פתח דבר
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  פתח דבר
כותרת משנה  מאת יעקב ורנה שרת

פתח דבר

נובמבר 2014

יעקב ורנה שרת

 

 כרך זה - ״מאבק מדיני״ א', חלק שני - המוקדש למסמכי משה שרת, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, מן התקופה יוני-דצמבר 1942, הוא המשך ישיר של כרך "מאבק מדיני" א', חלק ראשון, שכלל את מסמכיו מן המחצית הראשונה של 1942. שני כרכים אלה פותחים את סדרת מאבק מדיני, שהעמותה למורשת משה שרת מבקשת לכלול בה את מסמכי משה שרת בשנים 1948-1943 - עד קום המדינה.

בההדרת כרך זה ננקטו אותם עקרונות כינוס, עריכה, הערה ומבנה, שהיו נר לרגלינו בההדרת קודמו. עקרונות אלה, שעליהם עמדנו בפתח דבר לכרך הקודם, מבדלים את שני כרכי 1942 מחמשת כרכי סדרת "יומן מדיני" - מסמכי ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית לשנים 1941-1936 - שעורכיהם נקטו עקרונות כינוס ועריכה שונים.

וכך נאמר, בין היתר, בהקדמה לכרך הקודם: "כרכי הסדרה הראשונה יכילו מבחר נרחב וייצוגי יותר ומסמכיהם יובאו ללא השמטות. בשל נקיטת עיקרון זה לא יהיה לעתים מנוס מחזרה על אותם נושאים, אולם החזרות הללו אינן זהות ולא אחת הן מאירות אותו נושא מזוויות נוספות ומוסיפות מידע".

כבכרך "מאבק מדיני" הקודם, כן גם בכרך הנוכחי, נכללו זה בצד זה מסמכים בעלי חשיבות היסטורית רבה ומסמכים שחשיבותם משנית ואף זוטרה, וזאת במטרה להאיר במלואם את מגוון סדר יומו של משה שרת, את קשת התעניינויותיו, את מנעד פעילותו ואת אישיותו רבת הפנים.

יושם אל לב, כי בהיעדר יו׳׳ר הנהלת הסוכנות היהודית דוד בן-גוריון מן הארץ עד ראשית אוקטובר 1943 - הוא שהה בבריטניה ובארצות הברית מאז שלהי יולי 1941 - היה משה שרת בכיר מנהיגי היישוב לאורך רוב התקופה הנסקרת בכרך הנוכחי. תקופה זו עמדה בסימן פלישה גרמנית אפשרית למזרח התיכון הן מצפון והן מדרום - בצפון חדר הצבא הגרמני לקווקז; בדרום חצה צבא זה את גבול מצרים מערבה. סכנות אלה תבעו ממשה שרת פעילות קדחתנית הן במוסדות היישוב העליונים והן מול השלטונות הבריטים האזרחיים והצבאיים.

משחזר דוד בן-גוריון לעבודה סדירה בראש הנהלת הסוכנות היהודית, ניתן למשה שרת לצאת בתחילת דצמבר 1942 ללונדון, בירת האימפריה השלטת, כדי לפעול שם מול הממשלה בעיקר בשני תחומים: הצלת פליטים יהודים מארצות הכיבוש הנאצי והעלאתם לארץ ישראל, ומיצוי תרומת היישוב למאמץ המלחמה בגרמניה הנאצית בהתגייסות בניו ובנותיו ליחידות שונות בצבא הבריטי על ידי הקמת עוצבה שתכלול את רובם: הבריגדה.

נראה, כי בשל מעמסת פעילותו במטרופולין הבריטית וקשיי תקשורת, נמנע ממשה שרת לשגר לעמיתיו בירושלים דוחות שוטפים. אולם בשובו ארצה מארצות הברית ב-24.4.1943 - הוא המריא לשם מלונדון ב-10.2.1943 - סיכם בהרחבה ובפרטות את מסכת פעילותו בלונדון בהרצאה גורפת שנשא למחרת שובו בישיבת הנהלת הסוכנות. את המסמך ההיסטורי עתיר המידע הזה ראינו להביא במסגרת ״אחרית דבר״, שכן הוא חל גם על פעילותו הממושכת בלונדון גם לאחר דצמבר 1942, פעילות המהווה מקשה אחת.

 

*

דברי משה שרת בישיבות שונות הועתקו מן הפרוטוקולים המקוריים, ולפי שלא נערכו הצריכו לעתים עריכה קלה. בפרוטוקולים מסוימים ראינו להביא מדברי אחרים בשל חשיבותם העניינית. הערות עורך המשולבות במסמכים מובאות באות שונה.

רוב המסמכים המובאים בספר שמורים במקורם בארכיון הציוני המרכזי, בארכיון מפלגת העבודה ע״ש משה שרת, ובארכיון ה״הגנה״. תודתנו נתונה להם על סיועם בנפש חפצה. עותקי המסמכים מצויים בארכיון העמותה למורשת משה שרת.

פרטים ביוגרפיים בסיסיים על אישים הנזכרים במסמכים מובאים בהערות, בדרך כלל עם אזכור ראשון. במפתח האישים מובא מספר העמוד הרלוונטי באות שמנה.

אנו ממליצים לפני הקוראים להיעזר במפתחות חמשת כרכי ״יומן מדיני״ (1941-1936), כדי לעמוד על התייחסויות משה שרת לעניינים ולאישים שכבר נדרש להם בעבר. כרכים אלה נגישים במלואם באתר העמותה למורשת משה שרת, מדור ספרים.

יעמדו על הברכה פרופ' יואב גלבר על תרומתו להארת הכרך וד"ר פנחס עופר על הבהרת סתומות, איתור מידע ודיוק עובדות.

שגיאות-מי-יבין - על צווארנו.

 

העתקת קישור