Imprisoned with Paper and Pencil

Editors Yaakov & Rina Sharett

Year published 2000 - Hebrew

Publisher העמותה למורשת משה שרת

מזהה 4

כותר Imprisoned with Paper and Pencil

בשבת השחורה – 29 ביוני 1946 – נעצרו כמה ממנהיגי היישוב ובראשם משה שרת במסגרת מבצע צבאי בריטי והובל למחנה המעצר לטרון. המבצע נועד לשתק את ארגון "ההגנה" ע"י החרמת נשק ומעצרים המוניים ולפורר את הנהגת היישוב ע"י מעצר ראשיה. שרת ישב במעצר ארבעה חודשים.

 

תקופה זאת הניבה יבול עשיר של מאות מכתבים ובתוכם חליפת מכתבים יומיומית בין העציר ורעיתו צפורה. קשר מכתבים אינטנסיבי זה, שכמוהו קיימו משה וציפורה אך פעם אחת בחייהם, מובא בכרך זה, בנוסף למכתבים לילדיו, וביחד עם נספחים המרחיבים את היריעה ההיסטורית הנפרסת במכתבים.