197. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  197. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/9/1946
כותרת משנה  ערב

197

אל: זאב שרף, ירושלים

18/9/1946 ערב

לדתן שלום,

 

1. מכתבי לפזית [מס' 196] מדבר בעד עצמו. עכשיו רק זה חסר, ש[והפ״צ] המצומצם יהפוך את קערת בל [ההצעה להשתתף בוש״ע] על פיה, ובכוח מי - בכוח מפלגתנו, שנחלצה לקדש שם שמים במלחמה על עמדת מנהיגה, וזה בשעה שהמנהיג עצמו כפף ראשו (ואינני משוכנע שעשה זאת כאילו כפאו שד - מי יודע אם בדיעבד לא בירך על המוצא!).[1]

2. אגב, לדיני הצבעה, וזה ביני לבינך בלבד (פרט לרעיה): איני משוכנע שפזית צריכה להצביע בשעה שאני מצביע. היא נכנסה במקומי, לא נוסף עלי. בשעה שאין הצבעתי אפשרית - שאני, אך כשיש שהות לצרף דעתי, הרי הצבעתה משנה את יחסי הכוחות ולא לכך נתכוַונו. אומנם יש החלטה המקנה לה את הזכות ללא סייג (לגבי ענייני מדיניות), ועפ״י דין היא רשאית להצביע בכל מקרה, אך דומני שעפ״י יושר אינה צריכה לעשות זאת אלא במקרים שאין להשיגני.[2]

3. על שתי השמטות בשדרך מהיום תמהתי:

א) הכל מדברים על ״נוסחה״, ״פורמולה״ ולא ברור מהי. האומנם הכוונה לאותו נוסח הקומוניקט שנמסר, אם איני טועה, בשיחת מוצ״ש ע״י בעל השרביט שלך (בעל הקיסרית?) לפזית? או שיש דבר מה אחר מנוסח.[3]

ב) לא העירות מילה וחצי מילה על ההודעה הדרמתית של אמש, כי שלושה מחברי ההנהלה הוסמכו לפנות אל ב.[ווין] ולברר איתו וכו'[4] - מעשה המעמידנו כמעט בפני עובדה מוגמרת.

4. לגבי המאיר, אילו הייתה הכוונה לדחות הפגש עד לשוב כתריאל מגושן אזי התשובה שניתנה כשורה, אך אם כתריאל הרחיק נדוד [ללונדון] ופירושו דחייה ממושכת מאוד, חוששני שהנימוס והיחסים מחייבים להודיע זאת ולהציע שיבוא מישהו לשמוע מה בפיו, אלא אז יש להסביר כי כעת הכל שם [בלונדון] ויש להמתין ולהיאזר סבלנות.[5]

5. רצוי מאוד לדעת אם כל מריקֵינו הצביעו וכיצד.[6]

6. לגבי רפאל,[7] נמתין עד שיוכרע עניין ההשתתפות [בוש״ע], כי אם לחיוב - ודאי שיידָרש שם עד הגמר ואח״כ נראה. במידה שאינו הכרחי שוב בלוט, חשובה לאין ערוך עמידתו לימין אבריאל בכניסתו לעבודה [לצד ב״ג]. זה לע״ע.

7. לגבי ״משענתי״, שכתבת עליה לנתנאל[8] מוטב לזרז, כי ידעתי הישימון שם וזו ההזדמנות להכניס רוח חיים at a lower level.

8. קח דברים עם גיסי [אביגור] בדבר העברת א״א [אהוד אבריאל] לבן אביג'[דור]. אין נראה לי שום מועמד אחר. יותר נכון, כל מועמד אחר, ממילא טירון ואיש מבחוץ, לא ייקלט - בן-א. יקיאנו כעבור ימים אחדים.

9. עצתך לגבי אופן מסירת תוכן איגרת רפאל (איזו סמיכות!) לעמית [דב יוסף] נכוחה מאוד.[9]

10. אחימן מודיעני על צאת אביתר וכניסת גר-צבי לפי שעה במקומו.[10] שפיר, אך יש להשגיח בשבע עיניים. עליך להיות נוכח.

