נספח - ביבליוגרפיה
שם הספר  פולמוס השילומים
שם הפרק  נספח - ביבליוגרפיה


 

 

ביבליוגרפיה

 

 

פרוטוקולים ותעודות:

- דברי הכנסת, כרכים 13-8, 32.

- הסוכנות היהודית: ישיבות ההנהלה, 1950, אצ״מ.

- ועדת חוץ וביטחון: הכנסת, ישיבות 1952-1951, גנזך המדינה.

- ממשלת ישראל: ישיבות 1953-1949, גנזך המדינה.

- מפלגת פועלי א״י: ישיבות מוסדות 1952-1951, ארכיון מפלגת העבודה; מכון לבון.

- תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל (תלחמ״י), כרכים: 5 (1950), 7 (1952) (עורך יהושע פרוינדליך), ירושלים תשמ״ח, תשנ״ב; כרכים 6 (1951), 8 (1953) (עורכת: ימימה רוזנטל) ירושלים, תשנ״א, תשנ״ו.

 

מאמרים וספרים:

- אורבך, י׳. ״החלטות מדיניות חוץ ושינוי עמדות: ישראל-גרמניה 1965-1950״, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית ירושלים, 1981.

- בן-אלישר, אליהו. ״המחנה הלאומי והחלטת הממשלה על נסיעת הנשיא לגרמניה״, האומה 85, שנה כ״ד, חוברת ד׳, 1987.

- בראלי, אבי. ״בין מרות לשיתוף: המאבק על דרך המיסוד הפוליטי במפא״י, 1948-1953״, עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל-אביב, תשס״א.

- ברזל, נעימה. ״הכבוד, השנאה והזיכרון בדיונים בשאלת הפיצויים מגרמניה בשנות החמישים״, קובץ יד ושם, כד (תשנ״ה).

-  ״ישראל וגרמניה, 1956-1945: התפתחות יחס החברה והמדינה בישראל לגרמניה בעקבות השואה״, עבודת דוקטור, אוניברסיטת חיפה.

- ״עמדות במפ״ם כלפי מזרח-גרמניה על רקע השואה״, דפים לחקר תקופת השואה, יא (תשנ״ד).

- גולדמן, נחום. זיכרונות, וויידנפלד וניקולסון, ירושלים 1972.

- גלבר יואב, תולדות ההתנדבות, כרך ב, ירושלים תשמ״א.

- דיין, אריה. ״הפיוס הגדול״, מוסף ״הארץ״, 7.9.1990.

- הורוביץ, דוד. בשליחות מדינה נולדת, תל-אביב 1951.

- חיים במוקד, מסדה, תל-אביב 1975.

- הכהן, דבורה. עולים בסערה - העלייה הגדולה וקליטתה בישראל, 1953-1948, ירושלים תשנ״ד.

- ויץ, יחיעם. ״הדרך ל׳גרמניה האחרת׳ - דוד בן-גוריון ויחסו לגרמניה, 1960-1952״, אצל: אניטה שפירא (עורכת), עצמאות: 50 השנים הראשונות, ירושלים תשנ״ח, עמ׳ 266-245.

- ״הדרך לוואסנר: כיצד אושרה ההחלטה על משא ומתן ישיר בין ישראל לגרמניה״, קובץ יד ושם, כח (תש״ס).

- ״המהפך שלא היה״, פנים 9 (אביב 1999).

-  ״נתן אלתרמן וגרמניה - עמדתו כלפי המגעים עמה על רקע יחסיו עם משה שרת״, ישראל 5, 2004.

-  ״קשרי ישראל עם גרמניה בתנועת חרות, 1967-1951״, ציון סז, תשס״ב.

-  ״תנועת החרות נגד השילומים מגרמניה״ אצל: ע׳ אופיר (עורך), ״חמישים לארבעים ושמונה״: גיליון מיוחד של תיאוריה, וביקורת, ירושלים 1999/

- טייטלבאום, ראול. הפיתרון הביולוגי - פרקים בתולדות הפיצויים האישיים לניצולי השואה (עומד להופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד).

