81. אל: זאב שרף, ירושלים - 11/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  81. אל: זאב שרף, ירושלים - 11/8/1946
כותרת משנה  בערב

 81

אל: זאב שרף, ירושלים

א-ן 11/8/1946 בערב

לדתן שלומות,

 

חוששני שאאריך הפעם. מכתב עטרה מהכבשן [קהיר] אוצר בלום.[1] אך לפני שאגש לבעיות הנובעות מאותו דו״ח - בירור קצר בשאלת עמדת לוטציה לתוכנית.[2]

1. לגופו של עניין התוכנית, אני נשאר בעמדת אי-ההתעלפות,[3] אך בהנחה שנצליח לתקן. ואולם

דבר אחד הוא להגיע למסקנה, שאם יכפוּ - לא נמרוד אלא נתאמץ, קודם כל, להוציא עז ממר, ועוד חזון למועד;

דבר אחר לגמרי הוא לנקוט ולפרסם עמדה למפרע.

ברור שהדבר השני מוכרח להיות שלילה. אומנם, אילו אני הייתי בלוטציה, ודאי הייתי מנסה לחפש מוצא ע״י ביקורת עניינית שוללת והייתי מתנגד לשלילה סיטונית סתמית, כנוסח הפרסום הראשון.[4] ז״א הייתי דואג שהכל יבינו שתוכנית זו לא נוכל לקבל, ובכל זאת שלא יוכלו למצוא בתשובתנו תואנה לסגת גם מתוכנית זו ולרחוץ שוב בניקיון כפיהם כלפינו. אך ההודעה השנייה מלוטציה, מפי הדובר, תיקנה את המעוות בתיתה נימוקים ענייניים, שמהם השתמע ברור באיזו תוכנית נהיה מוכנים לדון (פ. ב. [פרץ ברנשטיין] ב״הבוקר״ עמד על הסוד, אך הוא עשה מזה קרניים לנגח, כדרכו).[5]

2. להודעת לוטציה היה קודם כל ערך מדיני-מוסרי חיובי רב. היא החזירה לציבורנו, בארץ ובעולם, את עמוד השדרה שחישב להישבר ע״י הפורענות ["השבת השחורה"]. זו הייתה הכרזה שיש בנו כוח לעמוד, ואם הוכינו - לא עד לידי הפקרת זכויות ועתידות.

3. גם מבחינה מדינית-טכסיסית הצדיק הניסיון את לוטציה. נוכח השלילה הערבית היה היעדר שלילה ברורה מצדנו הופך את התוכנית ל״טובה לישראל״ ושם לאַל כל סיכוי של תיקון, אם לא פותח פתח לשינויים לרעה. הודעת לוטציה עוררה תגובה ב״טיימס״, ודאי לא בלי התייעצות, שהודתה הודיה מלאה בסמכות הסוכנות ועשתה ניסיון לפייסה ע״י ציון אפשרות של תיקונים.[6] נשארה עוד השאלה אם לא תתפרש ההודעה כסירוב בכלל להיכנס למו״מ ואם לא תשמש תואנה לא להזמין את הסוכנות לשולחן [וש״ע], אם ייערך, מאחר שגם בלאו-הכי קשתה עליהם ההזמנה כקריעת ים, באה הודעת אלון ליוֹפי[7] וסתרה גם חשש זה.

4. אני מפרט ומפרש בכל אלה, כי שמעתי היום מפי בריאותי [ד"ר אברהם ניסן] כי ״המחלקה״ [המדינית] אינה מרוצה מלוטציה בעניין זה. הוא הסתמך על דברי לֵבָב באסיפת הסניף[8] ועל כוונתכם להביא את העניין לישיבת [ההנהלה] הזמנית על מנת להשפיע ברוח ביקורת [על] לוטציה. גם לאחר שהוספתי גרגר מלח, נכנסה דאגה בלבי. הייתי נזהר עכשיו מאוד מאוד מלחתור כלשהו תחת סמכות לוטציה, אפילו אילו חלקתי עליה. כל שכן אם אינני חולק. אני מחייב כתמיד - אדרבא, אני דורש במפגיע כל הזמן - חירות מלאה בוויכוחים בתוך המח', אך כלפי חוץ (גם חוץ שבפנים!) - חומה! אגב, בריאותי אמר, כי הכל מתעניינים בדעתי. ובכן הריהי לפניך למסירה בזמנית ובבית פיזל [מוסדות מפא״י].

