At The Threshold of Statehood

Editors Moshe Sharett

1958 - Hebrew Year published

Publisher עם עובד

מזהה 1

 הספר יצא ב-4 מהדורות ומובא באתר משה שרת במהדורתו האחרונה, 1966

 

הקדשת המחבר
לזכרם –
הנוהר לי תמיד ומאיר נוגות את דרכי –
של רעי כאחים לי אליהו גולומב ודב הוז
שהסתלקו בלא-עת ערב המערכה הגדולה
ולא זכו לעמוד בה ולראות בנס התגשמותו
של הנועז והנישא בחלומות נעורינו.

 

לקריאת כל פרקי הספר