254. אל: ועדת הבחירות של מפא"י, תל-אביב - 18/10/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  254. אל: ועדת הבחירות של מפא"י, תל-אביב - 18/10/1946

254

אל: ועדת הבחירות של מפא"י[1], תל-אביב

18/10/1946

 

מכיוון שאחת הפורענויות שלקתה בהן המפלגה בבחירות אלו [לקונגרס הציוני הכ״ב] הוא דְבר היות כמה מדובריה עצורים, מותר לה לעשות את מעצרם לסיסמה של בחירות ולנסות להיבנות ממנו בתעמולתה.

אנו מציעים כרזה מיוחדת - מעין קול קורא מלטרון. נחלקנו בנוסח. ארבעה[2] מאיתנו מחייבים את הנוסח שלי (קול מלטרון) ודוחים את הנוסח השני. ד״ר אינו שולל לחלוטין את הנוסח הראשון אך מעדיף את הנוסח שלו, השני.

ארבעתנו סבורים שיש עוקץ מיוחד בפנייה אל ציבור הבוחרים מעבר לגדר תיל. אנו מניחים שהמפלגה תוציא כרוזים וכרזות שידגלו במיוחד בשמו של דב״ג, אך מייחסים ערך לכרזה נפרדת בשם אנשי לטרון.

וזה משפט הכרזה:

א) להדפסה ולהפצה סיטונית - גיליון בגודל גיליון שלם של ״דבר״ (2 עמודים). מלבד זה להכין מספר גיליונות כפולים בגודלם, מצוירים, להדבקה במקומות מיוחדים.

ב) בפינה העליונה משמאל - תמונת צריפנו; בתמונה התחתונה מימין - תמונת שער המחנה. את הראשונה יש לבחור מבין שלוש:

1) השלוחה בזה;

2) זו שבביתי;

3) זו שבחדר העורך במשרדי פ״פ (יש לקחתה משם הערב).

אשר לתמונת השער הריני מצרף תרשים עשוי ביד לא אמונה, והצייר יצייר.

ג) אחד היתרונות של תמונת הצריף השלוחה בזה הן החתימות, אך השיקול העיקרי צריך להיות יעילות התמונה בהדפסה לגבי הקהל, ומומחים יכריעו.

ד) לפי צורת סידור הכרזה יכולה תמונת הצריף להיות גדולה בגובהה מן הא״לף, ז״א לרדת למטה ממנו, וכן יכולה תמונת השער לעלות בגובהה על האל״ף, ושוב האמנים יקבעו.

ה) בגוף הכרזה יש להיזקק רק לשני מיני אותיות: אות בינונית לטור המלוכסן של שמות ולטור המלוכסן של סיסמאות (אות אחת לשניהם!) ואות גדולה לכותרת ולשורה התיכונה (אחת לשתיהן). ממילא מובן שאל״ף רבתי שבפינות תהא הרבה יותר גדולה מהשנייה.

ו) הטורים המלוכסנים צריכים להוות ביחד פס אלכסוני אחד, ולא שניים.

 

אשר לביצוע, יש לשלוח ביום א' בבוקר השכם איש לת״א עם כל החומר, על מנת שבו בבוקר תהיה התייעצות עם מדפיס וצייר וייקבעו כל הפרטים, תוזמנה מייד גלופות התמונות ותיעשנה כל ההכנות להדפסה. המלאכה צריכה להיעשות מעשה בזק, כי הימים ספורים. הכרזות צריכות להופיע בחוצות יום אחד ולכל היותר יומיים לפני יום הקלפי, אבל יש להכינן בעוד מועד, למען יספיקו להגיע לכל המקומות.

 

הערות:


[1] הנמען והתאריך לא צוינו במקור. התאריך לפי העתק מודפס של המכתב.

[2] מ״ש, דב יוסף, הכהן, שטנר.

 

העתקת קישור