מסור נא לחברינו [בוהפ״צ] בהתייעצות של היום אחה״צ עם נשיאות הוה״פ המצומ', כי אין לנו כל סיבה להתנגד להקטנת הוה״פ עד לחצי.[9] גם במחצית יוכלו להסתדר ״הזרמים״ שבתוכנו.

5. טכסיס השלט ברור. כל עוד לא ברורה עמדת הערבים - לא כלפי התוכנית, אלא כלפי המו״מ; בזה יש עכשיו הבחנה מובהקת - אין להם כל טעם ״להתחיל להתעסק״ עם היהודים, מה גם שזה עלול לחייב שחרור אסירים וסיבוכים אחרים. אם תשובת הערבים תהיה שלילית - אין שולחן [וש״ע]. אם חיובית - יתיישבו על מדוכתנו. מכאן ואילך - תְהִייה וניחושים עם פנים לכאן ולכאן. בהנחה שנעמוד על השחרור כתנאי בל יעבור - או יְוותרו או לא יְוותרו. אם לא יוותרו - אין מו״מ. אם יוותרו תתעורר שאלת הייצוג. מכתב המזכיר [השר] בנקודה זו[10] אני רואה אך כצעד ראשון. יוכל היות שזהו גם הדיבור האחרון, אבל לאו-דווקא - לא מוּכח. אם יוותרו גם בנקודה זו - אפשר יכניסו לשיווי משקל את המוצנף[11] ואפשר לא. אם לא יוותרו - נעמוד אנו בפני בעיה. בנקודה זו יש שיקול לאביטייס:

נקודת המוצא - לא ייתכן מו״מ בלי עמי.

לעומת זה, יש להניח שהקשה מכל יהיה להשיג הסכמתם לשיתוף העצירים -

מכאן עצתו שאנו נודיע לעמי כי אם יהיו מוכנים לוותר לדידוֹ ויתעקשו לדידנו, הרינו מוותרים. עד כאן אביטייס. כשלעצמי אינני רואה אפשרות זו כממשית, משני טעמים.

ראשית, הנחתי היא כי או יתעקשו לגבי כולנו או יוותרו לגבי כולנו.

שנית, אם בכלל יהיו מוכנים לוויתור בנקודה זו, הרי מוטב להם להכניס גם אותי לעסק מלהכניס את עמי בלבד מכל ה״אגף״ [המדיני]. אעפ״י כן, כיוון שהכל ייתכן, יש לשדור לעמי דעתנו:

א) שום מו״מ בלי התרה;

ב) שום מו״מ בלעדיו;

ג) אם יוברר שאפשר להשיג הסכמתם להשתתפותו אך בשום פנים לא להשתתפותנו - לוותר בנקודה זו;

ד) במקרה זה להסכים לכך רק על דרך gentlemen’s agreem’t מתוך שמירת זכותנו הפורמלית לשלוח מי שרצוי לנו. כל אלה על דעתי ודעת צפוני.

