105. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  105. אל: זאב שרף, ירושלים - 18/8/1946
כותרת משנה  ערב

105

אל: זאב שרף, ירושלים

18/8/1946 ערב

לדתן שלום,

 

1. למברקים מבן אביגדור. האם המברק הראשון, על שמי, נשלח על שמי בגלוי? אם כן - יש להמציא לי משהו באורח רשמי.[1]

2. עד היום אינני יודע אם הנחתנו היא שמברקים אלה [לסוה״י], אשר אני מניח כי הם נשלחים בציפנות, מתפענחים אצל השלט.[2]

3. יש הבדל ברור בין נוסח בל ונוסח לוט.

הראשון: שעניין המֶדֶן [המדינה] ייכלל במסגרת.

השני: שהשלט יקבל המדן כבסיס.[3] נוסח לוט נראה כהזמנת תשובה שלילית, ז״א כהכנת צידוק לאי״ש ב[ועידת השולחן ה]עגול. מסופקני אם קו זה יתקבל על רוב הציבור. הוא עלול אך להגביר הפירוד ע״י ניסיון גלוי לכפות שלֹמה מבלי להביא אף למו״מ עליו ולהכשיל כל אפשרות של מו״מ ע״י דרישת שלֹמה. מכאן נוסח המברק המצורף, שיש לשגרו מייד לאבירן [מס' 103]. לגופו של העניין לא הייתי מצביע בעד נוסח לוט, אלא אם כן יש כאן טכסיס בלתי מחוור, או - ואולי זה העיקר - אם נעשה ברור לאנשינו שיש מהצד שכנגד החלטה נחושה שהמו״מ אינו מסוגל להכניס בה כל שינוי שהוא.

4. יש סימנים שאצל לן ואולי גם אצל רץ מנסרות תוכניות להעברת העלילה [מבצעי טרור] חוצה ול״העמקת״ המפגע, דוגמת [הפעולה שגרמה את] פתיחת הסֶזון.[4] יש לחשים על אחד מיועצי [המשלחת הבריטית] המסתיים בשער (בעל המום [מו״מ] הגושני מצד הנגלים).[5] אפשר הכוונה היא לנזכר בסעיף האחרון של שדר עטרה אלי (האחרון), בו מדובר על הדין ודברים בשאלת הזמנת נאמן (האיש נזכר שם בשמו המלא).[6] היוכל ניצן להעלות?[7] היש דרך למנוע [את ההתנקשויות]? אם יתאמת נצטרך להזהיר [את האנגלים].

5. נשוב ללוט. ההנחה בשורה שלישית של סעיף 3 דלעיל מתחזקת ע״י כוונת בן אביגדור לפנות למע״ל.[8] כוונה כזו makes sense [סבירה] באחד מארבעת המקרים הבאים:

א) לנסוע ולחזור למו״מ;

ב) לנסוע לאחר המו״מ;

ג) הנחתו היא שהוא לא ישתתף במו״מ;

ד) הנחתו היא שלא יהיה מו״מ.

והנה:

א) אינו מעשי;

ב) מה בצע בקביעת מסמרות מעכשיו ובהסעת הפלונית;[9]

ג) לא מתקבל על הדעת;

ד) הפירוש היחיד!

6. אני חושש שאנו חוזרים לבולמוס של בשורות קלוטות מן האוויר [בעיתונות] על קרבת שחרורנו, שתקף את העיתונות ימים אחדים לאחר המעצר. האומנם גם הפעם לא נצליח לבלום? למען השם! או שמא יחסכו לנו אחרים את טרחת הבלימה?

7. יש לי מצפון לא שקט על שאינני כותב למפלגה. הייתי רוצה להיות בטוח שמהלך מחשבותי נמסר והולך. יש כמה פסקאות במכתבי לאבויריב [מס' 95] שהיה כדאי להעבירן לוועדה המדינית. וכן במכתב זה.

8. מה בדבר ש. ל. שנתבשר על הארכה עוד לשנה,[10] וזעירא, ההולך קדורנית?[11]

סוף פסוק: הידיעות או ההשערות על השחרור - חלקן מקורו בהנחה שעניין ה״עגול״ עומד להסתדר, וזה הרי מפוקפק מאוד עכשיו - וחלקן נובע בדרכים שונות (השיחה על הטלפונים; מה ששמע המריק שבמדים) מסביבת בן גיל.[12] אבל מסביבה זו הן שמענו בזמנו השערות כנות על 100,000! הוא הדין.

עטרה לא ענתה איך היא רואה סיכוייו הממשיים של המאיר לבצר לו מעמד במערב [בא״י] ובצפון [בסוריה] (מבחינתו).[13]

 

חזק!

הררי

הערות:


[1] אם המברק נשלח בדואר רגיל למשרד הסוה״י בי-ם, כי אז יש לשלחו ללטרון בדואר הרגיל, אחרת יסיקו השלטונות שהמברק הוברח לשם ותיחשף מערכת ההברחה.

[2] נראה כי לפחות חלק מן המברקים פוענחו ע״י השלטונות (ר׳ מס׳ 49 סעיף 1).

