155. אל: זאב שרף, ירושלים - 6/9/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  155. אל: זאב שרף, ירושלים - 6/9/1946
כותרת משנה  העתק במכונת כתיבה

155

אל: זאב שרף, ירושלים

6/9/1946

(העתק במכונת כתיבה)

 

להדו שלום,

 

1. אמש שתי תנודות חריפות, אחת לחיוב ואחת לשלילה. מכתב הול הוא נסיגה ברורה,[1] אם גם ודאי רק טכסיסית, אבל מכל מקום הרמת קרננו. הוא אומר, ניצחון לטכסיס לוט.[2] לעומת זה - אמיתי לסורו,[3] וכל המאמץ הכביר וההישג המזהיר (ברצינות!) של נ״ג[4] כלא היה. עכשיו הגענו לסכנה. כל ויתור נמהר וכל התעקשות יתירה [מצדנו] יכשילו כאחד. וגם סכנת משבר פנימי: חיים ייאחז ויהא מוכן למכור הכל. ב״ג – יתפטר.[5] אלוהי ישראל ישמרנו.

2. בינתיים אצלנו כאן ״משברון״. תמול, כשקראתי בפתקך כי הוברקה הצעת שנינו (אני וצפוני),[6] הערתי כי: והיכן דעתו של הגורן [גרינבוים]? אמרתי: אכחד [ממנו] ואכתוב לך לברר מה קרה. אך התברר כי הוא עצמו כתב לרב המותר [פישמן-מימון] ואתמול, באותו הדואר, קיבל ממנו תשובה, שאין דעתו ידועה לו כלל, שום דבר לא הגיע אליו, רק דעת ישן וצפוני. התמיהה, כמובן, אֵלַי. הצהרתי כי אני מעביר תמיד הכל ואז, באותו ערב שהתפרסמה דחיית הוועד הערבי, כתבתי בפירוש דעת כל אחד ואחד.[7] ובכן באמת מה קרה? מדוע נשמטה דעתו? הן כתבתיה אז (תנאי שחרור והפסקת חיפושים). בינתיים חזרתי ופירשתי דעתו ברוב דיוק בשדר לפזית.[8] ההועבר לפחות זה? אם לא - יש לעשות זאת מייד ולהודיעני. אבקש פעולה ובירור מייד! למען השם.[9]

3. מצורף גילוי הדעת. התפלצתי כשראיתי מה הוטל עלי. unfair! אני מנותק ממגע חי ובוודאי אינני קולע. טוֹוֶה ממעַי. עכשיו יתחילו לקצץ, לשנות ולהוסיף, ויצא שעטנז שיהא טעון רחמי שמים. אשר להזמנה השנייה - החלטות[10] - גמרתי אומר מייד שלא אמלאנה. הן זה כפל העניין במילים שונות. פירושו לצקת את תוכנו של גילוי הדעת לדפוסים מחולקים ומוצקים. מלאכה זו ממילא למישהו אחר. ולמען השם תישמר [בסוד] אישיות המחבר! אם בכלל ישתמשו בגילוי הדעת, לא אכפת מה ישמיטו, אך אם יוסיפו - ידאגו לאחידות הסגנון!

4. דאגתנו לשבת [7/9]. אצל בל פעילות רבתי, ודאי יגיעו מברקים, אתה באחוזה ואיך יגיעונו הידיעות ביום א'. אנא דאג.

5. מחמאתי לאביתר שייכת, אפוא, לך. אדרבא! אבל מה קרה לאביתר? בינתיים שלחתי לו משהו. האומנם לא קיבל? או שמא נאמרו הדברים במסיבת עלוני פנים! כי אז מה נאמר לאנשי חוץ?

6. אני שולח מכתב וייזל (בלי ״פון״ - תאמר לעלוננו) לשלט[11] ועוד שדר עליו.[12] יש לדאוג לפרסום תמצית המכתב (לא גופו!) ותוכן השדר בעלונים, בייחוד בשלנו. אדם זה נושא בפני עצמו. עכ״פ אינו רואה עצמו כרביז'[יוניסט] - הן הוצא ומלא ביקורת - ומצווה לתמוך בו מוסרית ע״י הדים בעלונים. עשה-נא!

7. לפי מקורות לן כאן בשבוע הבא יודפק. התוכנית כנראה ביבוס, חיתות ופעולה אישית יחד, ז״א חיתות מכוון אישית.[13] סברה שהמתינו עד שנתן [מפקד הצבא] תשובתו, שלא לקלקל(?). משנִתנה התשובה הותרה הרצועה.[14] מסור למתתיהו.

 

הערות:


[1] במכתבו אל ח״ו 6/9/1946, בעניין וש״ע, נסוג הול מעמדת מה״מ שמטרת וש״ע לדון בתמ״ג, שכן בין היתר נאמר בו:

״יש ביחסה של הסוה״י משום סירוב להשתתף בוועידה אלא אם כן ידונו רק בהצעות שלה. מה״מ, בכַנסה ועידה של יהודים וערבים בעניין חיוני לשני העמים, אינה יכולה להרשות לצד אחד בלבד לקבוע את סדר היום. למרות כל מה שאירע בא״י במשך החודשים האחרונים נקטה מה״מ יחס של סובלנות וכמה פעמים הסבירה שאומנם תוכניתה תהיה הסעיף הראשון בסדר היום, אבל כל משלחת תוכל להציע תיקונים או להביא הצעות משלה. קיוויתי שהאקסקוטיבה שלכם תַראה יכולת לעצמה לשתף פעולה עם ממשלת ה״מ על יסוד ההחלטות שמסרתי לך. צר לי מאוד שאינה רואה לעצמה יכולת זו. התוצאה היא שנצטרך לערוך את הוועידה בלי נציגיה של הסוכנות״ (ה״ארץ״ 8/9/1946, תעודות א', עמ' 581-580).