6. נשארת שאלת המוצנף. כאן עוד אפיקורסות! כיון שהמשווייה קיימת בין כה וכה - הן האלגברה בידיהם ולא בידינו - מוטב שניהנה ממנה ונשתחרר, משנלקה בה ונשאר עצורים. לא בלב קל, אך במקרה האחרון דומה שאין ברירה. ודאי, לא בלי מערכה. הנימוקים ברורים. אפילו ב-39[19], כשהתירו [ממאסר ומגלות] חברים אחרים [של הוועד הערבי העליון], שכולם היו אחראים לרצח, והביאום ללונדון - פסלו את המוצנף. ומאז נוסף חשבון: המלחמה והטבח.[12] איש מאיתנו לא הסית ולא ארגן שחיטות של ערבים! מי יודע אם אין הם רק מעמידים פנים בהשוֹותם אותנו עם המוצנף, ואילו בלבם פנימה ברור להם כי לא ישבו עמו בשום פנים. לעומת זה, ייתכן שדעת החמרן (שני באנשי שיחה של עטרה)[13] הייתה מתקבלת בין כה וכה, ז״א גם מבלי שהיה מזדמן להם תירוץ כה מצוין כשוויון יהודי-ערבי גם בשטח זה, לרגל מעצרנו. סברה אחת מתקבלת על הדעת: אם הם יראו צורך להכשיר את המוצנף כשיווי משקל להכשרתנו, אז ודאי שיהיו מוכנים להפשיר את כולנו ולא את עמי בלבד.[14] אקווה שכל פיתולי המחשבות ברורים. אגב את טעמי אי השוויון יש למסור לאביתר ושות', כי לאחר שיחת הדייג[15] ודאי תתחיל המשווייה לנסר.

7. וכעת לתורת עטרה.[16] אני מניח שבעצמו ראה פנים את כל השישה.[17] אם כך, הרי זה tour de force כביר! הייתי מוותר ויתור גמור על החמרן, החורש אך רעה.[18] ממנו נקבל רק את ת״א! יש להקר רגליים ממנו. אבל השאר חשובים מאוד, בייחוד ג'-ו'. א' שועל וספק אם יועיל.[19] מהשיחה עם ו' יוצא כי ד' שוחח איתו ומסר לו שביקש תזכורת.[20] האם נכון? והאם נכון שעטרה ראתה את כולם?

8. אשר לתזכורת. יש להכינה מייד, אם גם איחרה לאלכס'.[21] הקווים:

א) איננו שוללים לחלוטין פידור [הקמת פדרציה], בתנאי:

1) תוספת שטח, בייחוד צפון הנגב, הרי הגליל וי-ם העברית;

2) עלייה ברשותנו;

3) שלטון נבחר;

4) נציגות באו״מ.

ב) מעדיפים פירוד [חלוקה] משום -

1) עצמאות לנו ולהם (כאן להסתייע בהגדרה טובה שבשדר עמי על מעמד עבדאלליה);[22]

2) צמצום אחיזת הנגלים עד מינימום.

ג) לגבי פירוד להציג תוכנית של חילוף שטחים, לפי עמי.[23] אני מקווה שאבודן לא יקפוץ הפעם כשם שקפץ בימי הוועדה[24] בניין אב - עלינו לתאם עם לוטציה. ועכ״פ אעפ״י שישמעאל הצדיק[25] ביקש מינימום, מוכרחים להכניס עודפים למיקוח.

ד) עזרה לגושן - העזרה העיקרית בפתרון בעיית הארץ והסרת המכשול[26] מלבד זה - [הבטחת] כל ההשפעה [היהודית] בשלט, בבית ובעיתונות.

ה) סעד כלכלי לשכנות:

1) כל המחקרים, הניסויים וההישגים - בחקל, בתעש, בסחר, בלמד, בשתף וכו' - לרשותם.

2) מומחים לחקר במקום, להדרכה ולניהול - כאוות נפשם ובלי טובת הנאה מדינית.

3) סעד מיוחד, טכני וממוני, למפעלי פיתוח והתיישבות, ציפוף אוכלוסים.

ו) בתוכנו תנועת פועלים כבירת כוח. מטבע ברייתה קיבלה נוסח הנגלים ולא הגדלנים.[27] אך ייאושה מתורת הנגלה [אנגליה], על משנת העבודה [הסוציאליזם] שבה, מוכרחה להגביר משיכת הקוטב השני,[28] למרבה הרעה, אך ללא אפשרות למנוע אלא אם כן וכו'.

