחות וההקלות לנוטרים ולמשפחותיהם במסים וכו'.

על יסוד החלטה זו וההסברה דלעיל, הנני לבקשכם לתת הוראה לכל מוסדות ההסתדרות - וללשכות המס בכללם - לא להגדיל את מסי הנוטרים והשוטרים.

 

בכבוד רב,

מ. שרתוק

 

העתקת קישור