הוועדה מגישה תזכיר
מזהה  131
שם הספר  9999999999 בשליחות נידונים למוות
מספר פרק  64
שם הפרק  הוועדה מגישה תזכיר

 


הוועדה מגישה תזכיר

 

לרגל מאסרו של קאסטנר, הייתה שוב צפויה סכנה להפסקת הקשרים. המהנדס ביס הלך אל המלון ״מאג׳יסטיק״ בשוואבנברג ושוחח עם אייכמאן, בכר, קרומיי וקלאגאס. לבסוף הופנה אל ההאופשטורמפירר גריזוֹן. הוועדה חיברה את התזכיר הבא, שנמסר בידי ביס למנהיגי הנאצים:

 

בודאפשט, 22 ביולי שנת 1944

זיכרון דברים

 

בקשר לשיחה, שנתקיימה היום עם כבוד ההאופטשטורמפירר גריזוֹן, הרינו מאשרים את בקשתנו בנקודות הבאות, בצירוף הנימוקים הבאים:

1. אנו מבקשים להמשיך, בצורה דחופה ביותר, בהסעת הרכבת המובילה את כל קבוצת העצירים מן המחנות המועדפים שבבודאפשט (משלוח ברגן-בלזן מרחוב קולומבוס, י.ב.), אשר יצאה ב-30 ביוני, אל הגבול הספרדי. נוסעי הרכבת הזאת נמצאים כעת בברגן-בלזן ליד האנובר, וחשוב הדבר מאוד-מאוד, שכולם יגיעו לחוץ-לארץ בעת ובעונה אחת עם בואם של נציגכם ונציגינו. על-ידי כך ייווצרו התנאים הפסיכולוגיים הדרושים לסיומו המהיר והרצוי של המשא-ומתן.

2. אנו מבקשים לקבוע את תאריך הנסיעה לליסאבון, כדי שנוכל להודיע על כך לידידינו בליסאבון, במאדריד ובאיסטנבול, שאת מברקיהם היגשנו אתמול והיום. עם זאת הרינו מבקשים את עזרתכם לקבלת הדרכונים והאשרות הדרושים בשביל בא-כותנו במשא-ומתן זה.

3. היינו רוצים, אם אפשרי הדבר, לשלוח את ד״ר ר. קאסטנר כבא-כוחנו לליסאבון. אלא שאנו זקוקים לעזרתכם הפעילה, כדי לגלות את מקום הימצאו, כי לפני 3 ימים בערך נחטף ד״ר קאסטנר על-ידי יסודות, המבקשים, כנראה, להפריע לסיום המשא-ומתן שלנו או לסכלו, ולפי-שעה אין אנו יודעים כלל היכן הוא. אסור, כמובן, שהיעלמו של ד״ר קאסטנר יעכב את מהלך המו״מ אפילו ליום, ובשעת הצורך אנו שומרים לנו את הזכות למנות נציגים אחרים במקומו.

4. כבר הזכרנו כמה פעמים, שאנו רואים כתנאי מוקדם חשוב ביותר לסיום המו״מ הרצוי בליסאבון, את הפסקתם הזמנית של גירושי היהודים מהונגאריה, עד שתתחיל - לאחר השגת ההסכם - הגירת שארית היהודים מהונגאריה, שתוסדר בעזרתנו.

אנו מזכירים כאן, כבקשתנו הראשונה במעלה והמובנת מאליה, את שאלתנו ובקשתנו החוזרת-ונשנית תמיד, לשמור על היהודים, שכבר גורשו מהונגאריה, לא להשמידם, אף לא חלק מהם, שכן הבלתי-כשרים לעבודה יוחלפו ראשונים במסגרת ההסכמים העומדים להיחתם. בסוג זה ייכָללו ישישים, אימהות שאינן מוכשרות לעבודה, וילדים שלמטה מגיל שתים-עשרה, מתוך הכרה, שהם בעלי ערך כלכלי לעתיד הקרוב, אף אם כרוך הדבר בהוצאה בלתי-פרודוקטיבית מסוימת בהווה.

