דוח מבקר המדינה בנושא ההנצחה של נשיאים וראשי ממשלה
מס' מאמר
46
הערות
פורסם במקו , חדשות 2 08/05/13 16:00

 

תמצית הדוח

בין אפריל 2012 וינואר 2013 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בנושא ההנצחה של נשיאים וראשי ממשלה על ידי המדינה. הבדיקה נעשתה במשרד ראש הממשלה (משרד רה״ם), ובירורי השלמה נעשו בגופים היציגים, באגף התקציבים שבמשרד האוצר, במשרד התרבות והספורט, במשרד החינוך, בגנזך המדינה, במרכז ההסברה ובמינהל מקרקעי ישראל (ממ״י). ממצאים הנוגעים לנושא הנצחת ראשי המדינה הובאו גם בדוחות קודמים של מבקר המדינה. דוח זה מתמקד בפעולות ההנצחה של הממשלה והגופים היציגים בהתאם לעקרונות שנקבעו לפי חוק ההנצחה.

עיקרי הממצאים חוק ההנצחה

מאז נחקק חוק ההנצחה ב-1986 לא הותקנו מכוחו תקנות לביצועו, והמועצה להנצחה לא קבעה את נוהל דיוניה. כמו כן, המועצה להנצחה לא מילאה את תפקידיה המרכזיים שנקבעו בחוק: היא לא הציגה לממשלה תכנית הנצחה למי מראשי המדינה, וממילא לא פיקחה על ביצוע תכניות ולא דיווחה לממשלה על ממצאיה.

החלטת הממשלה בעניין עקרונות ההנצחה

בעקבות חוק ההנצחה אישרה הממשלה ב-1988 עקרונות להנצחת זכרם של ראשי המדינה כפי שהמליצה המועצה להנצחה (החלטת הממשלה 1505). מיום שאושרו עקרונות אלה חלו תמורות יסודיות בתרבות, בטכנולוגיה ובחינוך, אך המועצה להנצחה - שאמורה להוביל את התחום - לא המליצה לממשלה להתאים את עקרונות ההנצחה לשינויי הזמן.

בהחלטת הממשלה 1505 נקבע כי כשיקום מבנה חדש לגנזך המדינה, תוצב בו תצוגה שתנציח את פועלם ואת מעשיהם של כל ראשי המדינה שהלכו לעולמם. לגנזך המדינה טרם הוקם מבנה חדש, והמועצה להנצחה לא המליצה לממשלה על חלופה הולמת למיקום תצוגת ההנצחה.

עוד נקבע בהחלטת הממשלה 1505 כי משרד החינוך ״ייזום פעולות להעלאת זכרם של האישים [ראשי המדינה] בבתי-הספר ובמוסדות החינוך״. בשנות הלימודים התשע״א (2011-2010) והתשע״ב (2012-2011) יזמה המועצה להנצחה בשיתוף משרד החינוך מיזם לתלמידי כיתות ה-ט שכותרתו ״ממנהיגי העבר לדור העתיד״. ואולם, המיזם הופעל רק בכ-7% מבתי הספר הממלכתיים, והוחלט שלא לקיימו בשנת הלימודים התשע״ג (2013-2012).

 

חקיקה

בהחלטת הממשלה 1505 נקבע כי המדינה לא תיזום ולא תשתתף בהקמה של גופי הנצחה לזכרם של ראשי המדינה נוסף על גופי ההנצחה הקיימים ב-1988 ולא ת

העתקת קישור