11. ובכן הנכד סודר בסופו בתפקיד פנים ולא חוץ! עכ״פ טוב שסודר ויישר כוחך.

12. אני כותב לעינבל.[11]

 אביחי

 הערות:


[1] על עניין זה כתב ז״ש ב-18/9/1946, שהסכמת ב״ג ניתנה משום שהנוסחה המוצעת הובאה אליו ״כמשהו שבהסכם הדדי [והוא] קיבל הדין [---] אם גם לא שוכנע, נכנע״, וב-20/9/1946 הוסיף שלדעתו השערת מ״ש בעניין זה מוטעית וכי משמעות השלמת ב״ג עם המהלך החדש היא ״שההגה עבר לבעל האמונה, שקיבל בנ״ג מכשיר רצוי לו. עתה ינהלו כטעמם״.

[2] ר׳ מס׳ 192; שרת/מאסר, עמ׳ 273.

[3] בעל השרביט - ברל לוקר, עפ״י שם אשתו מלכה. תשובת ז״ש 20/9/1946: ״ה׳פורמולה׳ היא הקומוניקט מוסכם״ (ר׳ מס׳ 181 הע׳ 2).

[4] במכתבו הנ״ל גרס ז״ש שההודעה לא הייתה דרמטית, שכן

״ברור היה כי הודעה זו לא באה בהיסח הדעת אלא כדי לכבול ידי בן אביגדור פן יחזור בו״ (ר׳ מס׳ 189 הע׳ 2).

[5] ב-18/9/1946 כתב שמעוני אל מ״ש

״ביום ב׳ [16/9] חזר מאיר [עבדאללה] מביקורו אצל קרוביו [בעיראק]. מייד עם בואו טלגרף לידידו המקשר (חברנו א. כ. [אהרון חיים כהן, איש האגף הערבי של ממ״ד]), אף הוסיף וטלפן אליו פעמיים שיבוא מייד אליו [---] נתתי לא. כ. את ההוראות שהוסכם עליהן עם עטרה ערב צאתה: שיאמר למאיר שעטרה עצמה איננה [---] אבל אם מאיר יעמוד על שיחות מיידיות, הרי אני - חברה של עטרה וממלא מקומה - מוכן להיפגש. מאיר קיבל את דברי א. כ., אם כי בצער, והסכים לחכות עד שובה של עטרה״.

[6] ״מריקינו״ - החברים האמריקנים בהנה״ס. שאלת מ״ש באה, ככל הנראה, בתגובה לדברי ז״ש במכתב 18/9/1946: ״את לחץ המריקים ׳הזמין׳ נ״ג (ואולי גם אנשי הרציני [בווין]״, מהם השתמע כי החברים בהנה״ס בארה״ב ואישי ציבור אחרים שם ״גויסו״ ללחוץ על השתתפות בוש״ע. בעניין זה נגע מאמר מערכת של ״הצופה״ 19/9/1946:

״עכשיו שוב חודש הלחץ להשתתפות היהודים בוועידה ונראה שכמה מחברי ההנהלה קשה להם לעמוד בפניו״.

[7] במכתב הנ״ל כתב ז״ש:

״דרושה החלטת ישן על עתידו של רפאל [שילוח] [---] רפאל רוצה לחזור [---] דרושה החלטה פרינציפיונית״.

[8] ר׳ מס׳ 180 הע׳ 8.

[9] ר׳ מס׳ 183 סעיף 6.

[10] אשל כתב ב-18/9/1946: ״אביתר יצא לטייל עם מועמדיו״. בצאת וולטר איתן לסיור עם תלמידי המוסד להשתלמות, מילא גרשון אבנר את תפקידו כדובר הסוה״י.

[11] המכתב לא אותר.

 

העתקת קישור