111. אל: זאב שרף ואריה אשל, ירושלים - 21/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  111. אל: זאב שרף ואריה אשל, ירושלים - 21/8/1946
כותרת משנה  בערב, העתק במכונת כתיבה

111

אל: זאב שרף ואריה אשל, ירושלים

א-ן 21/8/1946 בערב

(העתק במכונת כתיבה)

 

שלומותי,

 

1. ראשית אודך על שפתחת לנו אשנב ישיר לאחוזה [תל-אביב]. המלאכה לגמרי כשורה, יש רק אולי להדריך קצת במונחים.[1]

2. אשר לח״י,[2] איני מעלה על הדעת כי ימצו הדין ואני רואה דברי המגילתי [קול' צ׳רטריס] כהעמדת פנים.[3] לעומת זה איני מוציא בשום פנים ביצוע חלקי – הקשישים.[4]

3. משדרך מאמש למדתי כי הראיון עם שקספיר לא נתקיים.[5]

4. אשת צפוני הודיעתו כי מהימן מבפנים סח לה כי עוסקים בהכנת הפקודה לדידנו[6] - כאן באה סתומה. לא ברור אם המכוון התרה עם שלילת חופש פעולה או חופש יציאה חוצה.[7] אינני מציע לשאול את פי הרעיה, אבל אם יש לאל ידו של נציג עפא״י (הוותיק, הרוקח)[8] להיפגש עם ק.[9] שינק ממנו רבות בעבר ולתהות - אדרבא. אלא שעליו להסוות הפגש והשיח בתואנות אחרות - בטוחני שתמצאנה רבות בתהפוכות הזמן. ק. הוא המקור.

5. אשר לגרש, דרכו תמיד להפריז בהערכת ביקוריו אצל בל ודרכי למעט.[10] הוא מהמקשיבים לעצמו יותר מלזולתו. קשריו אינם ענפים ואינם מעמיקים. ערגתו לפורקן מובנת. גם ודאי יעזור כלשהו, וכל קורטוב חשוב. אך מה יהא על הבמה [פ״פ] כאן? בשתי ידיים חותם על הערכתך, בשם כולנו. דבר היום - מופת![11] עכ״פ נראית העצה להמתין לבאים [מכנס פריס], בכללם בל [ברל לוקר] עצמו.

6. בעניין ועד ענבר, היש עצה למזג עם ועדת שושן? באמצעות מי פועלת ועדת שושן? כאן יש איש בדוק ומנוסה. האין לשדך?[12]

7. אשר ללבינה, הן נקטנו קו הפרדה מהאחדות. הבוער אישר לי שהורה לעַיֵל ההפרדה. על כן גם אם יש לקצץ ואפילו לחסל הקיים - יהא צורך במנגנון מיוחד, ולו קטן בקטנים, להשגת מילואים לירושה.[13] אגב, הייכנס י״ס[14] לעבודה? אם כן יש לשתפו בהסדר. אפשר איני קולע, כי אז חזור והסבר הבעיה.

8. בשאלת המשולש, דעתי ודעת עמיתי [נוטות] למקובץ [ה״ג׳וינט״] (מיבוס) [ממשרדו בירושלים]. הירוק [גרינבוים] היה מעדיף שותפות המקובץ והבית [הסוה״י]. מסכים שלפידות יפסוק לאחר שישמע דעותינו כנ״ל.[15]

9. הצעותיים לפעולה:

א) חוברת מצוירת על השילוּח [של המעפילים]: תיאורים, רקע (המוצא [מחנות העקורים], הדרך [מן המחנות עד לכידת הספינות בידי הבריטים]), תמונות מכאן והמשולש. תירתם דפנה [טרבור].

ב) הצעה נושנה: אוסף שירי נתן א. באנגלית.[16] א. ב. יודע מתרגם משובח אצל בל. יש לבחור מן השופרא ולשגר לתרגום. מוטב להדפיס שניהם שם.