ז) אשר לחֶבר [הליגה הערבית] - פסוק כללי: [אנו] רואים עצמנו כשייכים למשפחת עמי המזרח ומנוי וגמור להשתבץ בתוכם. מבחינה ארגונית - שתי אפשרויות:

או החבר לא ייקרא ערבי - כי אז ניכנס לתוכו.

או יישאר בשמו - כי אז נתקשר איתו לידידות.

סעיף ו' הכנסתי כנגד ה' שבמסקנות המאירות עיניים. רצוי נוסח טיוטה כאן למען אעיף עין.[29]

9. אשר לביקור מעבר[30] אני מניח שלא הייתה אפשרות לדחותו ליום אחד - אם משום שהתאריך נקבע במסמרות או מדחיפות העניין לרגל מושב פילון (ידידיה)[31] - שאם לא כן היה כדאי להתייעץ לפני מעשה.[32] מסרתי בע״פ ע״י בריאותי לעמוד על תוכנית החילוף.[33] ודאי יהיה ברור שמבחינת גודל השטחים המוחלפים התמורה מהתם להכא היא סמלית גרידא.

10. עפ״י מה חיבר אבודן את ניתוחו? אם רק עפ״י מה שהעלה מתזכיר גאס - ניחא, אבל אם עיין בגוף התוכנית - אַיֵהוּ?[34]

11. האין כל אפשרות ללוטציה לשגר אלינו רץ ביעף, ע״מ שיפלוט ויקלוט, ויחזור? מה בדבר אבודן? אם לא משם הנה וחזור, אזי מפה לשם וחזור!

12. מה פירושכם לגרסה על משלוח איש מהסוכ' הבקי בעניני ערב למגע? האם הכוונה לנסיעת עטרה?[35]

 

הערה:

בשדר אבירן יש נקודה שאיני גורס מעשיותה, והיא הנייטרליזציה. אני מחייב הפרחת הסיסמה כאמצעי לחץ אבל לא כסעיף בתוכנית לביצוע. גם ההסתמכות על הקדושה [המקומות הקדושים] אינה לטעמי באי־כנותה ובפיפיותה.[36]

 

שלום!

ישן

 

הערות:


[1] ב-4/8/1946 יצא אליהו ששון לקהיר לפגישות עם אישים ערבים ונציגים בריטים (ר' מס' 67 סעיף 7). על מסעו זה דיווח ב-9/8/1946 (ר׳ ששון, עמ' 366-364; תעודות א', עמ' 510-508).

[2] תוכנית מוריסון-גריידי.

[3] ר' מס' 55 סעיף 2.

[4] ב-5/8/1946 התקבלה בכנס פריס פה אחד החלטה, כי ״הנה״ס רואה את ההצעות הבריטיות [---] כפי שהודיע עליהן מר מוריסון בבית הנבחרים, כבלתי קבילות לשמש בסיס לדיון״ (ר' מס' 73 הע' 7).

[5] ב-6/8/1946 עמד דובר הסוה״י בפריס על הגורמים לדחיית תמ״ג. עיקרם: 1. התוכנית אינה מציעה עצמאות לא ליהודים ולא לערבים; 2. התוכנית שוללת מהיהודים את ההכרעה על עליית יהודים אפילו במחוז היהודי הקטן; 3. השטח המיועד להיות המחוז היהודי האוטונומי קטן משטח המדינה היהודית שהציעה ועדת פיל; 4. אין בתוכנית שום דבר סופי בתכלית, פרט לקביעה סופית אחת - שלילת זכות היהודים על 85% משטח א״י (ר' ״דבר״ 7/8/1946).