5. מלבד זאת נכונים אנו להקל, במידה גדולה יותר מאשר עד כה, את הזנתם של יהודים מגורשים אלה על ידי סיפוק צורכי-מזון שנקנו בהונגאריה, וכן לדאוג לשאר צורכיהם. בקשר לנקודת זו הרינו מזכירים שוב, שבשיחותינו האחרונות עם כבוד האוברשטורמבאנפיררים בכר ואייכמאן נקבע לא רק ערכו הכלכלי של הסכם זה. התמורה שתינתן מצדנו, ובראש וראשונה מכוניות-המשא, פירושה הוא חיסכון דם גרמני. נמצא שתמורתנו בעד אישים יהודים, אפילו בלתי-כשרים לעבודה, מקנה לכם בעקיפין חיסכון בערכי-חיים גרמניים. בנסיבות אלה סבורים אנו, שבזבוז החומר היהודי, הנמצא כעת בידכם כשהוא בגירוש, יהווה, בין מבחינה אידיאולוגית ובין מטעמי-חיסכון לכאורה, משגה ונזק לגבי הסובסטאנציה העממית שלכם גופא.

 

ואלה הנימוקים לחמש הנקודות הנ״ל:

לנקודה 1: הרכבת המיוחדת הראשונה, המהווה כעין פתיחה לעסקה פוליטית-כלכלית בממדים גדולים, יצאה לדרכה על יסוד משא-ומתן מוקדם ולאחר אישור מצד שלטונותיכם העליונים. בלשון המסחר מדובר כאן במשלוח דוגמאות, שאתם, כמוכרים של כמות סחורות גדולה, מספקים אותן תחילה לקונה.

ודאי ש-1600 אנשים, לגבי הכמות הכללית של שש מאות עד שבע מאות אלף איש, אינם אלא דוגמת קטנה. מבחינה עקרונית עומדים אנו לספק את התמורה בחומרי-גלם, בסחירות, ובראש-וראשונה במכוניות-משא. על אף המכשולים המופלגים מבחינה צבאית-מדינית, הנערמים נגד התוכנית הזאת, בראש-וראשונה מצד האנגלו-סאכסים, עלה ביד ידידינו בחוץ-לארץ להשיג הסכמה עקרונית מן הצד-שכנגד - בהתאם לידיעות שנמסרו על-ידי שליחנו בראנד. ראיה לכך הם המברקים, שהוגשו לכם. אשר למכסה לגולגולת, שנצטרך לשלם בדולארים או בסחורה בעד המהגרים, טרם הגענו לידי הסכם סופי איתכם. אפילו הצעותיכם-אתם בנדון זה היו שונות מאוד. בעוד שכבוד האוברשטורמבאנפירר אייכמאן, מצד אחד, הזכיר, באחת ההזדמנויות, 100 חיי יהודים כתמורה בעד מכונית-משא אחת, הוזכר, מצד שני, המחיר המכסימאלי של 1000 עד 1200 דולאר לגולגולת - אכן, מחיר העולה אפילו על כושר פעולתם של ידידינו, הנכונים להקריב את הכול. מן הידיעות, המגיעות אלינו, למדים אנו, שבליסאבון אפשר יהיה להשיג מחיר של 300-400 דולאר. אנו חוזרים ואומרים, שבשורה הראשונה יוחלפו ילדים למטה מגיל שתים-עשרה שנה, שאינם כשרים לעבודה, וכן אימהות וישישים, שאינם כשרים לעבודה, בעוד שהשאר יוכלו לעבוד בגרמניה, עד שיגיע גם תורם.

עם צאת הרכבת הראשונה הוסכם איפוא, בלי לקבוע מסמרות בעניין המכסה הסופית לגולגולת, שאנו נמציא לכם תמורה בכוחותינו אנו, תחילה בחומרי-גלם, בכספים ובדברי-ערך שונים, בהתאם לתביעותיכם הגבוהות ביותר לגולגולת, כפי שצוינו במשך המשא-ומתן. אולם תשלום-על-חשבון זה יובא בחשבון במרוצת חיסולה של העסקה הכללית על יסוד המכסה-לגולגולת, שעליה יוסכם בליסאבון.

