PIC
1114
מעטפה
12
מספר תמונה במעטפה
71
שם תמונה
ישיבה בכנסת הישנה בבית פרומין
משתתפים
י. בורג/ דוד בן-גוריון/ משה שרת/ זלמן ארן/ מ.ח. שפירא/ שורה שנייה:1-/ 2י. אולשן שופט ביה"מ העליון/ י.ל. הרצוג/ י.ניסים רבנים ראשיים
מקום
ירושלים
נתקבל מאת
לעמ
שנה
1955
תאריך תמונה
15/8/1955
העתקת קישור