ב-8/8/1946 דן מאמר המערכת של ״הבוקר״ (עורכו היה פרץ ברנשטיין) בהרחבה בהודעת דובר הסוה״י בפריס ובנימוקיו לשלילת תמ״ג. הטענה העיקרית במאמר הייתה כי:

כל ממשלה שתדון על תשובה כזו תצטרך לבוא לידי המסקנה, שעמדת הסוה״י תהיה פחות שלילית בהרבה אם השליטה על מדיניות העלייה ב-15 אחוז של הארץ תינתן ליהודים; ואם ירחיבו את השטח היהודי עד הגבולות של תוכנית פיל ודאי כל ההתנגדות תימס כשלג בפני השמש [---] הממשלה הבריטית הספיקה להכיר את ההנהלה הזאת של הסוכנות על כל 'הקיצונים' שבה ולא נתפלא על כך, שכבר קובעים בסיפוק כי ההנהלה לא דחתה את עצם עקרון החלוקה ושהתוכנית [תמ״ג] עם שינויים מסוימים, אם תוצע, קרוב לוודאי תתקבל [---] הממשלה הבריטית כבר עכשיו הובאה לידי אמונה כי עם תוספת-מה בסמכויות המחוזות, ואולי עם עוד אחוזים אחדים של תוספת בשטח, לא תעמוד הנהלת הסוכנות בסירובה. אכן, מר לנו שהנהגת עניינינו מוסיפה להימצא גם עכשיו בידי אותם האנשים המנהלים אותם זה כשלושים שנה״.

[6] במאמר ראשי ב״טיימס״ מ-7/8/1946 נטען כי הביקורת של הסוה״י ״ראויה לתשומת לב רצינית, אך אינה מצדיקה את דחיית התוכנית [תמ״ג] כבסיס לדיונים נוספים. החלטת הסוה״י התכוונה להשפיע על מדיניות ארה״ב ודבר זה עושה הכנסת שינויים ניכרים בתוכנית לבלתי נמנעת. השאלה העיקרית היא עדיין מידת שיתוף פעולתה היעיל של ארה״ב בתוכנית זו או אחרת, שעליה הסכימו שתי הממשלות. יחסה של בריטניה לתוכנית יכול להיות רק כלגבי ניסיון, ולכן אין לראות כל נזק שיכול לצמוח לעניין היהודי מהשתתפות בשיחות״ (ר׳ ״הצופה״ 8/8/1946).

[7] יופי - ג׳מאל בערבית, והכוונה לג׳מאל אל חוסייני, ממלא מקום נשיא הוועד הערבי העליון שהוקם מחדש ב-1946 (נשיא הוועד, המופתי חאג׳ אמין אל חוסייני, נחשב ע״י הבריטים לפושע מלחמה והיה מנוע מלייצגו). ב-10/8/1946 הודיע לו הנציב העליון אלן קנינגהם כי ממשלת בריטניה עומדת להניח את תמ״ג לפני וש״ע בתור יסוד למו״מ, כי המשלחות יוכלו להציע הצעות נגדיות שיועלו לדיון. הממשלה אינה מבטיחה להגשים את התוכנית מבלי להתחשב בתוצאות הוועידה. הוועד הערבי העליון התבקש להשיב בהקדם חיובית או שלילית להזמנה (ר׳ ״הצופה״, 11/8/1946).

[8] אריה לבבי, איש הממ״ד, נשא דברים באסיפת סניף מפא״י בי-ם.

[9] ישיבה משותפת של נשיאות הוהפ״צ המצומצם ונציגי הסיעות הציוניות התקיימה בי-ם ב-12/8/1946 (״הארץ״, 13/8/1946), דנה בהיערכות לקראת הקונגרס הציוני הכ״ב - מועד ומקום כינוסו והבחירות לקראתו. בישיבה זו נידונה הצעה שלא לכנס את הוהפ״צ הגדול אלא רק את מחצית חבריו בשל הקושי להשיג תוך זמן קצר אשרות כניסה וסידורי אירוח למספר גדול של חברי הוהפ״צ שבחו״ל. הצעה זו נדחתה. על הדיון וההחלטות ב-14/8/1946 (ר׳ ״הארץ״ ו״דבר״, 15/8/1946).

[10] בעקבות שיחת ח״ו בלונדון עם הול ב-2/8/1946 (ר' מס' 72 הע' 1), שיגר אליו הול באותו יום מכתב ובו אמר בין היתר: ״עלי להבהיר את הנקודה שהעליתי בשיחתנו, כי חברי ההנהלה העצורים עתה בא״י, או הצפויים להיעצר בשובם לא״י, לא ייכללו בין נציגי הסוה״י״ (ר׳ תעודות א', עמ' 494-493).

