158. אל: זאב שרף, ירושלים - 7/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  158. אל: זאב שרף, ירושלים - 7/9/1946
כותרת משנה  מוצ"ש

158

אל: זאב שרף, ירושלים

מוצ"ש, 7/9/1946

הדו יקירי,

 

1. בזה שדר ליושבי יום א' ופתק לחוד לך ולאביתר יחד. וכן פתק לגזבר [ההסתדרות].[1] יש להמציא לו העתקים משדרי האחרון לפזית[2] ומהשדר לח״ח המצורף.

2. אני מצפה לדו״ח על ועד פיזל [ועידת מפא״י] מחר, בכלל זה על מה שעלה לאיגרתי ולגילוי [הדעת].

3. למברק יוסף על מכתבם האחרון, בחתימת בעל האמונה.[3] כלום לא היה מדובר שתוכנס פסקה כי בכל רגע שהשלט ירצה לדון בשלֹמה [חלוקה] ימצאנו מוכנים ומזומנים? מה קרה לאותה פסקה?[4]

4. לרגל דו״ח כך על האחות הקטנה בתימן, כי אומנם הייתה נדוניה ונשארה במלתחה[5] - מתעוררת שוב השאלה אם היה דֶלֶף.[6] תזכור שבשעה שנפלה בידי צרפתי אותה ידיעה התברר שנדלף לא מעט ואז הוחלט על חקר פנימי. הנעשה? מה העלה?[7]

5. אני שולח לנמרוד את העתק איגרתי עם תיקונים למכביר. אגב כך התברר לי שטרם הגענו לאפשרות של העתקת כתב כה ברור ומדויק כשלי בלי שגיאות.[8] זה מעורר דאגה לשדרַי לחו״ל.

6. חוברת זאב ח. נפלאה.[9] עוד אכתוב לו כמה מילים. אך היודע ״עם עובד״ לעשות לה פרסום? הן זה צריך היה להיחטף ככעכים חמים.

7. ״עמידה כלפי העגל״[10] לא בנתי.

8. מדוע לא נתפרסמה בעלונים עובדת קיפוח הפרי? בפ״פ![11]

9. יש לשדור לפנחס - כלום חשבתָ שלא בַנתי מיהו פנחס?[12] אלא ביקשתי לדעת פשר סירובו לחזור, כי עליו לחזור לשם הדו״ח - [זו] אחריות המז'[כיר] המד'[יני של הממ״ד].

10. אני מבין מהרעיה כי יש הוראה ישירה מאבירן לסדר את נכד אביגדור בבית [הסוה״י]. הנכון?[13] טוב שנתעוררתי לפני כן. אתה סהדי, הלא?

שלומות,

א.

 הערות:


[1] מס׳ 159, 160, 161.

[2] מס׳ 149.

[3] הכוונה למברק של לינטון (לא אותר) על אודות מכתב הסוה״י בחתימת ח״ו אל הול 4/9/1946, ובו ההודעה כי הסוה״י לא תשתתף בוש״ע כל עוד מה״מ תעמוד על סדר היום והתנאים שקבעה לוועידה זו (ר׳ תעודות א׳, עמ׳ 578-577).

[4] פסקה כזו הובאה במכתב גולדמן אל אצ׳יסון ב-30/8/1946: ״ההנהלה שלנו החליטה לכתוב לממשלת בריטניה ולהודיעה שאיננו יכולים לקבל את ההזמנה לוועידה על יסוד התנאים שהובאו במכתבה, אבל שאנו נכונים תמיד להיכנס לשיחות, רשמיות או לא-רשמיות, על בסיס תוכנית החלוקה״ (ר׳ תעודות א׳, עמ׳ 562).

[5] ר׳ מס׳ 140 הע׳ 10.

[6] מידע שהגיע לידי הבריטים.

[7] תשובת ז״ש 9/9/1946:

״לשאלה על הדלף - צרפתי בירר בזמנו והעלה כי היו להם שני מקורות. אחד היעדר זהירות אנשינו; השני, צירופים של דברים שהגיעו בדרך הידועה בזמן ׳הסזון׳ ובמקרים זעירים אחרים. לא הייתה סיבה למסקנה כי היה דלף רציני״. לזה הוסיף ז״ש כי תוך כדי בירור על המקורות של סה״ל 1946 התברר כי הבריטים ״לוקטים ומבררים חלקים לא קטנים של אבינועם המקומי [רשת האלחוט של ה״הגנה״] [---] מאוד ייתכן כי כאן מקור נוסף״.

[8] ב-10/9/1946 כתב אשל שהוא שולח העתק מתוקן וכי ״הכתבניות מצטערות וטוענות שמעמסת העבודה כבדה לעתים מנשוא ותוספת שעות - הורדת יעילות״.

[9] חוברת זאב חקלאי: עם שבויים רוסים (פגישות בגרמניה הכבושה).

[10] מ״ש מתייחס כנראה למכתב אליו שלא אותר, בו נכללו מילים אלה. ז״ש השיב 9/9/1946: ״כלפי העגל הוא כנס האולם והרציני של מחר״, כלומר נקיטת עמדה לגבי וש״ע שנפתחה ב-10/9/1946 בהשתתפות הערבים בלבד.

[11] מ״ש ממליץ לפרסם בעיתונות, בעיקר בפ״פ, את פרשת חברת רוחמה שהפילה את פרי בטנה לאחר שהוכתה בידי הבריטים בעת החיפושים שם.

[12] פנחס ליאו כהן.

[13] ז״ש השיב 9/9/1946: ״נכד אביגדור עדיין לא סודר. הוצע לו כמסופר, אך ייתן תשובתו ביום ד׳. בינתיים התעורר בעל ימימה [יוסף אבידר] ורוצה אותו לבית אחז [ה״הגנה״]. ספק אם יקבל״ (ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 234, 239).

 

העתקת קישור