10. אביתר תולה תקוות רבות בגר-צבי [גרשון אבנר] שחזר. בחור כהלכה אך טעון קליטה רבה ועין פקוחה. עכ״פ זמן רב בטרם יוכל לפעול בפני עצמו.

11. אחרון אחרון חשוב: אחוזתי [כתריאל כץ] מודיע רחשים על חזרת יום כ״ט ודיבור שיצא לנהוג כבקוּמי [עין חרוד].[17] תודיע מייד על התנגדותי. שום הישג, שום הרתעה, רק חיבול רב, עד לנפשות וכליאה רבתי בממושך.[18]


*

לאחימן:

1. נא לברר ולהודיעני מי בעל [המאמר] הראשי של גרש [פ״פ] היום?

2. אם לא לטורח - 2 גיליונות ״פלסטין״ ליום.

3. אקווה לקבל ביום ו' דו״ח על כנס [יום] ה'.[19]

*

שוב לדתן:

צפוני מציע, ואני מסכים ומבקש, שיישלח שדר ללוט ולבל, כי קלטנו שמץ שמתכוונים לשחררנו אגב הגבלות אם שנצא את הארץ או שלא נוכל לעסוק בארץ בצורכי ציבור. במו״מ עליהם לעמוד על שחרור ללא כל תנאי.

 

הערות:


[1] נראה שמדובר בסקירה של כתריאל כץ (דובר ה״הגנה״ ועורך ביטאונה ״החומה״) מ-21/8/1946, ״דפים מיומנו של כ״ך״, שהעביר ז״ש למ״ש. כתריאל כץ לא הקפיד על כינויי הצופן המקובלים.

[2] 18 אנשי לח״י שנידונו למוות.

[3] ר׳ מס׳ 109 הע׳ 19.

[4] אפשר שהוותיקים שב-18 אנשי לח״י אכן יוצאו להורג.

[5] פגישת ז״ש עם קולונל אַישם נקבעה מלכתחילה ל-21/8/1946, אך נתקיימה למחרתו.

[6] ביום זה כתב מ״ש לרעייתו צפורה: ״גולדי [יוסף] מפרנסת את בעלה בבשורות טובות, ישועות ונחמות, על קרבת דרורנו״ (ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 188).

[7] ב-22/8/1946 כתב מ״ש לרעייתו: ״יש סברה שאולי יציעו לנו שחרור בתנאי שנצא לחו״ל״ (שם, עמ׳ 192).

[8] ״הוותיק, הרוקח״ - ישראל שוכמן, שנים רבות עיתונאי ומנהל סניף ״דבר״ בי-ם, למשפחתו היה בית מרקחת.

[9] נראה שהכוונה לריצ׳רד קטלינג, ראש המחלקה היהודית בבולשת הבריטית. במכתב אשל מ-26/8/1946 נאמר:

״עניין ק׳ (התרה בתנאי של שימוש בדַרכִּיָה [כלומר יציאה לחו״ל) - לא דובים ולא יער. בדותא מהתחלה עד הסוף. ק׳ מתמרמר על ניפוח דברים שאמרם כדי להדגים אפשרות קיימת. יסוד במציאות אין בכלל. אמר זאת לסופר (״דבר״) הרוקח״. במכתב אל מ״ש ב-25/8/1946 כתבה רעייתו: ״מגולדי שמעתי כבר אתמול, שהשמועה שהגיעה אליה על הרחקתכם מהארץ אין לה יסוד״ (שם, עמ׳ 201).

[10] ז״ש כתב ב-20/8/1946 שגרשון אגרון ״הציע עצמו לנסיעה דחופה אל בית בל [לונדון] לשם גיוס קשריו. סיכמו שיכין את כל הדרוש, אך ישאלו לעצת פזית ואחרים כשיחזרו [מפריס] וכן לדעת ישן וצפוני. גרש חושב כי שם יוכל להשפיע. כאן נסגרו בפניו כל השערים [---] מרגיש החנק על כל צעד. לעומת זאת [יש] הערכה רבה בציבור לעמדה [של פ״פ] בימים אלה, שיש בה מרוח עמידתו של מ״ב [משה ביילינסון] ב-36[19]״. ביילינסון כתב את מאמר המערכת היומי (״דבר היום״) ב״דבר״.

