43. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - מעמד חוקי לשוטרים המיוחדים - 2.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  43. מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים - מעמד חוקי לשוטרים המיוחדים - 2.7.1942
כותרת משנה  אנגלית

43

מכתב אל המזכיר הראשי ג'ון מקפרסון, ירושלים

2.7.1942

(אנגלית)

מעמד חוקי לשוטרים המיוחדים

 

אדוני,

 

1. אני מתכבד להתייחס להצהרת הנציב העליון על יסוד סעיף 51 של תקנות/פקודת המשטרה, שפורסמה בנספח מס' 2 לעיתון הרשמי מ-4 ביוני 1942.

2. ההצהרה קובעת כי משטרת ארץ-ישראל תהווה כוח צבאי בתקופת המלחמה, למעט השוטרים המיוחדים שנתמנו לפי סעיף 31 של התקנות/הפקודה.

3. הנהלת הסוכנות היהודית מבקשת לטעון, כי שלילת מעמד כוח צבאי מהשוטרים המיוחדים היא החלטה הרת תוצאות חמורות ביותר. בכל התוכניות הנידונות עכשיו לצורך ניצול נרחב ויעיל יותר של כוח האדם היהודי להגנת ארץ-ישראל, נועדים השוטרים המיוחדים, מכוח מספרם, למלא תפקיד מכריע. נראה לנו כחיוני ביותר, שמספר רב של יהודים כשירים גופנית, שהושבעו כשוטרים מיוחדים, יאומנו בהפעלת נשק ויהיו זמינים לשירות בשעת חירום. אולם יקשה מאוד לצפות שהם ימלאו תפקיד זה אלא אם כן יוענק להם מעמד שישייכם לכוח צבאי בשווה למעמד המשטרה וכוחות העזר שלה. למעשה, אפילו בעבר, כאשר נקראו השוטרים המיוחדים למלא תפקיד פעיל בשעת חירום, הם תמיד היו חלק בלתי נפרד של משטרת היישובים העבריים והתמזגו באופן מלא עם הסגל שלה.

4. בהקשר זה רצוני להסב את שימת-לבך להצהרה שהשמיע אתמול סגן שר המושבות בבית הנבחרים, אשר בה, במנותו את הענפים השונים של ״ארגוני ההגנה היהודים המקומיים הקיימים״, שלדבריו ״נחשבים כממלאים בארץ-ישראל תפקידים חופפים לאלה של המשמר הלאומי בארץ זו״, אִזכר במפורש את המשטרה המיוחדת.

5. בנוסף, רצוני להסב את שימת-לבך לתת סעיף 31 של תקנות/פקודת המשטרה, הקובע כי השוטרים המיוחדים ״ייחשבו מכל בחינה אנשי כוח המשטרה ויהיו בעלי אותן סמכויות, זכויות והגנות״. דומה, שאין זו רק קביעה מאפשרת אלא קביעה פוזיטיבית המבהירה כי לא יהיה שוני בחוק בין השוטרים המיוחדים ושאר זרועות המשטרה.

6. הסוכנות היהודית מציעה לפיכך, כי עמדה זו תתוקן והמעמד החוקי של השוטרים המיוחדים ייכלל במעמד הכללי של המשטרה. הסוכנות היהודית מבקשת גם כי מדים או סימולים מובהקים אחרים ינופקו להם כדי להעניק להם, בשעת פעולה, הגנה מלאה של החוק הבינלאומי לבל ייחשבו כלא-סדירים.

7. אם יתברר שהדבר אינו אפשרי, יהיה צורך לתכן מסגרת אחרת כלשהי לבניית עתודה גדולה של גברים שייטלו חלק בהגנת הארץ, אשר ייהנו ממעמד חוקי שימנע התייחסות אליהם כאל לא-סדירים.

8. הסוכנות היהודית מבקשת לטעון, כי העניין מחייב החלטה דחופה. רצוני להוסיף כי שימת-לבו של הנציב העליון הוסבה לבעיה זו בפגישתו אתמול עם הנציגים היהודים, וכי הוד מעלתו הבטיח לשקול בדבר.

 

בנאמנות,

מ. שרתוק

 

העתקת קישור