73. אל: זאב שרף ואריה אשל, ירושלים - 6/8/1946
שם הספר  ירחים בעמק איילון
שם הפרק  73. אל: זאב שרף ואריה אשל, ירושלים - 6/8/1946

73

אל: זאב שרף ואריה אשל, ירושלים

א-ן, 6/8/1946

לדתן שלומות,

 

1. היום - אמתחת גדושה, אך סיכומה אינו מרנין. לדידנו המסקנה: [מעצר] לאורך ימים. אך זהו חשבון קטן. העיקר הוא שחזות החשבון הגדול קודרת מאוד וכנגד זה אין תשועה בתוכנית אבירן, עם כל היותה נאה כשלעצמה.[1] הבה ונתאזר.

2. הכרחי לפתור בעיית הדרכת העיתונות.[2] אין אתי עצה כרגע. א״ב [אפרים ברוידא] כבד ולא יתקבל. גרשון צבי[3] יצלח כלפי חוץ. היש לך הצעות?

3. כרגע חשוב לחזק את חזית הסירוב לתוכנית כבסיס, לאחר שכך הוכרע.[4] הן גם מזה יעשו קרניים לנגח. אחד האמצעים - לגלות יותר מתוכן התוכנית ואופן התהוותה.[5] כתב-גס מכיל בזה לא מעט. יש לערוך סיכום על פיו ולמסור אישית לפ״פ, ד'[בר], הב׳[וקר] והצ'[ופה], אולי גם למ'[שמר] אך בשום פנים לא לשל מ״מ [משה מדזיני ״הארץ״], לא רק משום שהוא פוטרנו מכל חובה כלפיו, אלא במזיד כדי להבאישו בעיני קוראיו ולתתו מחַפֶּה וּמַשְלֶה. לא רק מותר אלא מצווה לפגוע בו מתחת לטבור. כוונתי בסעיף זה להביא לפרסום את הרקע העובדתי של המסקנות שעליו מושתת הניתוח של גאס, ולא את הניתוח עצמו. בו יש להיזהר ולנהוג כמו שכבר הוריתי.[6]

4. לגופו של עניין הדחייה - לשם התמצאות חשוב היה לדעת אם פֶּה אחד או ברוב[7] וכן מי ומי ומה היו ההצעות האחרות.[8] אם רק אפשר.

5. נראה שירושלים מלאה סיפורים [על פיצוץ מלון ״המלך דוד״], כאילו מפי עדי ראייה ואנשים ממקום המעשה, על ההתעלמות מאזהרה, על פקודות לא לצאת, על סגירת דלתות וכו' וכו' (שתי אחיות שאחת נהרגה ואחת ניצלה רק משום שלא צייתה וקפצה דרך החלון; שאו להמבורגר [מנהל המלון]: ״לא אקבל פקודות מיהודים״; ועוד).[9] חשוב לרכז חומר זה ולהביאו לפרסום מע״ל.

6. יש לחתור בכל הדרכים ההוגנות לעורר שאלת שני הזקנים.[10]

7. שוב לשאלת אבויריב. בהיות כל הקהל הקדוש [ביקור בני המשפחות] כאן הבינותי מאחד מאנשי ג״ח [גבעת חיים] (בא במיוחד לדבר איתי - אני מניח שלא בידיעת ב״א) כי מאוד רצויה לו שליחות לחו״ל, כדי להיפטר לתקופה מסוימת מצרת מעצרים הולכים וחוזרים, לאחר כל הפורענויות שנפלו בחלקו. ביקשתיך אז לברר דעת אבירן בדבר אמריקה. אנא, חזור ושאל, גם זהו צעד למנוע כניסתו לשליש.[11]

8. התוכל לסדר משלוח קבוע של נוסחי הקול?[12]

מוטב היה למ״ס לא להוציא הגה.[13]

*

לאחימן

1. מודיעים לי מהבית כי 165 בוגרי מחזור ל״ד של גמנסייתי ״הרצליה״ רשמוני בספר הזהב [של הקק״ל]. יש לפרסם זאת.[14]

2. ביחס לזעירא חשוב להדגיש כי הוא ככינויו זה, עובד קטן, חסר כל חשיבות ציבורית, וכי מעצרו עורר צחוק בקרב יודעי כל דבר.

ישן

 

הערות:


[1] תוכנית ב״ג לפתרון בעיית א״י על בסיס הסכם יהודי-ערבי שיושג להקמת שתי מדינות עצמאיות - ״יהודה״ ו״עבדאלליה״ - בשטחן של א״י ועבה״י (הובאה במכתב 17/7/1946 אל שופט בית המשפט העליון בארה״ב פליקס פרנקפוטר). ״עבדאלליה״ תקבל שטח רצוף, נושב כולו ערבים, במרכז א״י המערבית, ויהודה תקבל בתמורה שטחים לא נושבים בעבה״י, בעמק הירדן ובסביבות ים המלח. כל אחת משתי המדינות תקבע לעצמה את חוקי העלייה וההתיישבות ושתיהן יהיו מפורזות בערבות או״ם. שתיהן יוכלו לנהל במשותף, מתוך הסכם הדדי, עניינים כלכליים. ב״ג העלה תוכנית זו לקראת כנס פריס והיא כללה גם סעיף שקבע כי היהודים ינהלו דיון עם ממשלת בריטניה רק על יסוד נציגות של אומה עצמאית. ע״י ״חיבור הצד המזרחי אל הצד המערבי של א״י ניתן ליהודים ולערבים כאחד לסַפק במלואם את שאיפותיהם הלאומיות ואת צורכיהם. ע״י תיקון הגבולות בין יהודה לעבדאלליה, הממלכה המגוחכת הנוכחית של עבה״י תוכל לקבל את השטח הגדול המפותח יחסית והמאוכלס בצפיפות של ג׳נין, שכם ורמאללה, הכולל 600,000 או 700,000 ערבים״ (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ׳ 85-75).