[11] המוצנף - המופתי חאג' אמין אל-חוסייני.

[12] בוועידת סט. ג'יימס, שנערכה בלונדון בפברואר-מרס 1939 לדיון בשאלת א״י, סירבו הבריטים להתיר את השתתפות המופתי בשל חלקו המרכזי בארגון מאורעות 1939-1936, ובהנהגתן. בשנות מל״ע-2 שהה המופתי בגרמניה וסייע לנאצים בתעמולתם הערבית ובפעולותיהם להשמדת יהודי אירופה.

[13] החמרן - בריגדיר סר אילטיד קלייטון (חֵמָר=clay). נראה כי הוא שהעלה את הרעיון להתנות את קביעת הנציגות היהודית לוועידת לונדון בהדדיות (המנהיגים היהודים העצורים כנגד המופתי), אפשר מתוך הערכה שהיהודים יסרבו להדדיות כזאת.

[14] אם הבריטים יסכימו שחברי הנה׳׳ס העצורים או המבוקשים ייכָּללו בנציגות הסוה׳׳י לוש׳׳ע, אפשר שיציעו כאיזון לכלול את המופתי חאג׳ אמין אל-חוסייני בנציגות ערביי א"י לשיחות אלה.

[15] הדייג - לואי פישר. סופר ועיתונאי יהודי אמריקני, שביקר אז בא"י. כאשר בשיחה עם הנציב העליון העלה את שאלת שחרור המנהיגים העצורים, אמר הנציב כי "יש לראות את תגובת הצד השני. האם היו מסכימים היהודים לשחרור המופתי?" (ר׳ שרת/מאסר, עמ׳ 153).

[16] דוח ששון (ר' הע' 1 לעיל).

[17] השישה שאיתם שוחח ששון בקהיר, לפי דיווחו, היו: א. עלי מאהר - ראש ממשלת מצרים לשעבר; ב. בריגדיר סר אילטיד קלייטון; ג. עבד אל-רחמן עזאם - מזכיר הליגה הערבית; ד. איסמאעיל צידקי - ראש ממשלת מצרים; ה. חסן ריפעת - סגן שר הפנים המצרי; ו. לוטפי אל-סייד - שר החוץ המצרי.

[18] קלייטון עקב אחרי שיחות ששון עם ראשי ממשלת מצרים בעניין חלוקת א״י ופעל להכשילן.

[19] א' - עלי מאהר.

[20] במכתבו מ-9/8/1946 כתב ששון, כי איסמאעיל צידקי ביקש שיוגש לו תזכיר קצר שיכיל את ההסברים והפרטים על: ״א) עד היכן אנו מוכנים ללכת בוויתורים שלנו. על מדינה יהודית בכל א״י - אין מה לדבר, אך על חלוקה, על מדינה דו-לאומית, על מדינה פדרלית - כן וכן. ב) מהי מידת העזרה שביכולתנו לתת לו באנגליה ובאמריקה להצלחת המו"מ האנגלו-מצרי. ג) מהי מידת העזרה הכלכלית שביכולתנו לתת לעולם הערבי".

[21] ראש ממשלת מצרים ביקש שהתזכיר יוגש לו לפני התכנסות ועידת שרי החוץ הערבים באלכסנדריה, שנועדה ל-12/8/1946 (ר' התזכיר במס' 98).

[22] ר' תוכנית ב״ג לחלוקת א״י ל״יהודה״ ו״עבדאלליה״ במס' 73 הע' 1.

[23] באותה תוכנית הציע ב"ג חילופי שטחים בין "יהודה" ל"עבדאלליה" (שם).

[24] נראה, שמדובר במפה ובמספרים על האוכלוסייה של שתי המדינות במקרה של חלוקת א״י, שהכין הורוביץ בעת שנִמנה עם צוות הסוה״י שהציג את העמדה היהודית לפני וא״א בישיבתה בז'נבה (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ' 84).

