193. אל: כתריאל כץ, תל-אביב - 18/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  193. אל: כתריאל כץ, תל-אביב - 18/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

193

אל: כתריאל כץ, תל-אביב

18/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

לכך שלומות,

 

1. פרשת ישיבת המרכז מלאכת מחשבת - בַשלמות, בתמציתיות, בבהירות.[1] יהללוך כל החונים עמדי. נעים להרגיש שאתה זוכר לי חסד נעורים.[2]

2. אף הדו״חות האחרים מאירים עיניים ואין צרור נופל ארצה. קב ונקי! רק עשה חסד קטן וגרוס גוויה תחת גופה.[3]

3. הרגעתני (אבוי!) בהסברתך על ״במאבק״ השני.[4] הסקתי שאין כל זיקה ל״תנועה״[5] - אעפ״י שהעורך פוזל כלפיה במובלט.[6] וכן שאין כל יסוד לגרסה שהלכה בין הגדיים כאן, כי י. יגור הוא הנודד בכבודו ובעצמו.

4. סעיף 8 (חומרי בניין) מחייב זהירות יתרה בהכנות לבאות. דבר אחד אם ינסו להפריע במקום [להקמת יישוב]. דבר אחר לגמרי אם יצליחו לעכב בדרך. מסקנה אחרת: עד כמה שאפשר [הקמת כמה יישובים] בבת אחת.[7]

5. החוברת שערכת מנוּפה כהלכה אך חוששני שמרביתה עלולה לצלצל באוזני הגדי [חבר פלמ״ח] כלימוד זכות [על הפסקת המאבק המזוין].[8] חסרו לי דברי התקפה על החשבון השטחי או על חוסר חשבון וכן יתר עמקות ויתר גילוי לב בהסברה. אפשר [שזו] ביקורת לא צודקת, כאילו מתעלמת מהקושי, ומפי מי שנתבע לדברי הסבר ואינו נענה? צדקתָ.

6. אגב, מנין הו״ו בניחותו?[9] המילה היא נִחֲתוּ, בכתיב מלא נִיחֲתוּ, אך ו״ו זו שנכנסה לשם מביטה ימינה ושמאלה ואינה יודעת נפשה!


*

 אני מניח כי יואש הוא אפיקי?[10] אשר למגדל השושנים[11] אחכה לדעת גיסי [שאול אביגור]. לדעתי - בשום פנים אין מגיע שני לדתיים.[12] הכמונו כמוהם?

 

חזק והמשך!

 אביחי

הערות:


[1] במכתב כתריאל כץ מ-16/9/1946 דיווח במפורט על הישיבה הראשונה של מרכז מפא״י שנבחר בוועידה השישית של המפלגה: סקירה על מצב היהודים באמריקה הדרומית ופעולות המפלגה שם, בחירת מזכירות המפלגה, ההכנות לקראת הקונגרס הציוני הכ״ב, סקירת העניינים המדיניים האקטואליים.

[2] כתריאל כץ היה מחברי ״החוג הזקן״ של בוגרי תנועת הנוער ״החוגים״ - לימים ״המחנות העולים״ - שהקימה את קיבוץ בית השיטה. מ״ש הדריך קבוצה זו במחצית השנייה של שנות העשרים.

[3] מדובר במכתבים נוספים של כץ מ-16/9/1946 ומ-17/9/1946. בראשון סיפר כי מן המעפילים שקפצו מן הספינה ״ארבע החירויות״ הימה ״נמשתה רק גופה אחת״.

[4] ״במאבק״ הראשון - כתב עת שערך אורי אבנרי (ר' מס' 179 הע' 2). ״במאבק״ השני - עלון מפא״י ״במאבק - איגרת לחברים במרחקים״ בעריכת כתריאל כץ, שנועדה לשליחי ה״הגנה״ בחו״ל.

[5] הכוונה ל״תנועת העם״, מפלגה קטנה שקמה בקיץ 1944 ודַגלה במרי אזרחי מאורגן שיוליך ליצירת כלים עצמאיים של היישוב תוך שבירת המחיצות המפלגתיות הישנות. בראש גוף זה, שהתפרק בתחילת מלחמת העצמאות, עמד בנימין אליאב (לובוצקי) (ר׳ אליאב/זיכרונות, עמ' 180-167). אורי אבנרי השתייך ל״תנועת העם״ זמן מה (שם, עמ' 173).

[6] במכתבו מ-17/9/1946 ציין כתריאל כץ, כי אורי אבנרי עורך כתב העת ״במאבק״, ״התקרב אל לובוצקי והתחמם לאשו [---] כיום מנער לובוצקי את עצמו מהפרי הספרותי״ (ר' 179 הע' 2).

[7] בסוף מכתבו מ-16/9/1946 דיווח כץ ממקורות הש״י, כי

״בשבוע שעבר נראתה תכונה צבאית רבה בגליל. חששו לחיפושים. נתברר כי הצבא קיבל ידיעה שהיהודים עומדים לייסד יישובים חדשים. ניתנה פקודה לצבא לעכב כל מכונית המובילה חומרי בניין״.

[8] במכתב הנ״ל כתב כץ:

״הייתה כאן שיחה בין אנשי ההסברה [של ה'הגנה'] ובין מתתיהו ושמחתי לשמוע את דעתו [---] שאנשי החטב [הפלמ״ח] נושמים רק אוויר פסגות ורחוקים מן המציאות. המסקנה הייתה שייעשה מאמץ הסברתי לקשר אותם אל המציאות. באיגרת ״במאבק״ אל חברים במרחקים, ששלחתיה אליך לביקורת, עשיתי אני את המאמץ הדל הראשון [---] הקושי הוא בכך שהלבבות והיצרים נמשכים דווקא לאוויר פסגות וללשון פסגות״.

גם במכתב מ-17/9/1946 כתב כץ, כי שלח באמצעות אשל את החוברת שערך ״במאבק - איגרת לחברים במרחקים״ והוסיף: ״אני מחכה לביקורתך״.

[9] נראה שמילה זו מצויה בחוברת הנ״ל.

[10] ״אפיקי״ - יוסף יזרעאלי מאפיקים, חבר המפקדה הארצית של ה״הגנה״.

[11] במכתב כתריאל כץ מ-17/9/1946 דיווח כי שוחח עם יואש ושאל לדעת מ״ש על ההצעה לצרף את ״מגדל השושנים מאחוזת הפינסקאים״ כנציג נוסף של ההסתדרות במפקדה הארצית של ה״הגנה״. ״מגדל השושנים״ - אליעזר שושני מגבת, הקבוצה ע״ש קדושי פינסק.

[12] במכתב הנ״ל נאמר:

״[---] כניסת בן-יעקב [יוסף יעקבסון], שיצורף למפקדה הארצית של ה'הגנה' תגרור תביעה לדתי נוסף מפועלי שמעון [מ״הפועל המזרחי״, מפלגתו של שמעון וסרמן]״ (ר' מס' 84 הע' 3).

 

העתקת קישור