מונחים לועזיים
שם הספר  נתראה ואולי לא
שם הפרק  מונחים לועזיים

 

מונחים לועזיים

 

אַלַי - חטיבה                                                                 מוּעַמַלה -  פעולה, מטלה

אֶרְזַק – משכורת                                                           מֶנְזיל - אגף תחבורה

בוּלוּק – פלוגה                                                              מַעַש - משכורת

בַלַדִיֶה – עירייה                                                             מוּפֶתיש - מפקח, קצין מודיעין

בַשי-בוּזוּק - כינוי גנאי לאזרח                                         מֶרְכֶז קוּמַנְדַנְליק - מפקדה ראשית

וַזַרַה - משרד ממשלה                                                    נַמְזֶד - פרח קצונה; מועמד קצונה

וֶכיל - ממלא מקום, סגן                                                  נַפוּס - תעודת אזרח עותמאני

וַלי - מושל מחוז                                                            נֶפֶר/נַפַר - טוראי, אדם יחיד

וַסיקה - תעודת שחרור מגיוס לעבודת כפייה                   סַרַאיה - בית הממשל

זַבֶט - קצין                                                                    פירְקָה - דיוויזיה

חידְמֶה מָקְצוּרה - שירות מקוצר                                     קוּמנדן - מפקד

חוּוָלֶה - העברה                                                            קוּמנדנליק -מפקדה

טַבוּר - גדוד                                                                  קישְלֶה - קסרקטין

טַבוּר עמליה - גדודי עבודה                                           קַרַוַונַה - תבשיל קטניות, מאכל קבע בצבא

יוּזְבַשִי - סרן                                                                  תַעַיִין - קצובת מזון

מוּלַזֶם - סגן                                                                  תַעַלימְגיאה - בי"ס לאימוני קצינים

 

העתקת קישור