PIC
1234
מעטפה
20
מספר תמונה במעטפה
22
שם תמונה
פקודת יום
משתתפים
גנרל ברקר המפקד הבריטי בא"י
נדפס ב:
מאסר עם נייר ועפרון עמ' 115
נתקבל מאת
אצ"ג
הערות
בעקבות פיצוץ באניה הבריטית רויאל אמפייר ע"י הפלי"ם בליל 21/8/1946
שנה
1946
תאריך תמונה
5/8/1946
העתקת קישור