PIC
0123
Envelope
8
pic num in envelope
14
שם תמונה
המחלקה המדינית של הסוכנות
משתתפים
ביקור בעין סיניה בראשית שנות הארבעיםמימין:צפורה שרת, באמצע משה שרת, מאחוריו מזכירתו רגינה מדזיני לימינו:עבו עודה נאמן המשפחה בימי התידבותה בכפר, עומדים משמאל: רבקה ודב הוז, כורע מימין דוד בקס נהגו האבוב של משה שרת בשנותיו במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית
הערות
בקור בעין סיניה
תאריך תמונה
1/1/1940
Copy Shortcut