קיצורים וסימולים
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  קיצורים וסימולים

 


קיצורים וסימולים


  

אג׳׳י - אגודת ישראל.

אה׳׳ב - ארצות הברית.

ארה׳׳ב - ארצות הברית.

אונ' - אוניברסיטה.

אחה׳׳ע - אחדות העבודה.

אח׳׳כ - אחר כך.

א.ט.ס. - חיל עזר נשים בצבא הבריטי.

א׳׳י - ארץ-ישראל.

אי״ש - אי-שיתוף.

א-ן - איילון.

אנ׳׳ש - אנשי שלומנו.

אפע׳׳כ - אף על פי כן.

אצ׳׳ל - ארגון צבאי לאומי.

אצ׳׳מ - ארכיון ציוני מרכזי.

אק' - אקזקוטיבי.

ארה׳׳ב - ארצות הברית.

את״ה - ארכיון תנועת העבודה.

 

ב״ג - דוד בן-גוריון.

בי׳׳ד - בית דין.

בי׳׳ש - בית שאן.

ב״כ - בא כוח.

בכ׳׳ז - בכל זאת.

בע׳׳פ - בעל פה.

בריה׳׳מ - ברית המועצות.

בריט' - בריטניה.

 

גב' - גברת.

גה׳׳ד - גילוי הדעת.

ג׳׳כ - גם כן.

ג׳׳מ - גולדה מאיר.

 

ד' - דוקטור.

דה׳׳י - דבר היום.

דו׳׳ד - דין ודברים.

דו׳׳ח - דין וחשבון.

ד׳׳ל - די לחכימא.

דר' - דוקטור.

 

החי׳׳ל - החטיבה היהודית הלוחמת.

הח״מ - החתום מטה.

ה.מ. - הוד מעלתו.

הנה״ס - הנהלת הסוכנות היהודית.

הנה״צ - הנהלה הציונית.

הסוה״י - הסוכנות היהודית.

הסוכ' - הסוכנות.

הסת' - הסתדרות.

הע' - הערה.

הצה״ר - הסתדרות ציונית רביזיוניסטית.

הקבה״מ - הקיבוץ המאוחד.

הקה״ק - הקרן הקיימת.

השוה״צ - השומר הצעיר.

הת' - התאחדות.

 

וא״א - ועדת החקירה אנגלו-אמריקנית.

וד׳׳ל - ודי לחכימא.

וה׳׳ל - הוועד הלאומי.

וה׳׳פ - הוועד הפועל.

והפ׳׳צ - הוועד הפועל הציוני.

ועה״ל - הוועד הלאומי.

וש׳׳ע - ועידת השולחן העגול.

 

ז״א - זאת אומרת.

ז׳׳ש - זאב שרף.

 

ח' - חבלה.

ח׳׳ו - חיים וייצמן.

חו׳׳ל - חוץ לארץ.

ח׳׳ח - חברים.

ח׳׳כ - חבר כנסת.

 

ט' - טרור, טרוריסט.

טר' - טרור, טרוריסט.

 

יו׳׳פ - יונייטד פרס.

יו׳׳כ - יום כיפור.

יומה׳׳כ - יוצא מן הכלל.

יו׳׳ר - יושב ראש.

יט׳׳א - ג׳ואיש טלגרפיק אג׳נסי.

י-ם - ירושלים.

יקה׳׳כ - יכולת הקליטה הכלכלית.

 

כיו״ב - כיוצא בזה.

כנ׳׳ל - כנזכר לעיל.

 

ל' - לטרון.

לא׳׳י - לירה ארץ-ישראלית.

 

P.B.S. - Palestine

P.M - Prime Minister

P.P. - Palestine Post

 

 

ל״ב - לטרון ב'.

לח׳׳י - לוחמי חירות ישראל.

ליש׳׳ט - לירה שטרלינג.

ל-ן - לונדון.

לע׳׳ע - לעת עתה.

 

מ' - מזכיר.

מדן - מדינה.

מה״מ, מ.ה.מ. - ממשלת הוד מלכותו.

מו׳׳מ - משא ומתן.

מוצ״ש - מוצאי שבת.

מז' - מזכיר, מזרח.

מזה׳׳ת - המזרח התיכון.

מח' - מחלקה.

מטכ׳׳ל - מטה כללי.

מינ' - מינימום.

מ.י.ע. - משטרת יישובים עברים.

מכס' - מכסימום.

מל״ע-2 - מלחמת העולם השנייה.

מ׳׳מ - ממלא מקום.

ממ׳׳ד - המחלקה המדינית של הסוכנות.

מס' - מספר.

מע׳׳ל - מעבר לים: ארה״ב.

מפ' - מפלגה.

מפא׳׳י - מפלגת פועלי ארץ-ישראל.

מפכ׳׳ל - מפקד כללי.

מפ׳׳ח - מפלגת פועלי חיפה.

מפ׳׳מ - מפלגת פועלים מאוחדת.

מ׳׳ש - משה שרת.

 

נ.ב. - נוסף בסוף.

נ׳׳י - ניו יורק.

נ׳׳ל - נזכר לעיל.

 

ס״ה - סך הכל.

סה״י - סדר היום.

סה״כ - סך הכל.

סה׳׳ל - הספר הלבן.

סוב' - סובייטי.

סט׳׳א - סוכנות טלגרפית ארץ-ישראלית.

ס.י.ד. - בולשת משטרת פלשתינה (א״י).

סת״ה - ספר תולדות ה״הגנה״.

 

עאכו׳׳כ - על אחת כמה וכמה.

ע׳׳ב - עלייה ב'.

עבה׳׳י - עבר הירדן.

עה׳׳ק - עיר הקודש
.

עו״ד - עורך דין.

עיו״כ - ערב יום כיפור.

ע״כ - על כן.

עכ״פ - על כל פנים.

עמ' - עמוד.

ע״מ - על מנת.

עפא״י - עיתון פועלי ארץ-ישראל - "דבר".

עפ״י - על-פי.

ע״ש - עיקר שכחתי.

 

פוע״צ - פועלי ציון.

פ״פ, פ.פ. - פלסטיין פוסט.

פרופ' - פרופסור.

 

צ״ח - הסתדרות ציונית חדשה.

צ״ל - צריך להיות.

 

ק׳ - קבינט.

קול' - קולונל.

קונ' - קונגרס.

קיה״ס - קרן היסוד.

קק״ל - קרן קימת לישראל.

 

ר׳ - ראו.

ראל״צ - הראשון לציון.

רביז' - רביזיוניסטים.

רה״מ - ראש הממשלה.

רה״ש - ראש השנה.

ר-ח - רפיח.

רמ״א - ראש מטה ארצי.

 

שד״ר - שליח דרבנן.

שות' - שותפים.

ש״י - שירות ידיעות.

 

ת״א - תל אביב.

תיכ' - תיכון.

תמ״ג - תוכנית מוריסון-גריידי.

תמ״ע - תנועת המרי העברי.

תנה״פ - תנועת הפועלים.

 

C.I.D. - Criminal Investigation Department

D.S.O. - Defence Security Officer\Office

F.O. - Foreion Office

J.S.P. - Jewish Settlement Police

 


העתקת קישור