[25] ישמעאל הצדיק - איסמאעיל צידקי.

[26] פתרון בעיית א״י ע״י תמיכת מצרים בחלוקת הארץ וסיוע למימוש תביעתה לפינוי הכוחות הבריטים ממצרים - המכשול העיקרי שמנע הסכם בריטי-מצרי - ע״י הבטחת בסיסים חלופיים לבריטים במדינה היהודית העתידית.

[27] נוסח הסוציאליזם הדמוקרטי האנגלי ולא זה הבולשביקי (רוסית: בולשוי=גדול) בבריה״מ.

[28] מדיניות בריטניה בהנהגת מפלגת ה״לייבור״, מגבירה את הייאוש   בקרב תנועת הפועלים הא״יית ועלולה להגדיל בתוכה את כוח המשיכה וההשפעה של השמאל המרקסיסטי אוהד בריה״מ.

[29] טיוטה זו הכין הורוביץ (ר׳ מס׳ 86 סעיף 1).

[30] במכתב ז״ש אל מ״ש 11/8/1946 נמסר כי ששון הוזמן ע״י האמיר עבדאללה ״שמעבר לנהר״ לבוא אליו בדחיפות ביום המחרת (ר' דוח על השיחה אצל ששון, עמ' 370-367).

[31] מושב פילון - מושב שרי החוץ הערבים באלכסנדריה, עירו של פילון (ידידיה) האלכסנדרוני.

[32] תשובת ז״ש 13/8/1946: ״הפגישה נקבעה במסמרות ביום ובשעה לכן גם לא התיר התייעצות״.

[33] ר' הע' 23 לעיל.

[34] הכוונה כנראה למסמך שהכין הורוביץ ובו ניתח את אפשרויות הפיתוח וההתיישבות בנגב, האזור שתמ״ג לא כַללה בתחומי הקנטון היהודי ואילו מ״ש וחבריו סברו שאם יימסר ליהודים יווצר בסיס חיובי לשיחות עם מה״מ על תוכנית זו. תשובת ז״ש 13/8/1946: ״אבודן ניסח ניתוחו על יסוד גאס. גוף התוכנית לא נתקבל למרות בקשות״ (על תזכיר גאס ר' מס' 70 הע' 17).

[35] ז"ש השיב ב-13/8/1946 כי בעצמו לא הבין והבריק בקשה לפשר. העניין מתחוור מדברי ששון במכתבו 15/8/1946 (ללא נמען): "בהיותי בגושן נסיתי לברר גם אם אפשר לשלוח איש שילווה את המשלחות [הערביות לוש׳׳ע בלונדון] ויעמוד בקשר עם נתנאל. ידידנו חביב הסכים לכך. השליחות תעלה לנו בכמה מאות לירות, אך תעמיד את נתנאל ואנשיו על כל הדברים - הדיונים [הפנימיים], הנטיות וההחלטות" (אצ"מ S 25/3959; ששון, עמ' 366-364). חביב - כנראה לוטפי אל-סייד, שר החוץ המצרי (עפ"י השורש "לטיף" בערבית).

[36] בתוכניתו להקמת שתי מדינות - "יהודה" ו"עבדאלליה" (ר' הע' 22-23 לעיל) הציע ב׳׳ג כי "שתי המדינות בשטח המנדט לא יחזיקו שום צבא, אלא מיליציה בלבד, לשם שמירת הביטחון הפנימי, מכיוון שביטחונן החיצוני מובטח כארץ נייטרלית ע"י כל האומות המאוחדות, וכן כי "המקומות הקדושים של הנוצרים יימסרו לפיקוחם של נציגי שלוש הדתות הנוצריות: קתולים, פרוטסטנטים ויוונים-אורתודוקסים" (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ' 82-81). "בפיפיותה" - בהיותה עלולה לשרת גם את הצד שכנגד (מלשון "חרב פיפיות").

 

העתקת קישור