[2] כנס פריס התנה את השתתפות הסוה״י בוש״ע בקביעת הקמת מדינה יהודית בת-קיימא בא״י כבסיס השיחות.

[3] במסיבת עיתונאים שערך הנשיא טרומן ב-5/9/1946, אמר שהוא משתדל עדיין בדבר עליית מאה אלף יהודים לא״י וכי בין ממשלת בריטניה לבין ארה״ב מתנהלת התייעצות בעניין זה. כן אמר שעדיין דנים בהמלצות לפדרציה בא״י עפ״י דוח ועדת גריידי-מוריסון, וכי הוא לא דחה אותן (ר' ״הארץ״ 6/9/1946).

[4] הצלחת גולדמן בהשגת הסכמת אצ׳יסון, מ״מ מזכיר המדינה האמריקני, לתוכנית לחלוקת א״י (ר' מס' 95 הע' 7).

[5] ב-15/9/1946 כתב ח״ו אל ב״ג: ״בעודי מסכים לכיוון שננקט [בכנס פריס] חשתי תמיד - ולא שמרתי זאת בסוד - והיום אני חש ביתר שאת, שאם נמצא דרך מכובדת והוגנת ללכת לוועידה תהיה זו חובתנו לעשות זאת.

אני מאמין שדרך כזאת נמצאה ולדעתי אסור לנו להתיר לדבר כלשהו לעמוד בדרכנו להיכנס [למו״מ] בשלב זה.

אני אומר זאת בהכרה מלאה, שתוצאות הוועידה אינן מובטחות כלל, ולאמיתו של דבר אני רחוק מלהיות בטוח שנקבל ממנה משהו מהותי, אולם תחושתי איתנה שנחטא כלפי התנועה וכלפי היישוב אם לא נחפש ולו את האפשרות הקטנה ביותר להגיע לפתרון מקובל עלינו״ (תעודות א', עמ' 600-599). ב״ג דחה בתוקף השתתפות בוש״ע על בסיס סדר היום והתנאים שהציגה בריטניה. ב-14/9/1946 כתב מפריס לחברי הנהלת הסוה״י בלונדון:

״במקרה, ולאחר מעשה, נודע לי היום, שדנתם והחלטתם על פנייה לממשלה [לבחון אפשרויות להשתתף בוש״ע], ושד"ר גולדמן פנה למיניסטר החוץ עקב החלטה זו - מבלי שהחברים כאן נשאלו וידעו על כך. המצב החמור בתנועה אוסר עלי לפרסם עכשיו את המסקנה, שהתנהגות זו מטילה עלי, אבל לכם אני חייב להגיד, שאין אני רואה עצמי יותר שותפכם בהנהלה, ומכאן ולהבא אין אתם פועלים בשמי ולא על אחריותי״ (אביזוהר/לקראת, עמ' 174).

[6] מס' 88.

[7] מס׳ 134.

[8] מס׳ 149.

[9] ז״ש הבהיר ב-8/9/1946: ״ההודעה על דעת כל הארבעה אחרי פרסום הוועד הפועל הערבי נמסרה כדין לבל וללוט. ההודעה הנוספת של השניים [הע׳ 6 לעיל] לפי האיגרת [נמסרה] לבית פיזל. נראה שזה מקור האי-הבנה״.

[10] ר׳ מס׳ 154 הע׳ 1.

[11] וולפגנג-זאב-פון וייזל, מראשי התנועה הרביזיוניסטית בא״י. נכלא בלטרון ב״השבת השחורה״. מכתבו אל המזכיר הראשי נשלח ב-1/9/1946 ובו הודיע על החלטתו לשבות רעב 28 יום במחאה על מעצרו ומעצר עשרות יהודים אחרים. המכתב נכתב עברית ומ״ש תרגמו לאנגלית. בספרו תשעים ושניים ימי מעצר וצום ציין וייזל כי מ״ש היה מעורב גם בניסוח המכתב ודאג לפרסום דבר הצום בעיתונות. לאות הזדהות עם הצום הכריזו 550 עצירי לטרון ב-8/9/1946 שביתת רעב ליממה.

[12] מס׳ 156.

[13] מפי אנשי לח״י העצורים בלטרון התברר שארגונם עומד לבצע בירושלים פעולות חבלה וטרור אישי. ב-7/9/1946 כתב כתריאל כץ אל מ״ש: ״ידיעתך על תוכנית לן מוצאת אישור גם ממקורות אחרים״.

[14] לח״י נמנע מפעול נגד הבריטים כל עוד היה תלוי ועומד גזר דין המוות על 18 חבריו שנתפסו בהתקפת הלח״י על בתי המלאכה של הרכבת בחיפה, כדי לא להפריע למסע הלחצים שלא להוציאם להורג. ב-28/8/1946 הודיע מפקד הצבא הבריטי כי גזר דין המוות הומר במאסר עולם. ב-30/8/1946 נידון למוות איש לח״י נוסף (״דבר״ 1/9/1946 וגזר דינו לא הומתק עדיין. במכתבו הנ״ל למ״ש כתב כ״ך: ״אין הוא [לח״י] רוצה להניח לפולש לחשוב כי יוכל להחזיקו באפס מעשה אם יהיה גזר מיתה תלוי ועומד לסירוגין. על כן תיתכן סברה שלן ייצא מכליו בלי לחכות למתק נוסף״.

 

העתקת קישור