עד כה הכנסנו כ-1,100,000 דולאר בדוויזים, בזהב, ביהלומים ובכסף הונגארי. ערכן של הסחורות, שכבר סופקו או עומדות להגיע לפי ראיות נאמנות, עולה בהתאם לרשימה המצורפת, ל-600,000 דולאר בערך. נמצא שבסך-הכל כבר נפרעו או עומדים להיפרע כ-1,900,000 דולאר. כמה מיליונים פנגו, שיואל בראנד כבר הכניס קודם לכן, נכללו כאן ויובאו בחשבון על-ידי בראנד עם שובו.

עם צאת הרכבת הראשונה הודענו לידידינו בחוץ-לארץ, שהרכבת הראשונה תגיע לחוץ-לארץ עוד לפני בוא נציגינו ונציגיכם בליסאבון, כי הסכום הנ״ל, אפילו על יסוד התביעה המופלגת של 1200 דולאר לגולגולת, מהווה תמורה בעד 1600 איש בערך, שגויסה בכוחותינו אנו. אומנם מן הדין, שסכום זה ישמש כיסוי, במסגרת העסקה הגדולה, למספר אנשים גדול פי שלושה או ארבעה, אבל לעת-עתה, עד שיושג הסכם מלא בליסאבון,

ראוי שישמש תמורה למשלוח הראשון. הודענו איפוא על כך לחוץ-לארץ, על יסוד הבטחתכם ובהתאם להסכמת שלטונותיכם העליונים.

עכשיו, שהרכבת יצאה לדרך ואנו עומדים בעיצומה של הפעולה, מודיעים לנו, שהמשלוח נעצר ליד האנובר ויוסע לספרד רק לאחר השגת הסכם בליסאבון ולאחר התחלת הספקתן של מכוניות-המשא. ניסוח חדש זה של תביעותיכם עלול להשפיע לרעה על השגת כל ההסכם בליסאבון, ואפילו להעמידו בסימן שאלה. האשראי המוסרי של הודעותינו על ההסכמים איתכם, שסוּכּן כבר בצורות שונות, עלול להתבטל בכלל.

ידידינו בחוץ-לארץ כבר כינו אותנו כמה פעמים בשם אוטופיסטים - ויש להם על מה לסמוך פחות או יותר - לאחר שנתברר עד מהרה, שאי-אלה מהודעותינו בדבר הפסקת גירושי היהודים מהונגאריה, וכן בדבר השמירה על אלה שכבר גורשו, עד להגשמת עסקת החליפים שלנו, הן ידיעות כוזבות. והנה פתחנו בפעולות חומריות וכלכליות על יסוד הבטחותיכם וההסכמה שנתקבלה משלטונכם העליון, ואנו מחכים לפעולה רבת-מידות מצדכם, והיא - הסעת המשלוח הראשון לספרד בהתאם להבטחתכם.

לא אנו בלבד, אלא גם ידידינו בחוץ-לארץ, העומדים להיות שותפיכם בעסקה זו, מחכים לדבר זה כלדבר מובן מאליו. אולם כישלונן של תקוות אלה עלול להפריע, מטעמים פסיכולוגיים, להשגת ההסכמים ולמנוע את פתיחתם של מקורות האשראי הנחוצים לנו לשם עסקה זו. אנו נאבקים כיום באותות ספקנות מסוימת מצד ידידינו ונותני האשראי שלנו בחוץ-לארץ, ואנו עלולים להפסיד מייד את השלב הראשון במאבק זה על אמונם, אם לא יתאמתו הודעותינו על המשך הסעתו של משלוח הדוגמאות על אף פעולותינו.

