76. מכתב אל מנהל אנגלו-פלשתינה בנק, אליעזר הופיין, תל-אביב - מגבית ההתגייסות - 14.7.1942
שם הספר  מאבק מדיני ב'
שם הפרק  76. מכתב אל מנהל אנגלו-פלשתינה בנק, אליעזר הופיין, תל-אביב - מגבית ההתגייסות - 14.7.1942

76

מכתב אל מנהל אנגלו-פלשתינה בנק, אליעזר הופיין, תל-אביב

14.7.1942

מגבית ההתגייסות

 

הופיין היקר,

 

ודאי ידוע לך, כי המאמץ הכספי שהחל בסיסמת ״התעשייה לחייל״ התרחב בממדיו והתגוון במטרותיו. למפעל המורחב ניתן שם "מגבית ההתגייסות", שמטרותיו כוללות את מטרות "התעשייה לחייל", עזרה למשפחת החייל, לחייל המפוטר ולחייל שבשירות, והמקיפות, נוסף על כך, גם את העזרה לנוטר ולמשפחתו, את כלכלת מפעלי ההכשרה של כוחות הביטחון לשעת חירום וכיסוי חלק מההוצאות הארגוניות של מפעל התגייסות היישוב. מפעל "התעשייה לחייל" מתמזג מתחילת חודש יולי במגבית ההתגייסות. הנני לבקשך, בשם המוסדות המוסמכים, לקבל עליך את התפקיד של גזבר-נאמן לגבי כל כספי מגבית ההתגייסות, בדומה לתפקיד שהואלת לקבל על עצמך לגבי "התעשייה לחייל". הנני בטוח שלא תשיב את פנינו ואבקש לאשר לי זאת. תודת כולנו נתונה לך על כך למפרע.

לשם קידום מהיר של מפעל ההתגייסות היישובית ופעולות העזרה הקשורות בו עלה בידי מגבית ההתגייסות להשיג מלווה בסך 75,000 לא"י לכיסוי ההוצאות של החודשים הראשונים - יולי ואוגוסט ואולי ספטמבר 1942. המלווה נתקבל בסך 50,000 לא"י מהסוכנות והקרן הקיימת ו-25,000 לא"י מהסתדרות העובדים.

נקבע, כי כל הכנסות מגבית ההתגייסות במשך שני החודשים יולי ואוגוסט, מחוץ לסכומים היוצאים מכלל זה, אשר אותם אפרט להלן, תוקדשנה לפירעון המלווה. לשם כך הינך מתבקש להעביר שני שלישים מהכנסות החודשיים לסוכנות היהודית ושליש אחד לוועד הפועל של הסתדרות העובדים.

הסכומים היוצאים מכלל סידור זה הם תרומות חברת האשלג וחברת החשמל למפעל "התעשייה לחייל". את תרומות שתי החברות האלו אבקשך לחלק כמקודם בין ארבעת סעיפי החלוקה של כספי "התעשייה לחייל" לפי המתכונת הקבועה.

כעבור שני החודשים ייקבע סידור חדש לחלוקת הכנסות המגבית בין פירעון המלווה לבין ההוצאה לצורכי הפעולה מתוך הנחה, כי המלווה טעון פירעון לכל היותר במשך חמישה חודשים נוספים.

ליתר הסברת העניין הנני מצרף לידיעתך העתק מכתבי אל ד"ר א' ברט,[1] נשיא הנהלת "מגבית ההתגייסות".

 

בברכה, משה שרתוק

הנהלת הסוכנות היהודית

 

הערות:

[1] המכתב לא אותר.

 

העתקת קישור