דוח מבקר המדינה בנושא ההנצחה של נשיאים וראשי ממשלה
מס' מאמר
46
הערות
פורסם במקו , חדשות 2 08/05/13 16:00

 

תמצית הדוח

בין אפריל 2012 וינואר 2013 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בנושא ההנצחה של נשיאים וראשי ממשלה על ידי המדינה. הבדיקה נעשתה במשרד ראש הממשלה (משרד רה״ם), ובירורי השלמה נעשו בגופים היציגים, באגף התקציבים שבמשרד האוצר, במשרד התרבות והספורט, במשרד החינוך, בגנזך המדינה, במרכז ההסברה ובמינהל מקרקעי ישראל (ממ״י). ממצאים הנוגעים לנושא הנצחת ראשי המדינה הובאו גם בדוחות קודמים של מבקר המדינה. דוח זה מתמקד בפעולות ההנצחה של הממשלה והגופים היציגים בהתאם לעקרונות שנקבעו לפי חוק ההנצחה.

עיקרי הממצאים חוק ההנצחה

מאז נחקק חוק ההנצחה ב-1986 לא הותקנו מכוחו תקנות לביצועו, והמועצה להנצחה לא קבעה את נוהל דיוניה. כמו כן, המועצה להנצחה לא מילאה את תפקידיה המרכזיים שנקבעו בחוק: היא לא הציגה לממשלה תכנית הנצחה למי מראשי המדינה, וממילא לא פיקחה על ביצוע תכניות ולא דיווחה לממשלה על ממצאיה.

החלטת הממשלה בעניין עקרונות ההנצחה

בעקבות חוק ההנצחה אישרה הממשלה ב-1988 עקרונות להנצחת זכרם של ראשי המדינה כפי שהמליצה המועצה להנצחה (החלטת הממשלה 1505). מיום שאושרו עקרונות אלה חלו תמורות יסודיות בתרבות, בטכנולוגיה ובחינוך, אך המועצה להנצחה - שאמורה להוביל את התחום - לא המליצה לממשלה להתאים את עקרונות ההנצחה לשינויי הזמן.

בהחלטת הממשלה 1505 נקבע כי כשיקום מבנה חדש לגנזך המדינה, תוצב בו תצוגה שתנציח את פועלם ואת מעשיהם של כל ראשי המדינה שהלכו לעולמם. לגנזך המדינה טרם הוקם מבנה חדש, והמועצה להנצחה לא המליצה לממשלה על חלופה הולמת למיקום תצוגת ההנצחה.

עוד נקבע בהחלטת הממשלה 1505 כי משרד החינוך ״ייזום פעולות להעלאת זכרם של האישים [ראשי המדינה] בבתי-הספר ובמוסדות החינוך״. בשנות הלימודים התשע״א (2011-2010) והתשע״ב (2012-2011) יזמה המועצה להנצחה בשיתוף משרד החינוך מיזם לתלמידי כיתות ה-ט שכותרתו ״ממנהיגי העבר לדור העתיד״. ואולם, המיזם הופעל רק בכ-7% מבתי הספר הממלכתיים, והוחלט שלא לקיימו בשנת הלימודים התשע״ג (2013-2012).

 

חקיקה

בהחלטת הממשלה 1505 נקבע כי המדינה לא תיזום ולא תשתתף בהקמה של גופי הנצחה לזכרם של ראשי המדינה נוסף על גופי ההנצחה הקיימים ב-1988 ולא תשתתף בהקמתם של גופים כאלה. בחלוף הזמן התברר שחוק ההנצחה אינו נותן מענה מלא לצורכי ההנצחה, ומשנת 1997 ועד מועד סיום הביקורת נחקקו שלושה חוקי הנצחה מיוחדים, ומכוחם הוקמו תאגידי הנצחה חדשים בתקצוב המדינה.

תאגידי ההנצחה (מרכז רבין, מרכז בגין, מכון בן-גוריון, בית בן-גוריון,יד יצחק בן-צבי, מרכז זלמן שז"ר)

החוקים להנצחת ראשי מדינה מסוימים התקבלו על פי רוב ביוזמת עמותות שמטרתן להנציח אישים אלה, ומכוח החוקים הוקמו גם תאגידי הנצחה. חלוקת האחריות והסמכות בין רוב תאגידי ההנצחה  ובין העמותות הקשורות אליהם אינה מוסדרת בהסכמים רשמיים.

 

עמותות ההנצחה (יד לוי אשכול, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, יד חיים וייצמן, יד חיים הרצוג, העמותה למורשת משה שרת)

משרדי ממשלה תומכים בפעילותו של עמותות ההנצחה על פי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985. למרות שמשרד רה״ם פועל על מנת לפשט ולייעל את תהליך קבלת התמיכות, בבדיקה נמצא שכספי התמיכות ממשרד רה״ם הועברו לעמותות כעבור שנה ויותר ממועד ביצוע הפעילות שלשמה התבקשה התמיכה. העיכוב הניכר מקשה על העמותות לתכנן ולממן את פעילותו השוטפת ופוגע ביכולתו לממש את ייעודו.

 

אי-שוויון בהנצחה

כמה מראשי המדינה המנוחים זכו למרכזי הנצחה גדולים, ואילו אחרים מונצחים על ידי עמותות דלות אמצעים. הפער ביו התאגידים לעמותות ניכר בכמה היבטים: ראשית, בשנים 2011-2007 היה תקצוב התאגידים למעלה מפי 20 מתקציב התמיכה בעמותות; שנית, לרשות תאגידי ההנצחה העמידה המדינה מבנים קיימים או מקרקעין להקמת מבנים חדשים, ואילו רוב העמותות הפעילות שוכרות משרדים בתשלום; לבסוף, תאגידי ההנצחה פטורים על פי חוק מכל תשלום לרשות המקומית, אך עמותות ההנצחה אינו פטורות ממסים אלו.

 

סיכום והמלצות

מדינת ישראל מחויבת לפעול להנצחת ראשיה שתרמו לכינונה ולבניינה, וכך לשמר את עברה ולהנחיל את מורשת העם והמדינה לדורות הבאים. חוק ההנצחה אמור להניח את הבסיס לפעולות בתחום זה.

לנוכח הממצאים ראוי שהממשלה תבחן אם חוק ההנצחה נותן מענה מלא ומקיף לצורכי ההנצחה. כמו כן, ראוי שהמועצה להנצחה תפעל לעדכון עקרונות ההנצחה באישור הממשלה ותתאים אותם לשינויים התרבותיים והטכנולוגיים שחלו במרוצת השנים.

ממצאיו של דוח זה מלמדים שרק מקצת ראשי המדינה המנוחים זכו להנצחה של ממש, ואילו הנצחתם של אחרים מועטה, מוגבלת או אף אינה קיימת. לדעת משרד מבקר המדינה, אין זה ראוי שהנצחתם של ראשי מדינה תהיה מותנית ביכולתם של מוקירי זכרם להביא לחקיקת חוק ייעודי ולזכות במשאבים. לפיכך על הממשלה לקבוע מדיניות שתבטיח הנצחה ראויה וממשית לכל ראשיה שהלכו לעולמם.

 

 

העתקת קישור