[2] ב-6/8/1946 השיב אשל: ״אביתר נפגש מדי יום ביומו בשעה קבועה עם הזאבים [עיתונאים]. הצגתו היא מחושבת ומעוררת אמון, כאילו חופשית לגמרי, אולם לא מפליט מילה מיותרת. באים תמיד״.

[3] גרשון הירש (גרשון אבנר; להלן: גרשון אבנר), שחזר מלימודים ושהות ממושכת באנגליה, צורף לסגל הממ״ד.

[4] החלטת כנס פריס לא להשתתף בשיחות לונדון על בסיס תמ״ג (ר׳ מס׳ 72 הע׳ 1).

[5] לפרסם כי תמ״ג גובשה במשרד המושבות בהשראת רה״מ עיראק לשעבר נורי סעיד ובשיתוף עמו (ר, אביזוהר/לקראת, עמ׳ 100, 112, 115; טבת ד, עמ׳ 800-798).

[6] ר׳ מס׳ 72 סעיף 5.

[7] דחיית תמ״ג בכנס פריס. ב״דבר״ 6/8/1946, נמסר מפריס שהנהלת הסוה״י פרסמה לאחר ישיבתה הראשונה הצהרה כי היא ״רואה את ההצעות הבריטיות המיוסדות על דוח ועדת 6 המומחים, שנמסרו בבית הנבחרים הבריטי ע״י הרברט מוריסון, כהצעות שאין לקבלן כיסוד למו״מ״. ההחלטה התקבלה פה אחד (ר׳ אביזוהר/לקראת, עמ׳ 119).

 [8]הצעה אחרת הייתה של א״ק, לפיה ראוי להיענות להזמנת הבריטים להשתתף בוש״ע, אולם להודיע במהלכה כי תמ״ג לא תוכל לשמש בסיס למו״מ (ר׳ שם, עמ׳ 116 הע׳ 15). ב-11/8/1946 דיווח ז״ש כי פריס ״מספרת על בירור הקו (נמשך שלושה ימים). סוכם ברוב (גם של [נציגי] הארץ ומע״ל) להמשיך עם הפוגה [במאבק המזוין]״.

[9] בעניין זה השיב אשל, 9/8/1946: ״הסיפורים על האזהרה לפני הזוועה - אין ספק שניתנה, אולם למי שהגיעה לא הוחוור. מנהל הבניין ידע והתרוצץ כדי להודיע. את אנשי אגפו הציל, גם כמה ממומדים [לובשי מדים] הציל [---] מעורפלת הנקודה אם אותו האיש שממלא אצלם את מקום שלמה [מזכיר הממשלה ג׳ון שוֹ בדומה לשלמה אייזנברג מזכיר סוה״י] קיבל הודעה״. לתיאור מקיף של סוגיית האזהרות ר׳ בגין/המרד עמ׳ 303; קלארק, עמ׳ 196-163.

[10] ב-13/8/1946 כתב ז״ש למ״ש כי בשיחתו עם קול׳ אישם העלה את עניין מעצר רמז וגרינבוים שאין נגדם דבר בסה״ל 1946, ושאינם מהממ״ד וכו׳. הלה השיב כי ״לא הכל שבידיהם [של הבריטים] הוכנס בפתשגן ויש בהחלט סיבות מספיקות עבור [מעצר] הזקנים, והוסיף בבת צחוק: הנה לא כולם שבפתשגן נלקחו״.

[11] הצטרפות בן-אהרון ל״תנועה לאחדות העבודה״.

[12] תמלילי שידורי ״קול ישראל״.

[13] לאחר שיצא סנה מהארץ והגיע לפריס, הופיע שם לפני עיתונאים ב-4/8/1946 ואמר כי בא כדי להשתתף בישיבת הנהלת הסוה״י, לא ידע שהבריטים מחפשים אחריו, לא הסתתר בא״י ויצא ממנה ללא קושי. עוד אמר, כי אם הנהלת הסוה״י תביע רצונה שישוב לא״י, יעשה זאת מייד, הכחיש כל קשר עם ה״הגנה״ ועם ארגוני ״הפורשים״ והוסיף שהוא מתנגד לפעילות טרוריסטית כמכשיר של המדיניות היהודית בא״י (ר׳ ״הארץ״ ו״דבר״ 6/8/1946).

[14] ר׳ שרת/מאסר, עמ' 124-123. הפרסום בא ב-11/8/1946 (ר' שם עמ' 165).

 

העתקת קישור