טוענים נגדנו, שאיחור שיבתו של י. בראנד משפיע לרעה על הסעת הרכבת מהאנובר כבר הוכחנו לעתים קרובות, שסיבת הדבר הם קשיים בקשר להשגת דרכון ואשרות ושאין זאת אשמתנו ולא אשמתו של י. בראנד. אבל עם שיגור המשלוח הראשון אף הורדה השאלה בדבר שיבתו של י. בראנד - שכבר אז פקע זמנה - מעל הפרק, בהתאם להסכם הכללי. שיבתו הדחופה לא הועלתה בשום פנים כתנאי הכרחי בשביל המשכת הטיפול בטראנספורט הראשון עם התחלת פעולותינו החומריות.

איננו רוצים להימנע מלציין שכולנו, כל יהודי הונגאריה - שבחלקם כבר הועברו לגרמניה ובחלקם הם נמצאים עדיין בהונגאריה - נשארים בידיכם, והרי אנו משמשים בני-תערובות, האחראים לקיום ההתחייבויות שקיבלנו עלינו. המשלוח הראשון של 1600 איש בערך לחוץ-לארץ אין בו כדי להשפיע השפעה של ממש על שש מאות - שמונה מאות האלפים הנותרים, אבל מצד שני עשוי הוא להכתיר בהצלחה את העסקה כולה.

לנקודה 2: מן המברקים הנ״ל יוצא, שידידינו שווארץ ודובקין כבר נמצאים כיום בליסאבון, ואפשר לערוך פגישה לשם חתימת הסכמים מייד. עלינו לנצל שעת-כושר זו ללא דיחוי, כדי שלא נצטרך להפסיד זמן לזימונם מחדש של כל הגורמים המכריעים.

(חתום) מהנדס מדופלם אנדריאס ביס

 

תזכיר זה הביא לאחר-מכן תועלת מרובה. לאחר ימים מספר ניתן שוב לקאסטנר, לאחר ששוחרר מהכלא ההונגארי, ליטול את ניהול המשא-ומתן עם קציני הס.ס.

בתזכיר זה נוסח, זו הפעם הראשונה, יחסה של הוועדה שלנו אל הנאצים. כן שימש תזכיר זה אחר-כך יסוד לעשיית חשבון עם הנאצים. הוא הסיר מכשול מסוכן בקשרינו עמהם. כי קלאַגאֶס, אשר התחיל חושד פן נודע להונגארים, בעת מאסרו של ד״ר קאסטנר, הסוד הממלכתי בדבר מכירת יהודי הונגאריה תמורת סחורות לגרמניה, נתרשם מתזכיר זה, כי המשא-ומתן הובא על ידינו לדרג גבוה. אך במיוחד הקל על אישתי ועל המהנדס ביס אי-השקט שהשתרר בין המנהיגים הנאציים, לאחר ניסיונו של הרוזן שטאופנברג להתנקש בחיי היטלר, להציג שוב את קאסטנר כנציג מוסמך של הוועדה במשא-ומתן עם הנאצים.

עוד אנשינו מכינים את החומר לקראת הפגישה בפורטוגאל, והנה נתרגשה עליהם מהלומה חדשה. ברגע האחרון הודיעו ג׳ו שווארץ וא. דובקין שלא יבואו לפגישה: בתורת אזרחי מדינות בעלות-הברית, נאסר עליהם להשתתף במשא-ומתן. למזלנו, חזר בו גם בכר. לאחר ההודעה על מאסרו של בראנד חשש לצאת לשטחן של בעלות-הברית.

בכר הציע להעביר את המשא-ומתן לצרפת ולבחור את ביאריץ כמקום מפגש, אבל התמורות המהירות במצב הצבאי, בעקבות פלישתן של בעלות-הברית לצרפת, מנעו ממנהיג הס.ס. את האפשרות לנסוע שמה. לבסוף הסכימו הצדדים להיפגש בשווייץ. מצד היהודים נבחר סאלי מייאר, בא-כוחו של ה״ג׳וינט״ בשווייץ.

 

העתקת קישור