מחברים משה שרת

עורכים רנה ויעקב שרת

כרך זה - ״מאבק מדיני״ א', חלק שני - המוקדש למסמכי משה שרת, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, מן התקופה יוני-דצמבר 1942, הוא המשך ישיר של כרך "מאבק מדיני" א', חלק ראשון, שכלל את מסמכיו מן המחצית הראשונה של 1942. שני כרכים אלה פותחים את סידרת מאבק מדיני, שהעמותה למורשת משה שרת מבקשת לכלול בה את מסמכי משה שרת בשנים 1948-1943 - עד קום המדינה.

כבכרך "מאבק מדיני" הקודם, כן גם בכרך הנוכחי, נכללו זה בצד זה מסמכים בעלי חשיבות היסטורית רבה ומסמכים שחשיבותם מישנית ואף וזוטרה, וזאת במטרה להאיר במלואם את מיגוון סדר יומו של משה שרת, את קשת התעניינויותיו, את מנעד פעילותו ואת אישיותו רבת הפנים.


להזמנת הספר

פרקי הספר