Touring Asia

Editors Moshe Sharett

Year published 1957 - Hebrew

Publisher הוצאת "דבר"

מזהה 13

כותר Touring Asia

 

ספר זה קורע חלון לפני הקורא הישראלי לעולם מרהיב וציורי הרחוק מעיניו והקרוב ללבו.

זהו יומן של מסע בארצות אסיה הדרומית והמזרחית אשר לגבי ציבורנו מרובה בהן הנעלם מן הידוע, והנסתר מן הניגלה. ביריעה הרחבה שמגולל בעל היומן כלולות הודו, ובורמה, ציילון ונפאל, יפן והפיליפינים, סיאם ומאלאיה, לאוס וקמבודיה, סינגפור והונג-קונג. תיאורי נוף והווי, שרידים קדומים וגילויי חיים חדשים, משתלבים כאן בפרקי ניתוח מדיני, הצגת בעיות ותהייה על עתידות, עם דין-וחשבון על ויכוחים ושיחות, פגישות אישיות ומאבקים בועידות.

קטעי היומן שכבר נתפרסמו בגליונות "דבר" מופיעים כאן מחדש כשהם מובלעים בתוך חומר רב - למעלה ממחצית הספר כולו - שנגנז תחילה ועתה הוא רואה אור בראשונה.

היומן הוא סיפורו של שליח ישראלי שעבר ארצות וימים, הביט והאזין, התרשם ולמד, ורשם במפורט עובדות ועיונים וחוויות. פרשיות וסוגיות, אשר שימשו עד כה נושאים להרצאות במסיבות סגורות, מובאות הפעם לפני הציבור הרחב.