- טישלר, יצחק; גינור, פני. השילומים והשפעתם על המשק הישראלי, בנק ישראל, 1965.

- מרוז, יוחנן. האם היה זה לשווא? שגריר ישראל בגרמניה מסכם, 1988, עמ׳ 53-52.

- פרוינדליך, יהושע. ר׳ תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל.

- רוזנטל, ימימה. ר׳ תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל.

- רימר, יהודה. פרץ נפתלי: סוציאל-דמוקרט בשני עולמות, ירושלים תשנ״ו.

- שגב, תום. המיליון השביעי: הישראלים והשואה, ירושלים 1991.

- שנער, פנחס. בעול כורח ורגשות, שוקן, ירושלים תשכ״ז.

- שפיר, שלמה. יד מושטת, תל-אביב תשמ״ז.

- שפירא, אניטה (עורכת), עצמאות: 50 השנים הראשונות, ירושלים תשנ״ח.

- שרת, משה. יומן אישי ה, תל-אביב 1978.

 

*

 

- Adenauer, Konrad, Errinerungen 1945-1953, , Stuttgart 1965; Errinerungen 1953-1955, Stuttgart 1966.

- Alroi-Arloser, G., “Checkpoint, Alladin, Magicsoftware und Andere”, Das Parlament, vol. 55 No. 15 (11.4.2005).

- Y. Auerbcach, “Ben Gurion and the Reparations from Germany” in Ronald W. Zweig (ed.), David Ben Gurion: Politics and Leadership in Israel, London & Jerusalem 1991.

- Balbakins, N., West German Reparations to Israel, New Brunswick, Rutgers University Press 1971.


- Ben-Nathan, A., and N. Hansen (eds.) Israel und Deutchland - Dorniger Weg zur Partnerschaft, Koln, Bolun 2005.

- Bialer, Uri, “Top Hat, Tuxedo and Cannons: Israeli Foreign Policy From 1948 to 1956 as a field to study”, Israel Studies, 7, 1 (2001).

- Dressler, R., “Das Beziehungswunder” in Ben-Nathan und Hansen, 252-265.

 “Gesicherte Existenz Israels: Teil Deutcher Staatsrason”, Aus Politic und Zeitgeschichte, 15 (4, 2005) 3-8.

- Gardner-Feldman, L., The Special Relationship Between West Germany and Israel, Boston, Allen and Unwin, 1984.

- Gross, N.T., “The Economy Regime during the first Decade” in S.I. Troen & Lucas (eds.), Israel: The First Decade of Independence, New York 1995.

- Hansen, N., Aus dem Schatten der Katasrophe: Die Deutsch-Israelische Beziehungen in der Ara Konrad Adenauer und David Ben-Gurion, Dusseldorf 2002.

- Jelinek, Y.A. (ed), Zwischen Moral und Real Politik, Tel-Aviv 1997.

- “Like an Oasis in the Desert: The Israel Consulate in Munich, 1948-1953”, Studies in Zionizm, 9, 1 (Spring 1988).

- Deutschland und Israel 1945-19565 - Ein Neurotisches Verhaltnis, Munchen, Oldenburg 2004.

- Nassauer, O., “Die Goldene Hochzeit der Waffenschmieden - 50 Jahre Deutsch- Israelische Rustungskooperation”, Das Parlament, 55 No. 15 (11.5.2005).

- Osgood, R.E., Ideals and Self-Interest in America’s Foreign Relations, Chicago University Press 1953.

- Sagi, Nana, German Reparations: The History of Negotiations, Jerusalem 1980.

- Sheffer, Gabriel, Moshe Sharett: Biography of a Political Moderate, Oxford University Press 1996.

- Spiro, S., “Fur Israels Sicherheit paktieren wir sogar mit dem Teufwl”, Das Parlament, 55 NO. 15 (11.4.2005).

- Turner, H.A., The Two Germanies since 1945, New Haven & London 1987.

- Vogel, Rolf (ed.), The German Path to Israel, A Documentation With a Forward by Konrad Adenauer, Oswald Wolf, London 1967.

- Zweig, Ronald W., German Reparations and the Jewish World: A History of Claims Conference, Boulder & London 1987.

 

העתקת קישור