[3] מידע על שיחת ח״ו, וייז, גולדמן ולינטון עם שר המושבות הול וכמה מעוזריו ב-15/8/1946, שארכה שעתיים ונסבה על הזמנת בריטניה לסוה״י להשתתף בוועידה שתכונס בתחילת ספטמבר, הועבר לסוה״י י-ם בשני מברקים (אצ״מ S 25/1554), אחד מלונדון 15/8/1946, בחתימת לינטון, ואחד מפריס 16/8/1946, בחתימת ב״ג. במברק מלונדון נמסר שהודיעו לשר המושבות כי הסוה״י תיענה להזמנה רק בתנאי ש״הקמת מדינה יהודית בת-קיימא בשטח ראוי של א״י תיכָלל במסגרת השיחות והמטרות של הוועידה״, ואילו במברק מפריס נאמר ש״ההנהלה כתבה באופן רשמי [למה״מ, כי] הסוה״י תוכל להשתתף אך ורק אם ממשלת בריטניה תקבל כבסיס לשיחות הקמת מדינה יהודית בשטח ראוי של א״י״.

[4] מדובר בכוונות שני הארגונים, לח״י ואצ״ל, לפעול - על רקע גזר דין מוות שהוטל על18  אנשי לח״י - נגד אישים ומטרות בריטיות בחו״ל, כדוגמת רצח לורד מוין בקהיר ע״י לח״י בנובמבר1944, שבעקבותיו פתחה ה״הגנה״ בפעולה נגד ארגוני ״הפורשים״, לרבות הסגרתם לידי הבריטים (״סזון״).

[5] מדובר בכוונה להתנקש בשר האוויריה לורד סטנסגייט ("שער"=gate), וויליאם ווג׳ווד-בן ראש המשלחת הבריטית למו״מ עם מצרים בקיץ 1946.

[6] מדובר בוולטר סמארט, מזרחן ודיפלומט בריטי, מזכיר לענייני המזרח בשגרירות בריטניה בקהיר וחבר במשלחת הבריטית למו״מ עם מצרים. עליו כתב ששון למ״ש 16/8/1946 כי בתגובה לתביעת הוועד הערבי העליון שיוזמן המופתי חאג׳ אמין אל-חוסייני (אחד מכינוייו ״נאמן״) להשתתף בוש״ע לונדון, ״הודיעו האנגלים ברורות למיניסטרי החוץ [הערבים] באמצעות סמארט, כי אין לדבר על זה, גם אם יצטרכו לבטל את השיחות בכלל״ (אצ״מ S 25/3954).

[7] היוכל גלילי, שנועד מדי פעם מטעם ה״הגנה״ עם ראשי אצ״ל ולח״י, למנוע את ביצוע תוכניותיהם (ר׳ מס׳ 99 הע׳ 25).

[8] למ״ש נודעה כנראה כוונת ב״ג לצאת לארה״ב (ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 198). ז״ש השיב ב-23/8/1946 כי ב״ג ממתין לתוצאות ועידת מפא״י שנועדה לתחילת ספטמבר, ואם זו תאשר את הקו שלו אפשר שייצא לארה״ב ״ויארגן דברים״.

[9] ב-20/8/1946 כתבה צפורה שרת למ״ש כי יום קודם לכן ביקרה בביתה של פולה בן-גוריון וזו סיפרה לה ״על זה שב״ג קורא לה [לבוא לפריס] וכי היא אינה יכולה לעזוב את הבית״ שרת/מאסר, עמ' 182).

[10] ז״ש השיב ב-22/8/1946 כי אישם מסר ש״ביחס לש. ל. [שלום לוין] אירעה תקלה. הוא הכין הכל להתרה והיה בטוח כי אושר בישיבה. התברר כי דחו הדיון לישיבה שנייה [---] בטוח בהתרה. אינו מחשיב את הארכה״.

[11] ב-19/8/1946 כתב אשל למ״ש, שעו״ד אשר לויצקי מסר ידיעה רעה בנוגע לשחרור דוד אדירי (שינקרבסקי). אנשי הבולשת הבריטית, שעמם שוחח בעניינו אמרו לו: ״בשעת מלחמה חשוב תחליף החלב לא פחות מהחלב עצמו״, והעיר: ״לא משו את הדג [אבא חושי, שהיה ממונה על אדירי, וחמק מידי האנגלים] ואוכלים דגי רקק״.

[12] ב-16/8/1946 כתב אשל: ״ממקור רציני נודע לשלמה [אייזנברג] שהוצע לבן-גיל להוציא את הטלפונים של ישן וצפוני וכו׳ מפיקוח מיוחד היות ובעלי הבית נעדרים. בן-גיל השיב שלא כדאי לעשות כך היות וכל העניין יימשך ממילא רק ימים אחדים. שלמה רואה זאת כאות לדר[ור] קרוב״. ״המריק שבמדים״ לא זוהה וקרוב לוודאי שהוא איש צבא אמריקני, אולי קולונל ליין, הנספח הצבאי בקונסוליה האמריקנית בי-ם.

[13] ר׳ מס׳ 90 סעיף 12. ששון התייחס לסוגיות אלה בדוח ביקור עבדאללה ב-19/8/1946 (ר׳ גם ששון, עמ׳ 372-370).

 

העתקת קישור