37. מכתב אל מרכז ברית הציונים הכלליים בא"י, תל-אביב - ״מגבית ההתגייסות״ ו׳׳כופר היישוב״ - 30.6.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  37. מכתב אל מרכז ברית הציונים הכלליים בא"י, תל-אביב - ״מגבית ההתגייסות״ ו׳׳כופר היישוב״ - 30.6.1942

37

מכתב אל מרכז ברית הציונים הכלליים בא"י,[1] תל-אביב

 

30.6.1942

״מגבית ההתגייסות״ ו׳׳כופר היישוב״

 

אדונים נכבדים,

 

הננו לענות למכתבכם מ-7 בח״ז.[2]

לסעיף א: איננו יכולים לקבל את התנאי שאתם מציגים להשתתפותכם בהגברת המאמץ הכספי לקראת הגיוס, והוא שהוצאת הכספים תיעשה בהשתתפות באי כוחכם "בכל הוועדות שתורכבנה". בהרכבת הוועדות השונות נעשתה התאמצות לשתף במידת האפשרות את כל חוגי היישוב המאורגן, אולם בשום פנים אי-אפשר להבטיח שבכל ועדה וועדה ישותפו נציגי כל המפלגות והחוגים שבקרב היישוב. אם כל חוג ביישוב יתנה את עזרתו למגבית ["מגבית ההתגייסות"] באותו התנאי - התוצאה תהיה אחת משתיים: או ועדות גדולות ומסורבלות המחוסרות כל כושר פעולה, או התפוררות יישובית במקום ליכוד. הננו מקווים כי לאחר עיון תיווכחו לדעת כי תנאי זה אינו הגיוני ואינו מעשי.

לסעיף ב: לא נכון שהמפעל הכספי כולו נמסר בידי מנגנון "כופר היישוב". יש אומנם זהות אישית בין הנהלת המגבית לבין נשיאות "כופר היישוב", אך אין כל זהות בין המפעלים הכספיים. נכון שהנהלת המגבית מסתייעת במנגנון "כופר היישוב" ומצווה עליה לעשות זאת, הן כדי ליהנות מניסיונו הרב של מנגנון זה והן כדי לחסוך בהוצאות. אך הנהלת המגבית תיזקק בלי ספק לכוחות עבודה נוספים מחוץ למנגנון הקיים של "כופר היישוב". אשר לחשש שאתם מביעים, כי ההסתייעות במנגנון "כופר היישוב" "עלולה להחליש ולדחות את רצונם של מספר גדול מהתורמים שבין החוגים האזרחיים", הרינו להסב את תשומת לבכם לכך שבהנהלת המגבית כלולים נציגים של "החוגים האזרחיים" אשר ודאי נהיר להם הלך הרוח בחוגים אלה. הצעתכם ליצור "מוסד חדש עם מנגנון מיוחד" להנהלת העניינים הכספיים אינה נראית לנו, אך אנו מעבירים אותה להנהלת המגבית לעיון. הננו להעיר, כי לא מובן לנו מה פירוש "מנגנון על-מפלגתי" למעשה, וכן לא מובן לנו פשר המילים "ללא אפליה" לגבי הנהלת ענייני הכספים.

לסעיף ג: אנו נוהגים מלכתחילה לפי הצעתכם.

לסעיף ד: זוהי משאלה כללית וסתמית אשר אין בה ציון דרך כיצד להתגבר על המעצורים החמורים המונעים בעד איחוד עם הרוויזיוניסטים. עם זה, הננו להודיעכם כי הצענו לרוויזיוניסטים נציגות בוועדות גיוס על-מנת שינהיגו בקרבם את משטר הגיוס שהונהג ביישוב - מבלי לחייבם לשלוח את מתנדביהם לצבא דווקא באמצעות לשכות הגיוס שלנו. תשובה טרם קיבלנו. לעומת זה, מצאו הרוויזיוניסטים לנחוץ לצאת במלחמה גלויה נגד מגבית ההתגייסות בתעשייה. הדבר בא לאחר מו״מ ממושך שבו הצענו לרוויזיוניסטים סידור שיכול היה, לדעתנו, לספקם. כיוון שמגבית ההתגייסות מוקדשת לצרכים אשר לגבי כמה מהם אין שיתוף בין הרוויזיוניסטים לבין היישוב המאורגן, הצענו שתרומות הפועלים הרוויזיוניסטים, יחד עם סכומי התרומות של נותני העבודה המקבילות לתרומות הפועלים, יוקדשו אך ורק למטרות מוסכמות - עזרה לחייל ולמשפחתו, אשר בהנהלתה הרוויזיוניסטים מיוצגים. הרוויזיוניסטים לא הסתפקו בזאת אלא דרשו אחת משתיים: או שכל הכנסות המגבית בקרב התעשייה יוקדשו לעזרת החייל ומשפחתו, או שמהכנסות המגבית יימסר להם חלק על-מנת שיוציאוהו כראות עינם. להצעות אלו לא יכולנו להסכים.

רשמנו לפנינו בסיפוק רב שהטלתם על ועדה מיוחדת להמריץ את הגיוס בחוגיכם.

 

בכבוד רב,

מ. שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] ברית הציונים הכלליים - אחד משני הפלגים העיקריים, א' וב', שהתגבשו ב-1931 ב׳׳הסתדרות הציונים הכללים" בהסתדרות הציונית העולמית. "הציונים הכללים ב'", שנודעו גם כ׳׳ברית הציונים הכלליים", היוו חלק מן "האיחוד האזרחי" שהחל להתגבש בסוף שנות ה-30 בארץ-ישראל והפך ב-1941 לארגון גג לארגונים כגון "התאחדות האיכרים", "התאחדות בעלי התעשייה", "ארגון בעלי בתים", ראשי עיריות ומועצות אזוריות.

[2] המכתב לא אותר.

 

העתקת קישור