[11] הכוונה למאמר המערכת של ״דבר״ באותו יום, שהוקדש להנחת אבן פינה לבית ברל.

[12] ענבר - ראובן ברקת (בורשטיין), פעיל במוסדות מפא״י והוה״פ של ההסתדרות. בשנות מל״ע-2 המזכיר הכללי של ״הוועד הארצי של החייל היהודי״. לימים ח״כ ויו״ר הכנסת. שושן - סעדיה שושני, חבר הנהלת עיריית ת״א, מראשי ״הוועדה המרכזית לטיפול במשפחת החייל״. מדובר בהצעה למזג את שני המוסדות הללו, שנתמכו כספית ע״י ״מגבית ההתגייסות וההצלה״. מ״ש הציע להסתייע בעניין זה במרדכי שטנר, העצור בלטרון, שהיה חבר מזכירות ״מגבית ההתגייסות וההצלה״.

[13] ״הלבינה״ - אגף הביטחון בממ״ד, גזור מכינוי ״הלבן״ להרי ביילין (״בְּיֶלי״ - לבן ברוסית), שעמד בראשו. ״האחדות״ - ארגון ה״הגנה״. מתחילה היה אגף הביטחון בסוה״י, שעסק בקשרים עם שלטון המנדט בנושאי ביטחון היישוב, קשור ב״הגנה״, אך בשלב מסוים הוחלט על דעת המפקדה הארצית להפריד ביניהם. החלטה זו הצריכה שינויים במבנה האגף ובכוח האדם שהעסיק. ״הירושה״ - הטיפול בענייני הנוטרות - ירושת יהושע גורדון המנוח, מיוזמי ומטפחי הנוטרות העברית והאחראי לענייניה מטעם הסוה״י.

[14] י״ס - יחזקאל סהר.

[15] מ״ש משיב על שאלה שהעלה ז״ש במכתבו מ-20/8/1946: ״מי יטפל ביושבי המשולש?״ ז״ש דיווח במכתבו כי הנטייה של אנשי הסוה״י היא שלא הסוה״י, הדלה באמצעים, תטפל בעצורי מחנות קפריסין, שהקימו הבריטים למעפילים המגורשים, אלא הג׳וינט בארה״ב, וכי יש להניח שעם שובו של קפלן יהיה בעל בית לעניינים רבים וגם לאלה. ואכן הג׳וינט קיבל על עצמו לתקצב את הפעולות הנדרשות בקפריסין והביצוע התנהל בידי משרד הג׳וינט בי-ם ומנהלו צ׳רלס פסמן (שערי, עמ׳ 193; בוגנר, עמ׳ 57-52).

[16] מ״ש מציע להוציא לאור בתרגום לאנגלית משירי ״הטור השביעי״ של נתן אלתרמן, שהופיעו מדי יום ו׳ ב״דבר״ ועסקו בבעיות השעה. רבים מהם הוקדשו להעפלה.

[17] ב״דפים מיומנו של כ״ך״ (הע׳ 1 לעיל), כתב כתריאל כץ: ״יש סימנים רבים לתכונה כדוגמת 29 ביוני. ניתנו הוראות לציבור בעיר ובכפר להתנהג כדוגמת עין חרוד״, כלומר לנהוג כפי שנהגו בעין חרוד באותו יום - להתנגד פסיבית למעצרים, לסרב להזדהות ולהפריע לפעולות המשטרה והצבא.

[18] התנהגות אנשי עין חרוד ב״השבת השחורה״ לא השיגה דבר. פעולת הבריטים לא נבלמה, נגרמו נזקים חומריים למשק, היו אבדות בנפש וכ-300 מאנשי הקיבוץ נכלאו לזמן ממושך.

[19] כינוס החיילים המשוחררים, שנערך בבית ״הבימה״ ב-22/8/1946.

 

העתקת קישור